eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Tuti yó'o kúú to̱'on Ndios, ta xí'o ña kuendá sa'a̱ Jesús

Tezoatlán Mixtec NT

Language: [mxb]Mixtec, TezoatlánMixtec, Tezoatlán
Title:Tuti yó'o kúú to̱'on Ndios, ta xí'o ña kuendá sa'a̱ JesúsTezoatlán Mixtec NT
Abbreviation:mxbNTID: MXBMVR or mxbNT
Copyright © 2006 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
InScriptStudy online with InScript
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLmxbNT_html.zip
ePub 3mxbNT.epub
Amazon Kindle .mobimxbNT.mobi
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulemxb2006eb.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLmxbNT_word.zip
Show formats for developers- - -

New Testament in Mixtec, Tezoatlán (MX:mxb:Mixtec, Tezoatlán)


’Chi̱ sa̱ꞌá ña̱ kúꞌu̱ nda̱ꞌo ini Ndios sa̱ꞌá ña̱yuu ndéi iin níí kúú ñayuú, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ xi̱ꞌo na iin tóꞌón dini̱ de̱ꞌe na ni̱ ka̱sáa̱ na̱ ñayuú yóꞌo, dá kía̱n ndi ndáa mií vá ña̱yuu ná kandeé ini ñaá, ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ ku̱ú na̱. Diꞌa koni na̱ kataki chíchí ná.

—John 3:16


Tuti yó'o kúú to̱'on Ndios, ta xí'o ña kuendá sa'a̱ Jesús

New Testament in Mixtec, Tezoatlán (MX:mxb:Mixtec, Tezoatlán)

Copyright © 2006 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Mixtec, Tezoatlán
Dialect (if applicable):
Language in English: Mixtec, Tezoatlán


Translation by:
Wycliffe Bible Translators, Inc.

Mixteco, Tezoatlán [mxb], Mexico

Copyright Information

© 2006, Wycliffe Bible Translators, Inc.l

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Mixtec, Tezoatlán

2014-04-30