eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

KILE JWUMPE SEMƐŊI JWUMPE NINTANMPE

Supyire Sénoufo NT

Language: [spp]Supyire SénoufoSénoufo, Supyire
Title:KILE JWUMPE SEMƐŊI JWUMPE NINTANMPESupyire Sénoufo NT
Abbreviation:sppNTID: SPPWBT or spp
Copyright © 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLspp_html.zip
ePub 3spp.epub
Amazon Kindle EPUBspp.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulespp2008eb.zip
Plain text canon only chapter filesspp_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLspp_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLspp_vpl.zip
Browser Bible modulespp_browserBible.zip
USFXspp_usfx.zip
USFMspp_usfm.zip
XeTeXspp_xetex.zip

New Testament in Senoufo, Supyire Farakala; spp


Diɲyɛ tasìige e, Kile à nìɲyiŋi ná ɲìŋke dá.

—Genesis 1:1Mà jwo yii a yire yaayi caa ke, yii yacyage niɲcyiig'à yaa ku pyi Kile Saanre ná ntìiŋi. Lire ká mpyi, Kile sí yire yaayi sanɲyi puni kan yii á.

—Matthew 6:33Kile à sàa diɲyɛ sùpyire kyaa táan uy'á fo u à u Jyaŋi niŋkinŋi kan sáraga, ŋgemu ká dá u na ke, urufoo nùmpanŋke kà ŋkɛ̀ɛge mɛ, ŋka u shìŋi niŋkwombaaŋi ta.

—John 3:16Mpii pi à Kile kyaa táan piy'á ke, wuu à li cè na yaayi puni maha báaraŋi pyi siɲcyan pire ntɛ̀gɛŋi kurugo, u à pire mpiimu yyere mà tàanna ná u kayaaɲjahani i ke.

—Romans 8:28


KILE JWUMPE SEMƐŊI JWUMPE NINTANMPE

New Testament in Senoufo, Supyire Farakala; spp

copyright © 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Supyire Sénoufo (Sénoufo, Supyire)
Translation by: Wycliffe Bible Translators
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Copyright Information

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Senoufo, Supyire


© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2015-03-17

Last updated 2015-03-17