eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Magtubu tôô toɲ biɲare to kôrbi

Kimré: Magtubu tôô toɲ biɲare to kôrbi New Testament

Language: [kqp]KimréKimré
Title:Magtubu tôô toɲ biɲare to kôrbiKimré: Magtubu tôô toɲ biɲare to kôrbi New Testament
Abbreviation:kqpID: KQPWBT or kqp
Copyright © 2007 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLkqp_html.zip
ePub 3kqp.epub
Amazon Kindle EPUBkqp.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulekqp2007eb.zip
Plain text canon only chapter fileskqp_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLkqp_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLkqp_vpl.zip
Browser Bible modulekqp_browserBible.zip
USFXkqp_usfx.zip
USFMkqp_usfm.zip
XeTeXkqp_xetex.zip

Kimré: Magtubu tôô toɲ biɲare to kôrbi New Testament


Wôsa Emen gey ɓiɲé ka sa terare a nà, damaŋ aɲa ré joɲ naɲ Kemari wo pôn nêŋ nêŋ hari hen sa terare a nà, bi i i wo ré bi bôri sari a ba, ré mêne ré, niɲba, ré mô naɲ kwini.

—John 3:16


Magtubu tôô toɲ biɲare to kôrbi

Kimré: Magtubu tôô toɲ biɲare to kôrbi New Testament

copyright © 2007 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Kimré
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-18