eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Ang Biblia 1978

Tagalog Ang Biblia 1978

Language: [tgl]TagalogTagalog
Title:Ang Biblia 1978Tagalog Ang Biblia 1978
Abbreviation:ABID: TGLAB8 or tglab1978
Copyright © 1978 Philippine Bible Society
FormatLink
Read and study online: InScript

The Holy Bible in the Tagalog language of the Republic of the Philippines, Ang Biblia 1978 translation


Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

—John 3:16


Ang Biblia 1978

The Holy Bible in the Tagalog language of the Republic of the Philippines, Ang Biblia 1978 translation

Copyright © 1978 Philippine Bible Society

Language: Tagalog

Language in English: Tagalog
Translation by:


2015-10-08