eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Ra 'Ra'yo Testamento

Mezquital Otomi NT

Language: [ote]Otomi, MezquitalOtomi, Mezquital
Title:Ra 'Ra'yo TestamentoMezquital Otomi NT
Abbreviation:oteNTID: OTETBL or oteNT
Copyright © 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLoteNT_html.zip
ePub 3oteNT.epub
Amazon Kindle EPUBoteNT.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleote2008eb.zip
Plain text canon only chapter filesoteNT_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLoteNT_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLoteNT_vpl.zip
Browser Bible moduleoteNT_browserBible.zip
USFXoteNT_usfx.zip
USFMoteNT_usfm.zip
XeTeXoteNT_xetex.zip

New Testament in Otomi, Mezquital (MX:ote:Otomi, Mezquital)


Hyoñhʉ ꞌmɛtꞌo hanja da za gui ꞌbʉhʉ xá hño ja rá hmanda Ajua̱ ne gui ꞌyohʉ ngu núꞌa̱ ri hoꞌa̱, y njabʉ Ajua̱ hinda ꞌbɛꞌtꞌahʉ gatho núꞌa̱ te guí hoñhʉ.

—Matthew 6:33Ajua̱ xi bi ma̱di ntsꞌɛdi gatho ya ja̱ꞌi de ra ximhai, hangue bá pɛhna rá ꞌra Tꞌʉ, pa nuto gatho da gamfriꞌa̱ hinda ꞌmɛdi, núꞌʉ́ ma da mɛꞌtsa ra te pa nza̱ntho.

—John 3:16Nújʉ xa zoncaguihʉ Ajua̱ ngu núꞌa̱ xqui beni mayaꞌbʉ, ne dí ma̱dihʉꞌa̱, dí pa̱dihʉ gue nuꞌá̱ ri supca ma tehʉ pa gatho núꞌa̱ da ꞌñepcaguihʉ go pa ma hñohʉ.

—Romans 8:28


Ra 'Ra'yo Testamento

New Testament in Otomi, Mezquital (MX:ote:Otomi, Mezquital)

copyright © 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Otomi, Mezquital
Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Otomi, Mezquital
ote
Mexico

Copyright Information

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Otomi, Mezquital


© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2014-04-30

Last updated 2014-04-30