Ephesians
पौलाचे इफिसकरांस पत्र
नमस्कार
१ येशू ख्रिस्तावर विश्वासूपणे भाव ठेवणाऱ्यांना, इफिस येथील देवाच्या पवित्र जनांना, देवाच्या इच्छेने येशू ख्रिस्ताचा प्रेषित, पौल याजकडून २ देव आपला पिता आणि प्रभू येशू ख्रिस्त यांजकडून कृपा व शांती असो.
ईशस्तवन
३ स्वर्गीय स्थानातील प्रत्येक आध्यात्मिक आशीर्वाद देऊन ज्या देवाने आम्हाला ख्रिस्तामध्ये आशीर्वादित केले आहे, त्या आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या देवाला व पित्याला धन्यवाद असोत. ४ देवाने ख्रिस्ताठायी विश्वास ठेवणाऱ्यांना जगाची निर्मिती होण्यापूर्वीच निवडले जेणेकरून आम्ही त्याच्या दृष्टीने पवित्र आणि निर्दोष असावे.
५ “देवाच्या प्रीतीच्या योजनेनुसार त्याच्या स्वतःचा पुत्र येशू ख्रिस्ताद्वारे त्याने दत्तक होण्यासाठी आमची नेमणूक केली. त्याने हे यासाठी केले कारण त्याची जी इच्छा होती त्यात तो आनंदित होता.” ६ “त्याने हे सर्व देवाच्या गौरवी कृपेची स्तुती व्हावी म्हणून केले . ही कृपा त्याने त्याच्या प्रिय पुत्राद्वारे आम्हाला फुकट दिली. “
७ त्या प्रियकराच्या ठायी रक्ताने खंडणी भरून आम्हाला मुक्त करण्यात आले आहे,त्याच्या कृपेच्या विपुलतेने आम्हाला आमच्या पापांची क्षमा मिळाली आहे. ८ “ त्याची ही कृपा आम्हाला सर्व ज्ञानात आणि समजबुध्दीत विपुलतेने पुरवण्यात आली आहे. “
९ देवाने ख्रिस्ताच्याठायी प्रदर्शित केलेल्या इच्छेप्रमाणे गुप्त सत्याची योजना आपणास कळवली आहे १० जेणेकरून त्याची ही योजना पूर्ण होेण्यासाठी काळाची पूर्तता होईल तेव्हा तो स्वर्गातील आणि पृथ्वीवरील सर्वकाही ख्रिस्तामध्ये एकत्र आणिल.
११ ख्रिस्तामध्ये आम्ही पूर्वीच देवाचे लोक म्हणून त्याच्या योजनेप्रमाणे निवडून नेमले गेलो. जो सर्व गोष्टी हेतुपूर्वक त्याच्या इच्छेप्रमाणे करतो १२ ज्या आम्ही ख्रिस्तावर आधीच आशा ठेवली त्या आमच्याकडून त्याच्या गौरवाची स्तुती व्हावी.
१३ ख्रिस्ताद्वारे तुम्हीसुध्दा सत्याचे वचन आणि तुमच्या तारणाची सुवार्ता ऐकली आहे आणि त्याच्यावर विश्वास ठेवला, तेव्हा पवित्र आत्म्याच्या अभिवचनाचा तुम्हावर शिक्का मारण्यात आलेला आहे. १४ देवाच्या गौरवाची स्तुती व्हावी म्हणून त्याच्या स्वकीयजनाच्या खडंणी भरून मिळवलेल्या मुक्तीसाठी हा पवित्र आत्मा आपल्या वतनाचा विसार आहे.
देवज्ञानाच्या प्राप्तीसाठी प्रार्थना
१५ यासाठी, जेव्हापासून मी तुमच्या प्रभू येशूवरील विश्वासाविषयी ऐकले आणि पवित्र जनांवरील तुमच्या प्रीतीविषयी ही ऐकले, १६ मी ही तुमच्यासाठी देवाचे आभार मानण्याचे थांबविले नाही आणि माझ्या प्रार्थनेत तुमची आठवण करतो.
१७ मी प्रार्थना करतो की, आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचा देव, गौरवी पिता, ह्याने तुम्हाला आपल्या आेळखीसंबंधीच्या ज्ञानाचा व प्रकटीकरणाचा आत्मा द्यावा; १८ म्हणजे तुमच्या मनाचे डोळे प्रकाशित होऊन तुम्हाला हे समजावे की, त्याच्या पाचारणाची आशा काय आहे, त्याच्या वतनाच्या गौरवाची संपत्ती पवित्र जनांत किती आहे,
१९ “आणि जे आपण विश्वास ठेवणारे त्या आपणाविषयीच्या त्याच्या सामर्थ्याचे अपार महत्व ते काय ते तुम्ही त्याच्या बलशाली पराक्रमाच्या कृतीवरून आेळखून घ्यावे .
ख्रिस्ताचे पुनरुत्थान झाल्यानें दिसून आलेले देवाचे सामर्थ्य
२० त्याने ती कृती ख्रिस्ताच्या ठायी करून त्याला मरणातून उठवले आणि स्वर्गाच्या राज्यात देवाच्या उजव्या हाताला बसविले. २१ त्याने त्याला सर्व अधिपती, अधिकारी, सामर्थ्य, प्रभूत्व आणि प्रत्येक सामर्थ्याचे नाव जे या युगातच नव्हे तर येणाऱ्या युगातही दिले जाईल त्या सर्वांपेक्षा उंच ठिकाणी ठेवले.
२२ “देवाने सर्वकाही ख्रिस्ताच्या पायाखाली ठेवले, आणि त्याला सर्वावर मस्तक असे व्हावे म्हणून त्यास मंडळीला दिले, २३ हेच त्याचे शरीर आहे. जी पूर्णता त्याने सर्व गोष्टींमध्ये सर्व रीतीने भरली आहे, तीच तो मंडळीला देतो.