YORA MARICOSHI ISANQUENATACOTAQUERI JESOQUIRISHITO, JAOCA ICANTA IRIORI YOAVISACOTANTI
1
Yantayetiri Joa vaotisatantatsiri.
(Mt. 3.1-12; Ir. 3.1-18; Joa 1.19-28)
Meeca noncamantempiro cameetsatatsiri. Noncamantempi yoavisacotanti Jesoquirishito. Tempa iriotaque itomi Tasorentsi. Peerani isanquenatini camantantatsiniri pajiveitachaniri Isayashi. Jero oca isanquenatiniri: “Icantiri Tasorentsi itomi: ‘Pinquemena, notiomi. Nontianqueri quenquetsatacotempineri, irijivatanaquempi. Incantajeiteri atiri: Paamaajeiteari Quirishito, pincameetsashirejeitanaque. Inquenquetsatacaajeiteri ishaninca caaraiteriqui. Incantajeiteri: Pincameetsashirejeitanaque oncanteata ariorica impoque Avincatsarite, irineacameetsajeitantapeempiri’ ”. Ari moncaratapaaca icantiniri peerani Isayashini. Yareetapaaca caaraiteriqui Joa, yora vaotisatantatsiri. Icantajeitaqueri ishaninca:
—Pinquenqueshireempa, eiro piquempetajatsi peerani. Ariorica pojocasanojeitajero pantajeiveitaniri, ari novaotisajeitaquempi, impoiji iriojeitanaque atiri icavintsaajeitaquempi Tasorentsi, eiro iquenqueshireacotajimpirotsi pantaveitaniri.
Ari ijatashijeitaqueri maaroni joreasati, aisati maaroni jerosaresati, icamantajeitapairi:
—Ainiro nantayetiri caari cameetsatatsi. Nocoaque navisacotaje.
Ari ivaotisajeitavaqueri Joa Joriraniqui. Irio iquitsaatari tijachari iviti cameyo. Ishiticatsaquitari meshinantsitsa. Yoapinitari quentori aisati ija pitsi. Ari icamantapinitiri ishaninca:
—Coraque impoitapeenaneri, yanaacotaquena, ipincatsaritasanoti irinti. Nopincatsatasanotaqueri catsini, narori notseencaja narosati. Novaotisajeitaquempi nijaqui, iro cantaincha intianquempiro irinti Ishire, ontsipajeitantempiri.
Ivaotisatapaaca Jesoshi.
(Mt. 3.13-17; Ir. 3.21-22)
Ari pashini quitaiteri yareetapaaca Jesoshi. Iponeaca Nasaretequi, timatsiri Carireaqui. Ivaotisatavaqueri Joa Joriraniqui, 10 impoiji yaatanaji. Yamenanaque jenoqui, irosati ineantavacaro Ishire Tasorentsi. Omapocapaaca aniireashitapaaqueri, oshiaqueri sampaquiti. 11 Iquematiiri Tasorentsi icantiri:
—Avirotaque notomi nonintasanotiri. Oshequi noquimoshireventasanotaquempi.
Ijatanaji Jesoshi caaraiteriqui.
(Mt. 4.1-11; Ir. 4.1-13)
12 Impoiji aanaqueri Ishire Tasorentsi caaraiteriqui. 13 Itimaiti anta ocarataque 40 quitaiteri. Yora Satanashi ineantavetacari, irantacayerime caari cameetsatatsi. Aisati tecatsi ishaninca intsipateari, irinti timatsi covencayetatsiri, iro cantaincha intacojeitacari inampirepee Tasorentsi.
Iquenquetsataque Jesoshi.
(Mt. 4.12-17; Ir. 4.13-15)
14 Ari pashini quitaiteri yashitacoyeetaqueri Joa caravosoqui. Impoiji ijatanaji Jesoshi Carireaqui. Icamantajeitaqueri ishaninca jaoca icanta Tasorentsi yoavisacotanti. 15 Icantajeitaqueri:
—Irotaintsi impincatsariventajeitajee Tasorentsi. Pinquenqueshireempa, eiro piquempetajatsi peerani: te pincameetsaveiteani. Pinquemisantajeite pavisacotantajeari.
Icoyeaqueri Jesoshi iroamerepee.
(Mt. 4.18-22; Ir. 5.1-11)
16 Ari pashini quitaiteri ishiteatanacaro Jesoshi incajare timatsiri Carireaqui. Ineapaaqueri Shimo, aisati irirenti, Antirishi. Iquitsati incajarequi: aitaque icantapinita, iquitsatapinitiri shima. 17 Icantapaaqueri Jesoshi:
—Poijatanaquena, nocoaque pinquemisantacaapiniteri atiri.
18 Irosati yojocantanacaro iitsarite, yoijatanaqueri. 19 Capichaji yovaavetanaca aisati, ineapaaqueri Santiaco, Joa, apite: iriotaque itomipee Severeo. Isavicajeiti ivitoqui, ishiticayetiro iitsarite. 20 Icajemapaaqueri, yoijajeitanaqueri. Yojocanaqueri iriri, isavicaque irinti pitotsiqui, icarajeitaqueri amitacojeitiriri.
Iqueapaaque Jesoshi yapatojeitantari joriopee.
(Ir. 4.31-37)
21 Impoiji yareetapaaja Jesoshi Caperenaoqui, icarajeitiri iroamerepee. Irootaque saavaro, imaoreajeitantari, iqueajeitapaaque pancotsiqui yapatojeitantari. Yoametantapaaque. 22 Yora atiripee, yoajeitanaque cavaco, icantajeiti:
—Pineaqueri, cameetsa yoametantasanotaque, iotasanoti irinti. Te inquempeteariji yora oametapinijeiveteerori sanquenarentsi: te iriotasanoteji irinti.
23 Aisati itimi anta pancotsiqui aparoni shirampari neiriri camaari. 24 Icajemacotavaqueri Jesoshi, icantavaqueri:
—Niotaquempi: aviro nasaretesati, aisati aviro itomi cameetsari Tasorentsi. ¿Paita pipocashitantanari? ¿Arimpa pintsoncajeitapaaquena?
25 Icantiri Jesoshi camaari:
—Pimajereiteteve. Pinijantareanajeri noshaninca.
26 Ari yampitsiitacaanacari ashaninca, antearojenca icajemanaque, irosati inijantareantanajari camaari. 27 Aisati yoajeitanaque cavaco ishaninca, maaroni. Isampitavacaanaca:
—¿Pineaquerompa imataqueri? Iroaquera aquemaquero oca yoametaqueeri. Aisati imataqueri camaari, itiancaqueri: itsaroacaitacariteemi.
28 Irosati iquenquetsatacotantajeitacari maaroni carireasati.
Yoavisacotiro Jesoshi irairo Petero.
(Mt. 8.14-15; Ir. 4.38-39)
29 Ari iponeajeitajari pancotsiqui yapatojeitantari, ijajeitanaque ivancoqui Shimo, jeri Antirishi. Yoijajeitanaqueri Santiaco aisati Joa.
30 Icamantiri Jesoshi:
—Ojoquiitaca irairo Shimo, aaquero catsiirentsi. Jero onta nariainchari.
31 Ari ijatashitanaquero, yacatsavacotapaaquero, yoisavicapaajiro. Irosati opeantanaja ovatsiire, irosati opajeitantacari iroyeari.
Iro saavaro yoavisacoyetantacariri Jesoshi mantsiayetatsiri.
(Mt. 8.16-17; Ir. 4.40-41)
32 Iqueanaji catsirincaiteri, irotanaintsi ontsitenijencaiteanaje, yamayetaqueneri Jesoshi maaroni mantsiayetatsiri, aisati maaroni yatajeaoncayetiri camaari. 33 Maaroni nampitsiquiniri yapatojeitapaaca omoroqui pancotsi. 34 Isavicajeitapaaque maaroni mantsiayetatsiri, onashiyetaca imantsiarepee. Yoavisacojeitajiri. Aisati icantaqueri camaari:
—Pinijantareajeitanajeri yora patajeaonquiri, aisati pimajerejeite.
Yora camaari, iojeitaqueri Tasorentsi ini Jesoshi, irootaque caari icoanta Jesoshi incamanteri atiri.
Imananaja Jesoshi, ijatanaji.
(Mt. 4.23; Ir. 4.42-44)
35 Oquitaitetanaque, tsiteniquera itinaamanaja Jesoshi. Ijatamanaque anta tecatsi timatsine, iquenquetsatacairi iriri. 36 Icoacoayetajiri Shimo aisati itsipajeitari. 37 Ineantapaajariri, icantapaaqueri:
—Icoacoajeitaquempi maaroni ashaninca.
38 Ari icantavaqueri iriori:
—Ari inajini. Tsame avaanajea otsipapeequi nampitsi. Aitaque anta nonquenquetsatacaajeiteri itsipapee atiri, irootaque nopocantacari quipatsiquica.
39 Iquenaquenayetanaque, itsoteajeitaquero nampitsipee anta Carireaqui. Iquenquetsatacaapinitaqueri ishaninca anta yapatotapinijeitanta, yoavisacojeitaqueri maaroni neiriri camaari.
Yoavisacotaqueri Jesoshi patsaatsiri.
(Mt. 8.1-4; Ir. 5.12-16)
40 Pashini quitaiteri ijatashitaqueri patsaatsiri, icantapaaqueri:
—Tempa aviro pincatsari, pincavintsayena. Ainiro pitasorenca: pinintirica poavisacotajena, ari pimataquero.
41 Oshequi icavintsaasanotavaqueri. Ari yacotashitavaqueri, ipamitavaqueri. Icantavaqueri:
—Je, noninti: aitaque pavisacotaje.
42 Irosati opeantanaja ivatsaaro, yavisacotanaji. 43 Itiancajiri, icantasanotiri:
44 —Noncantempi: eiro picamantayetiritsi itsipapee, irinti pijatashiteri saserote. Pinijaapaajeri pavisacotaji. Pimoncaratero icantiniri Moishishini: poyeneri Tasorentsi pivira iriotanteari pishaninca pavisacotaji.
45 Ari ijatanaque, iro cantaincha icamantacoyetaquero, yovaraaquero. Iotacojeitaqueri Jesoshi, irootaque caari ijatanta nampitsiqui. Itimaiti anta ocaraiteti. Ijatashijeitaqueri atiri poneayetachari otsipapeequi nampitsi.