YORA IROCASHI ISANQUENATACOTAQUERI JESOQUIRISHITO, JAOCA ICANTA IRIORI YOAVISACOTANTI
1
Ivetsatari Tiojiro.
1-4 ¿Ainirompi Tiojiro? ¿Tecatsimpa oyempine? Meeca noninti nonquenquetsatacoteri Jesoquirishito. Icarajeitaque oshequi sanquenatacojeitaqueriri, icamantacoyetaquero yantayetaqueri. Ineajeitaqueri, aisati iquemacojeitaqueri, irootaque isanquenatacotantariri. Noneanataquero narori isanquenare, aisati nosampitacoyetaquero yantayetaqueri niotasanotantacarori, notsoteaquero maaroni. Meeca novaajempiro narori, nocoaque tampatica piotasanotero yantayetaqueri Jesoshi, piojeite te iramatavijeitempiji yora sanquenatirori.
Yora Caviriyeri icamantiri Sacariashi intime itomi.
Peerani, ipincatsaritantari Eroreshi anta Joreaqui, itimini saserote pajitachari Sacariashi. Iriotaque ishanincani Aviashi: ariorica yantaveetiniri Tasorentsi anta ivancoqui, icarajeitiri ishanincasanori iriori. Opajita ijina Sacariashi Isavere, irootaque ishanincani Aaro. Quemisantincari ini iriori Sacariashi, aisati ijina. Icantani imayetaquero icantiriri Tasorentsi, iojeitiri atiri icameetsataque. Te intimeji itomipee: shiravaro oni ijina, aisati imoncaratavacaajeitaca yanteashipajeitaque.
Ari omoncarataca quitaiteri yantaveejeiti ishaninca. Yamejeitaro itiancapinitiri aparoni saserote itainiri Avincatsarite casancapatsari. Icantajeitiri Sacariashi ishaninca:
—Meeca aviro queasanotatsine anta, pintayeneri Avincatsarite casancapatsari.
10 Ari iqueanaque, irinti yora apatojeitainchari isavicajeiti saiteriqui, iquenquetsatacaajeitiri Tasorentsi. Aitaque ariorica itaaquero casancapatsari, iquenquetsatacaajeitiri Tasorentsi. 11 Anta tsompoina, imapocaqueri inampire Avincatsarite, icatiapaaca quempeji onantariqui casancapatsari, icatiapaaca irampatequi. 12 Ineantavacariri yoanaque cavaco, aisati oshequi itsaroanaque. 13 Iro cantaincha icantaqueri:
—Sacariashi, eiro pitsaroitsi. Timatsi picantaqueriri Tasorentsi; tempa iquemaquempi, irootaque ontimanteariri coajica pijina pitomi. Pimpajiteri Joa. 14 Oshequi pinquimoshireventeari, aisati inquimoshireventajeiteari oshequi pishanincapee. 15 Aisati irineacameetsatasanoteri Tasorentsi iriori. Eiro irirotsi cachojari. Quiso oasanoteri Ishire Tasorentsi, tequeratsita intime, quiso oyeri: oncanteani oameteri. 16 Oshequi inquemisantacaajeiteri pijorioririnte, impincatsajeitanteariri Tasorentsi, tempa irio Avincatsarite maaroni. 17 Inquempeteari Iriashini, oshequi oametiri Ishire Tasorentsi, aisati otasoncacaaqueri. Irijivatanaqueri Avincatsarite, incamantajeiteri ishanincapee iraamaajeiteari, aisati incamanteri inquemisantajeiteri. Iroamejeiteri ishaninca inquemisantanteari, inquempeteari yora peeraniniri iquemisantini intacaroniri. Iroamejeiteri tseencantatsiri cameetsa inquemisanteri Tasorentsi.
18 Icantaqueri Sacariashi:
—¿Arimpa? ¿Jaoca noncanteari niotasanotanteari queariotaque oca picantaquenari? Anteashipataquena, aisati nojina, anteashipataque iroori.
19 Yacanaqueri:
—Naro Caviriyeri, quiso noiri Tasorentsi. Iriotaque tiancaquenari nocamantantimpirori oca cameetsatatsiri. 20 Aitaque omoncarataquea oca nocamantaquempiri, iro cantaincha te pishiretearoji, irointi pitseencaquena. Meeca pimasontite, eiro pineanatajitsi irosati intimanteari pitomi.
21 Ainiro anta saiteriqui apatojeitainchari yamenaajeivetacari Sacariashi, icantajeitaque:
—Osamanitanaqueteemi ipeaca. ¿Paita caari isoquijantaja?
22 Impoiji isoquijanaji, te irimatajeaji irineanataje, irointi ijicojicotashitaca. Impoiji iojeitanaque, icantajeiti:
—Timatsi ineaqueri anta tsompoinaqui.
Te irineanatasanoteji catsini. 23 Irosati icanta, oshequi quitaiteri yantaveetaji aisati ivancoqui Tasorentsi. Impoiji ipianaja ivancoqui iriori. 24 Impoiji oaque ijina, irosati oquempoyeantaca ovancoqui. Icarati 5 cashiri te osoquijajeji. 25 Ocanti:
—Peerani te intimeji notomi, irootaque nopashiventantacari, iro cantaincha eiro nopashiventajatsi aisati. Icavintsaaquena Avincatsarite, tempa icameetsatasanoti.
Yora Caviriyeri icamantiro Maria: “Intime pitomi”.
26 Impoiji icarataque 6 cashiri otsomotetantacari Isavere. Ari itiancajiri aisati Tasorentsi Caviriyeri:
—Pijate Nasaretequi: ora carireaquiniri. 27 Pincoapaaquero Maria, ijinatsori Jose. Iriotaque ishanincani Iravirini. Ocashiacari ayeri, iro cantaincha te oneayeteriji shirampari.
28 Ari ijatashitaquero. Imapocapaaquero, icantapaaquero:
—¿Ainirompi, Maria? Noncamantempi: oshequi inintasanotaquempi Tasorentsi, quiso yoaquempi. Oshequi icavintsaasanotaquempi, panaacotaquero maaroni pitsinaneroronte.
29 Iro cantaincha otsaroanaque iroori, oquenqueshiretanaca: “¿Paita ojita oca icantaquenari?”
30 Icantaquero:
—Eiro pitsaroitsi. Queario, icavintsaasanotaquempi Tasorentsi. 31 Irotaintsi poye. Coajica pintimeri pitomi, pimpajiteri Jesoshi. 32-33 Impincatsaritasanote. Iriojeitanaque atiri irio Itomi Tasorentsi, savicatsiri inquitequi. Tempa iriotaque Avincatsarite. Peerani yora Iravirini ipincatsariventaveitarini pijorioririnte. Iro cantaincha incanteri Tasorentsi: “Notiomi, aviro pincatsariventajeiterineri maaroni, pincantaitatiyempani”. Aitaque incanteari impincatsaritanaque, eiro yoipacaajirotsi.
34 Ari ocantiri:
—¿Jaoca incanteari intimanteari notomi? Te intimeji nojime.
35 Yacanaquero:
—Iro timacayempine Ishire Tasorentsi. Aisati intasoncaventaquempi Tasorentsi, savicatsiri inquitequi jenoqui. Coajica incantacojeiteri pitomi: “Icameetsatasanoti, te aneeroji irantane. Iriotaque Itomi Tasorentsi”. 36 Aisati noncamantempi: anteashipatasanovetaca iroori pishaninca Isavere, aisati icanteetiro shiravaro oni, iro cantaincha icarataque meeca 6 cashiri otsomontetantacari. Coajica ontimeri otomi. 37 Pineaquero, tecatsi pomerentsitimotearine Tasorentsi, imajeitaquero paitarica icoiri.
38 Ocantiri iroori:
—Irioyeampa Avincatsarite. Onimotaquena paitarica icoacaaquenari: icoacaaquenarica intimashitea notomi, ari cameetsataque.
Irosati ipiantanaja inampire Tasorentsi.
Ojataque Maria oquivantiro Isavere.
39 Pashini quitaiteri ojatanaque Maria Joreaqui. Oshintsiti ojatanaque toncaariqui. 40 Areetapaaca anta ivancoqui Sacariashi. Oneapaaquero Isavere, ocantapaaquero:
—¿Ainirompi?
41 Oquemantavacarori Maria ocajemapaaque, oquematiiri ishevatanaca orijani, moyec. Aisati oametasanotaquero Ishire Tasorentsi, 42 irosati ocajemantavacaro. Ocantiro:
—Tempa ineshinoncajeitaquee Tasorentsi, aisati iquempejeitiro maaroni tsinane; iro cantaincha avinti, panaacojeitaquena: ineshinoncatasanotaquempi catsini. Tempa aisati ineacameetsatiri pirijani. 43 Aviro ashitearine Avincatsarite. ¿Paita piquenqueshiretantanari pineana? 44 Pamene, noquemantavaquempiri pivetsatapaaquena, iquimoshiretanaque norijani, ishevatanaca, moyec. 45 Pishiretasanotavacaro maaroni icamantaquempiri Avincatsarite, irootaque ineshinoncatantaquempiri.
46 Ocantiro Maria:
—Tempa icameetsatasanotaque Avincatsarite, 47 iriotaque Atasorentsite aisati oavisacojeiteeneri coajica. Oshequi noquimoshireventaqueri. 48 ¿Paita icavintsantanari narori? Nashinoncaavetaca, tecatsi niote narori. Iro cantaincha iriojeitanaque maaroni atiri noquimoshireventaqueri. 49 Oshequi itasoncacoventaquena, tempa itasorentsitasanotaque, icameetsatasanotaque. 50 Icantatiani icavintsaajeitaqueri maaroni pincatsajeitiriri. 51 Oshequi itasoncantayetaque. Intsoncajeitajeri maaroni shemejeitatsiri. 52 Imajeitaqueri pincatsarivetachari yojocacaaqueri ipincatsariventanti. Irintiquea ashinoncaincari ipeajiri pincatsari. 53 Iquemacaacari tasheavetachari, aisati yaapitsatajiri ashitaarantincari maaroni timimojeivetariri. 54 Icantani Tasorentsi yamitacojeitaqueri ajorioririnte, te impeacoteeji arori icavintsaajeitaquee. 55 Aitaque imataquero maaroni icantaqueriri intacaroniri peerani: Avarama aisati maaroni ishanincani, catsini.
Irootaque ocantirori Maria. 56 Ari osavicaiti mava cashiri, impoiji opianaja onampiqui.
Itimaque Joa vaotisatantatsiri.
57 Ari moncarataca otimiri Isavere otomi. 58 Iquemacojeitaquero oshanincapee, iquimoshireventaquero. Icantajeitaque:
—Tempa ineshinoncatasanotaquero Avincatsarite.
59 Ari ocarataque imaacotaque 7, moncarataca intoyeantanteariri. Yamejeitaro jorio ipajitavacaa iriori, icantajeiti ishaninca:
—Tempa impajitea Sacariashi, inquempetajeari iriri.
60 Iro cantaincha ocanti iriniro:
—Eiro ipajitatsi Sacariashi, ainti impajitea Joa.
61 Icantajeivetaro:
—¿Paitaquea? Te intimeji pishaninca pajitachaneri Joa.
62 Ari isampijeitiri Sacariashi:
—¿Paita picoiri avinti?
63 Ari ijicotiro paperi, isanquenajeitaqueneriri: “Aitaque, impajitea Joa”. Irosati yoajeitantanaca cavaco. 64 Imapocanaja Sacariashi ineanataji aisati, icanti:
—Tempa icameetsati Tasorentsi.
65 Impoiji yoajeitanaqueri cavaco maaroni ishaninca. Iquemacojeitaqueri maaroni savicajeitatsiri toncaaripeequi: ora timatsiri Joreaqui. 66 Iquenqueshirejeitanaca maaroni quemacojeitaqueriri: “¿Jaoca icantari yora jananequi? ¿Paita iranteri coajicani? Tempa ineshinoncatasanotaqueri Avincatsarite”.
67 Impoiji Ishire Tasorentsi oametaqueri Sacariashi, icantantarori oca:
68 —Tempa icameetsatasanoti Avincatsarite, iriotaque tasoncaventajeitaqueeri. Ipocashijeitaquee iroavisacojeitajee. 69 Peerani Iravirini yantiniri Tasorentsi icoacairiri. Meeca itiancaqueri Tasorentsi ishanincani Iravirini, itasorentsitaque, yoavisacotantaque. 70 Tempa peerani icantirini Tasorentsi quenquetsatacotiriniri: 71 “Nontianquempiri oavisacojeitempineri, intimerica quisajeitempineri, irojocacoventajeitaquempi. 72 Noncavintsaajeitaqueri ishanincani Avarama, maaroni. Eiro nopeacotajarotsi nocantajeitaqueriri. 73 Peerani nocantasanotaqueri Avarama: 74 ‘Coajica noavisacojeiteri pishanincapee, nompiajeiteari quisajeivetearineri, impoiji eiro itsaroajeititsi inquemisantajeitena. 75 Noameetsajeiteri, noncanteani noneacameetsajeiteri’ ”. Irootaque icantaqueriri Tasorentsi peeraniniri. 76 Meeca notiomi, noncamantempi: iriojeitempi atiri aviro quenquetsatacoterine Tasorentsi jenoquiniri. Pincamantajeiteri incameetsatanaque, iraamaajeiteari Avincatsarite. 77-78 Poamejeiteri ashanincapee iriojeitanteari jaoca incanteari iravisacotantajeari. Pincamantajeiteri icavintsaasanojeitaqueri Tasorentsi, eiro iquenqueshiretajirotsi yantayetiri caari cameetsatatsi. Ariorica icontetapaaque catsirincaiteri, te ontsitenitanajeji, irointi oquitaitetanaji. Aisati oquempetaca, ariorica imponeaquea Avincatsarite jenoqui, ayotasanojeitanaque cameetsa asavicajeite. 79 Iroavisacojeiteri maaroni caari iovetari Tasorentsi, maaroni tsaroayevetachari incame. Iriotacaajeitapaaqueri jaoca incanteari iraacameetsatanteariri Tasorentsi.
Irootaque icantaqueri Sacariashi.
80 Ari avisanaji oshequi osarintsi, yantearitanaque Joa, oshequi iquemisantaqueri Tasorentsi. Ari itimaqueri apaniro caaraiteriqui, irosati iquenquetsatacantacariri ishanincapee.