World Messianic Bible 1 Yochanan

World Messianic Bible

1 Yochanan