eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

Lokpa Bible

Language: [dop]LokpaLukpa
Title:PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔALokpa Bible
Abbreviation:DOPID: DOPSIM or dop
Copyright © 1999 SIM
FormatLink
InScriptStudy online with InScript
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLdop_html.zip
ePub 3dop.epub
Amazon Kindle .mobidop.mobi
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduledop1999eb.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLdop_word.zip
Show formats for developers- - -

Portions of the Holy Bible in the Lokpa language of Benin


Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, Ɩsɔ sɔɔlɑ yǝlɑɑ tǝnɑɣɑ sɔsɔm, hɑlǝnɑ ɩ́ cɑŋ ɩ́ hɑ ɩ Pǝyɑɣɑ ɩkpɑmlɛ, sɩ pɑ tǝnɑ mpɑ pɑɑ tǝŋ kɑ tɔm tɔ, pɑ́ tɑɑ sɩ, ɑmɑ pɑ́ hiki weesuɣu ŋku kɩɩ tɛŋ tɔ.

—John 3:16


PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

Portions of the Holy Bible in the Lokpa language of Benin

Copyright © 1999 SIM

Language: Lokpa
Language in English: Lukpa


Translation by: SIM

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works license. In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you don't change any of the text or punctuation of the Bible.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request. If you want to revise a translation, use a translation in an adaptation, or use a translation commercially, we will relay your request to the appropriate copyright owner.

Creative Commons License


2014-08-25