eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

BÚKÙ TÀ TƗ́DHƗ́//RU YÌZO DHƗ ÀDHYA

Logoti (Logo): BÚKÙ TÀ TƗ́DHƗ́//RU YÌZO DHƗ ÀDHYA New Testament

Language: [log]LogoLogo
Title:BÚKÙ TÀ TƗ́DHƗ́//RU YÌZO DHƗ ÀDHYALogoti (Logo): BÚKÙ TÀ TƗ́DHƗ́//RU YÌZO DHƗ ÀDHYA New Testament
Abbreviation:logID: LOGWBT or log
Copyright © 2015 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLlog_html.zip
ePub 3log.epub
Amazon Kindle EPUBlog.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulelog2015eb.zip
Plain text canon only chapter fileslog_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLlog_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLlog_vpl.zip
Browser Bible modulelog_browserBible.zip
USFXlog_usfx.zip
USFMlog_usfm.zip
XeTeXlog_xetex.zip

Logoti (Logo): BÚKÙ TÀ TƗ́DHƗ́//RU YÌZO DHƗ ÀDHYA New Testament


Tàko ko, Gìká dré móndyá wä́yi bvò àdhya kɨ lèle tò dhɨ sè dhɨ, afè áyɨ Mváagó àlo kwákwá dhɨ, kɨtswálé dhya ángùdhi adrélépi akódhɨ nɨ kaꞌì dhɨ kòdràró nyo ko, be ró dhɨ, kàdréró lɨ́drɨ̀ kóná vésè kólyá dhɨ ɨ́be.

—John 3:16


BÚKÙ TÀ TƗ́DHƗ́//RU YÌZO DHƗ ÀDHYA

Logoti (Logo): BÚKÙ TÀ TƗ́DHƗ́//RU YÌZO DHƗ ÀDHYA New Testament

copyright © 2015 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Logo
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-18