5
Te nonintacayempiroji nosanquenatempiro jaoca oncarate impocantajeari Jesoshi. Yora coshitantatsiri: ariorica incoshite, irimananaquearo tsiteniri. Aisati iquempetacari Avincatsarite, imanaquero jaoca oncarate impoque: tempa piojeitaquero oca. Ariorica incanteete: “Cameetsa meeca asavicajeite, tecatsi antanateene”, ari omapocaqueri irashinoncaaquea. Inquempetearo tsinane tsomontetatsiri. Omapocaquero antsicaneentaquero, tecatsi oncantero ompeajearo.
Iro cantaincha, noyemisantaririnte, piojeitaque avinti: te onquempetimotempiji pintime tsiteniriqui. Eiro imapoquimpitsi Avincatsarite, eiro iquempetacaantimpitsi yora coshitantatsiri, imapoquiri ishaninca icoshitiri. Aitaque piojeitaque, oquempetimotimpi pitimi quitaiteriqui. Te arojei caari iojeitatsi, te antimeji tsiteniriqui. Te inquenqueshireteaji itsipapee, iro cantaincha eiro aquempejeitaritsi arori. Tsame anquenqueshirejeitea ainti, aamaajeitajeari Avincatsarite. Eiro ashinquitatsi, irointi anquenqueshireempa. Imaapiniyeeti tsiteniriqui, ishinquitapiniyeeta tsiteniriqui, iro cantaincha aquenapinijeitaque ainti quitaiteriqui, eiro ashinquitatsi. Ariorica imanatapinita soraro, ipashicanejitacaro ashiro, aisati ipashicainatacaro. Yaventacaro, eiro aveantaritsi ivesamento oyerinemeri. Tsame anquempejeiveteari iriori, iro cantaincha aventeari Tasorentsi, irinti: anquemisanteri, aninteri, ayotaque ari iroavisacojeitaquee, impoiji eiro imatanteetsi yora camaari. Te incoyeji Tasorentsi inquisajeitee, irointi icoaque iroavisacojeitee, ariorica anquemisanteri Avincatsarite Jesoquirishito. 10 Icamimentajeitaquee maaroni, aneatsiri aisati camaintsiri, antsipajeitanteariri maaroni. 11 Irootaque noncantantempiri: poametavacaajeitea maaroni piveshireajeitanteari, piotasanojeitanteari. Tempa aitaque pimajeitaquero meeca.
Jero oca icoacaaqueriri Pavoro irantajeiteri.
12 Noyemisantaririnte, pimpincatsajeiteri maaroni quemisantacaajeitimpiri, tempa ipomerentsiventimpiro maaroni. Tempa irio Avincatsarite tiancaqueriri, irootaque ipincatsariventajeitantaquempiri aisati yoamejeitantaquempiri. 13 Cameetsa yantaveetapiniti, irootaque ocameetsatantari pimpincatsatasanojeiteri, pinintasanojeiteri. Aisati nonintaque paacameetsatavacaajeitea maaroni. 14 Meeca nocoaque noncamantajeitempi, noyemisantaririnte, nocoaque pincantajeiteri yora peranti eiro iperatatsi. Yora tsaroashenti, piveshireacayeari. Pamitacojeiteri yora caariquera materone inquemisantasanote. Jentsiquero poamejeiteri maaroni, eiro piquisatsajeitiritsi.
15 Ariorica iroashinoncayeetempi, eiro pipiataritsi, irointi pincavintsaavacaapinijeitea. Aitaque pincanteari, pincavintsaapinijeiteri maaroni atiri. 16 Piveshireimentapiniteari Tasorentsi, 17 pinquenquetsatacaapiniteri. 18 Jaocarica incanteetempi, pincanteri: “Irove, Apa, iroashinoncayeetenata; aviroquea avinti noveshireimentaquempi”, irootaque icoacaaquempiri. Tempa avirojeitaque quemisantajeitiriri Jesoquirishito.
19 Pincantasanojeitero Ishire Tasorentsi oamejeitempi, eiro pipiatsajeitarotsi. 20 Eiro pitseenquirotsi icamantimpiri itiancane Tasorentsi. 21 Piotasanotavaquero maaroni iroametempimeri itsipapee. Ariorica ocameetsatasanoti, ari pishiretearo. 22 Paamaaventearo maaroni caari cameetsatatsi.
Ivetsajeitari Pavoro.
23 Yashi yoiro isavicacaajeitaquee Tasorentsi cameetsa. Nocoaque iroameetsashiretasanojeitempi. Nocoaque iramitacotempi poameetsajeitero maaroni piquenqueshiretapinijeitiri aisati maaroni pantapinijeitiri. Cameetsa inquempoyeajempi irosati impocantajeari Avincatsarite Jesoquirishito. 24 Icoyeaquempi Tasorentsi, eiro meeca yamatavijeitimpitsi, aitaque irimataquero maaroni icantajeitaquempiri. 25 Noyemisantaririnte, nocoaque pincantapinijeiteri Tasorentsi: “Pamitacoteri Pavoro”. 26 Pincanteri maaroni ayemisantaririnte ara novetsajeitari. 27 Aisati nocoacaaquempi pineanajeiteneri maaroni pishaninca oca nosanquenajeitaquempiri. 28 Nocoaque incantaitatiyempani irineshinoncajeitempi Avincatsarite Jesoquirishito.
Narotaque sanquenajeitimpirori oca: Pavoro