eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Maayong Balita Biblia

Cebuano MBB Bible

Language: [ceb]CebuanoCebuano
Title:Maayong Balita BibliaCebuano MBB Bible
Abbreviation:MBB-CEBPID: CEBMBP or cebmbbp1999
Copyright © 1999 Philippine Bible Society
FormatLink
Read and study online: InScript

The Holy Bible with Deuterocanon in the Cebuano language of the Republic of the Philippines, Maayong Balita Biblia translation


Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibotan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kondili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon.

—John 3:16


Maayong Balita Biblia

The Holy Bible with Deuterocanon in the Cebuano language of the Republic of the Philippines, Maayong Balita Biblia translation

Copyright © 1999 Philippine Bible Society

Language: Cebuano

Language in English: Cebuano
Translation by:


2015-10-10