eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Júu ʼmɨ́ɨ e cacuo fidiée

Comaltepec Chinantec NT

Language: [cco]Chinantec, ComaltepecChinantec, Comaltepec
Title:Júu ʼmɨ́ɨ e cacuo fidiéeComaltepec Chinantec NT
Abbreviation:ccoNTID: CCOTBL or ccoNT
Copyright © 2002 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLccoNT_html.zip
ePub 3ccoNT.epub
Amazon Kindle EPUBccoNT.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulecco2002eb.zip
Plain text canon only chapter filesccoNT_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLccoNT_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLccoNT_vpl.zip
Browser Bible moduleccoNT_browserBible.zip
USFXccoNT_usfx.zip
USFMccoNT_usfm.zip
XeTeXccoNT_xetex.zip

New Testament in Chinantec, Comaltepec (MX:cco:Chinantec, Comaltepec)


Co̱ꞌ e labaꞌ ꞌnéˉ e jmeeˉnaꞌ; laꞌuii˜ e nijmɨꞌúungˋnaꞌ e seengˋnaꞌ e Fidiéeˇ quie̱rˊ nifɨˊ quíiˉnaꞌ, jo̱guɨ e jmooˋnaꞌ dseángꞌˉ lají̱i̱ꞌ˜ ta˜ quiʉꞌˊbre cajo̱, co̱ꞌ lajo̱baꞌ e nicuǿꞌrˉ ꞌnʉ́ꞌˋ jaléꞌˋ e ꞌnéˉnaꞌ.

—Matthew 6:33’Jo̱ co̱ꞌ eáamˊ ꞌneáangˋ Fidiéeˇ jaléngꞌˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱baꞌ cacuǿøiñˋ i̱ Jó̱o̱rˊ camɨ́ɨngꞌ˜ do e laco̱ꞌ cajúngˉ dseaˋ do cuaiñ˜ quiáꞌˉ jaléngꞌˋ dseaˋ jmɨgüíˋ; jo̱ lajo̱baꞌ jaléngꞌˋ dseaˋ i̱ jángꞌˋ yaang˜ fɨˊ jaguóˋ dseaˋ do jaˋ quɨ́ꞌˉ jmɨɨ˜ faꞌ e niꞌnáiñˋ quiáꞌˉ Fidiéeˇ, co̱ꞌ cøømˋ nilɨseeiñˋ có̱o̱ꞌ˜ dseaˋ do lata˜.

—John 3:16Jo̱ guiʉ́bˉ nɨne˜naaꞌ e lajalébꞌˋ e dsingɨ́ɨˉnaaꞌ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jmóoˋ Fidiéeˇ lajo̱ e laco̱ꞌ niꞌuíingˉ guiʉ́ˉ quíˉnaaꞌ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaꞌ dseaˋ quiáꞌrˉ i̱ ꞌneáangˋ írˋ. Co̱ꞌ dseaˋ do nɨcaguíñꞌˋ jaléngꞌˋ jneaa˜aaꞌ e laco̱ꞌ nijmóˉnaaꞌ jialco̱ꞌ iiñ˜ ꞌñiaꞌrˊ e niꞌuíingˉ.

—Romans 8:28


Júu ʼmɨ́ɨ e cacuo fidiée

New Testament in Chinantec, Comaltepec (MX:cco:Chinantec, Comaltepec)

copyright © 2002 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Chinantec, Comaltepec
Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Chinanteco, Comaltepec [cco], Mexico

Copyright Information

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Chinantec, Comaltepec


© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2014-04-22

Last updated 2014-04-22