eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Ang Biblia, 2001

Tagalog Ang Biblia 2001

Language: [tgl]TagalogTagalog
Title:Ang Biblia, 2001Tagalog Ang Biblia 2001
Abbreviation:AB-TAGID: TGLAB1 or tglab2001
Copyright © 2001 Philippine Bible Society
FormatLink
Read and study online: InScript

The Holy Bible in the Tagalog language of the Republic of the Philippines, Ang Biblia translation, 2001 revision


Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging Anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

—John 3:16


Ang Biblia, 2001

The Holy Bible in the Tagalog language of the Republic of the Philippines, Ang Biblia translation, 2001 revision

Copyright © 2001 Philippine Bible Society

Language: Tagalog

Language in English: Tagalog
Translation by:
Philippine Bible Society

2015-10-08