eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Ang Bagong Tipan

Filipino Standard Version

Language: [tgl]TagalogTagalog
Title:Ang Bagong TipanFilipino Standard Version
Abbreviation:FSVID: TGLFSV or tglfsv
Copyright © 2009 Philippine Bible Society
FormatLink
Read and study online: InScript

The New Testament in the Tagalog language of the Republic of the Philippines, Filipino Standard Version


Sapagkat ganoon inibig ng Diyos ang sanlibutan, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

—John 3:16


Ang Bagong Tipan

The New Testament in the Tagalog language of the Republic of the Philippines, Filipino Standard Version

Copyright © 2009 Philippine Bible Society

Language: Tagalog

Language in English: Tagalog
Translation by:
Philippine Bible Society

2015-10-09