13
Icantiri: “Pintimajeite cameetsa”.
Ari, pinintavacaasanojeitea: pinquempetacanteri itsipapee irio pirenti pinintasanotiri. Ariorica irareetempi caari pineapiniti, paacameetsatavaqueri. Ainiro aacameetsatavaqueriri caari ineapiniti, ijivetari ishaninca ini yora yaacameetsatiri: jaa, irinti inampirepee Tasorentsi inajeiti. Pincavintsaajeiteri maaroni ayemisantaririnte, yora yoiminqueeyetiri: pintimeme anta caravosoqui, tempa pincoaqueme cavintsaajempinemeri avirori. Pincavintsaajeiteri maaroni yoashinonqueeyetiri: tempa pishanincajeitacari. Ocameetsati aye ajina; ocameetsati iroori tsinane aye ojime. Ocameetsati irineero shirampari ijina; ocameetsati oneeri tsinane ojime. Iro cantaincha iroasanquetaajeiteri Tasorentsi maaroni aimentarori ijina aisati maaroni aimentariri ojime. Aitaque iroasanquetaajeiteri maaroni antirori caari yai. Eiro picoitsi poshequiyeri piirequite, irointi piveshireimentearo timimojeitimpiri. Tempa icanti Tasorentsi: “Eiro noshinetimpitsi pashinoncayea, quiso noajeitempi”. Irootaque ocameetsatantari ancantapinijeite: “Niotaque intacotapinitaquena Avincatsarite, eiro noquenqueshireatsi. Tecatsi incantena atiri iroashinoncayena”.
Pinquenqueshiretasanoteri jaoca icantari yora quemisantacaajeitimpiri: yora oamejeitimpirori irineane Tasorentsi. Pinquenqueshiretasanotero maaroni imajeitaqueri, impoiji pinquempejeiteari iriori, pinquemisantasanojeite. Te impashinitapiniteji Jesoquirishito, irosati icanta: peerani, meeca, irosati coajica. Eiro piquemisantirotsi yoametantashiyetari atiripee. Tempa ocameetsati anquemisantero yoamejeiteeri Tasorentsi, yora neshinoncajeiteeri. Ainiro cantimentajeiteerori paitarica avajeiteameri, iro cantaincha yatsipetashitacaro: te oameetsajeiteriji irioripee, aisati eiro oameetsajeiteetsi arori. 10 Ari icamimentajeitaquee Quirishito, avavisacojeitantajari; irintiquea yora cantiriri saserotepee: “Poyenari novira navisacotantajeari”, yatsipetashijeitacaro, eiro yavisacotajitsi. 11 Ari yora ivincatsaritepee saserote yoapinitiri virantsi aisati yaajatapinitiro iriraja anta ivancoqui Tasorentsi. Icantiri Tasorentsi: “Ainiro irantane noshaninca, irootaque noantariri virantsi piotanteari icoaque pincavintsayeri. Jero oca iriraja”. Impoiji yaajeitanaquero ivatsani virantsi anta arejiqui, itaaqueri. 12 Aisati iquempetacantaqueri Jesoshi, yaajeitanaqueri arejiqui yoantacariri: te ari iroyeri nampitsiqui. Iro cantaincha icamaque yoameetsajeitantaqueeri.
13 Ariorica irishirontimentee tseencantatsiri, ariorica iroashinoncaajeitee, iro cantaincha ocameetsati ancanteani anquemisanteri Jesoshi. Tempa ishirontimentajeitacari iriori, yoashinoncaajeitaqueri. 14 Caari oni anampisanori oca quipatsi, irointiquea acoajeitaque anampitasanotearo anta inquitequi. 15 Ariorica aquemisantaqueri Jesoquirishito, ocameetsati ancamantapinijeiteri itsipapee: “Oshequi icameetsataque Tasorentsi, oshequi nopincatsatiri”. 16 Pincanteani pantayetero cameetsayetatsiri aisati pincavintsaajeiteri itsipapee: irootaque icoacaajeitaquempiri Tasorentsi.
17 Pinquemisantajeiteri yora quenquetsatacaajeitimpirori irineane Tasorentsi, pimpincatsajeiteri. Ocameetsati iroamejeitempi iriori cameetsa, pincameetsashirejeitantajeari. Coajica irisampitavaqueri Tasorentsi: “¿Paita poametaqueriri yora piquemisantacaajeitaqueri? ¿Cameetsampa iquemisantaquempi?” Ari incamanteri. Tempa cameetsa iranqueri: “Je, cameetsa iquemisantajeitaquena”. Iro cantaincha eirorica piquemisantiri, incanteri: “Teve inquemisantenaji”, impoiji iroasanquetempi Tasorentsi. 18 Te nioteji ainirorica nantane, naamaaca te aneroji; iro cantaincha nocoaque pincanteri Tasorentsi oncanteata eiro otimantatsi catsini. 19 Aisati pincanteri oncanteataquea nareetitantajempiri aisati, aneavacantajeari. 20 Aisati noncanteri iramitacojeitempi avirori. Niotaque inquemisantena Tasorentsi, tempa itasoncacoventajeitaquee: icoaque irisavicacaajeitee cameetsa. Peerani aisati yoitinaanajiri Avincatsarite Jesoquirishito: yora cantacoventajeitaqueeri, amenacoventajeitaqueeri. Yamenacoventajeitaquee, iquempetacari ashitariri irovishate, yamenajeitiri. Icamimentajeitaquee ayojeitantacari queario icantaqueeri Tasorentsi: “Noavisacojeitempi, nosavicacayempi aca nonampiquica, pincantaitatiyempani”. 21 Nocantaqueri: “Poameetsatasanojeiteri noshaninca, pimatacayeri cameetsayetatsiri irantajeitantempirori maaroni picoacaajeitaqueriri: tempa iquemisantajeitaqueri Jesoquirishito”. Aisati nocantajeitimpi avirorijei: “Pimpincatsatasanojeiteri Quirishito, pincantaitatiyempani. Aitaque ancantajeiteari”.
Ivecarataquero isanquenare.
22 Noshaninca, te oshequiteji oca nosanquenajeitimpiri: pinquenqueshiretasanojeitero. 23 Piojeitaque yoiminqueetaqueri Timoteo caravosoqui, iro cantaincha isotoanaji meeca. Ariorica jentsipaite irareetea aca, nontsipatanajeari ara pinampiqui, noneajeitapaajempi. 24 Novetsajeitacari maaroni quenquetsatacantatsiri aisati maaroni ayemisantaririnte. Ivetsajeitaquempi maaroni itariasati. 25 Nocoaque incavintsaajeitempi Tasorentsi, maaroni. Aitaque incanteari. Ari ocarati.