Galatians
पौलाचे गलतीकरांस पत्र
नमस्कार
१ गलतीयातील मंडळ्यांनाः मी मनुष्यांकडून किंवा मनुष्यांद्वारेही नाही, तर येशू ख्रिस्त व ज्याने त्याला मेलेल्यातून उठवले, त्या देवपिता ह्याच्याद्वारे प्रेषित पौल २ आणि माझ्या सोबतीचे सर्व बंधू ह्यांजकडून गलतीयाच्या मंडळ्यास; ३ देव जो पिता व आपला प्रभू येशू ख्रिस्त ह्यांजकडून तुम्हाला कृपा व शांती असो. ४ आपल्या देव पित्याच्या इच्छेप्रमाणे, ह्या आताच्या दुष्ट युगातून आपल्याला सोडवण्यास, आपल्या पापांबद्दल, स्वतःचे दान केले. ५ देवपित्याला युगानुयुग गौरव असो. आमेन.
गलतीकारांनी पौलाचा केलेला हिरमोड
६ मला आश्चर्य वाटते की, ज्याने तुम्हाला ख्रिस्ताच्या कृपेत पाचारण केले त्याच्यापासून, इतक्या लवकर, तुम्ही दुसर्‍या सुवार्तेकडे वळला आहा. ७ ती दुसरी नाही; पण तुम्हाला कोणी तरी घोटाळ्यात पाडणारे आणि ख्रिस्ताची सुवार्ता चुकीची करण्याची त्यांची इच्छा आहे. ८ तर जी सुवार्ता आम्ही तुम्हाला सांगितली तिच्याहून निराळी सुवार्ता जर आम्ही सांगितली किंवा स्वर्गातील आलेल्या देवदूताने सांगितली, तरी तो शापित असो. ९ आम्ही अगोदर सांगितले आहे तसेच आता मी पुन्हा सांगतो की, कोणी तुम्हाला, जी तुम्ही स्वीकारलीत तिच्यापेक्षा,निराळी सुवार्ता कोणी तुम्हास सांगितल्यास तो शापित असो. १० मी आता मनुष्याची किंवा मी देवाची मनधरणी करावयास पाहत आहे? मी मनुष्यांना संतुष्ट करावयास पाहत आहे काय?मी अजूनपर्यंत मनुष्यांना संतोषवीत असतो, तर मी ख्रिस्ताचा दास नसतो.
मनुष्यापासून नव्हे तर येशू ख्रिस्तापासून आपल्याला शुभवृत्त प्राप्त झाले आहे असे पौलाचे सांगणे
११ कारण, बंधूंनो, मी तुम्हाला सांगतो की, मी ज्या सुवार्तेची घोषणा केली ती मनुष्याच्या सांगण्याप्रमाणे नाही. १२ कारण ती मला मनुष्याकडून मिळाली नाही, तसेच ती मला कोणी शिकवलीही नाही; पण येशू ख्रिस्ताच्या प्रकटीकरणाने ती मला प्राप्त झाली. १३ तुम्ही माझ्या, यहूदी धर्मातील, पूर्वीच्या आचरणाविषयी ऐकले आहे की, मी देवाच्या मंडळीचा अपरिमित छळ करून तिचा नाश करीत असे. १४ आणि मी माझ्या पूर्वजांच्या प्रथाविषयी पुष्कळ अधिक आवेशी असल्यामुळे माझ्या लोकांतल्या माझ्या वयाच्या पुष्कळ जणापेक्षा मी यहूदी धर्मात मी पुढे गेलो होतो. १५-१६ पण ज्या देवाने मला आईच्या उदरापासून वेगळे केले व आपल्या कृपेने मला बोलावले, त्याला जेव्हा बरे वाटले की, आपल्या पुत्राला माझ्याद्वारे प्रकट करावे, म्हणजे परराष्ट्रीयांमध्ये मी त्याची सुवार्तेची घोषणा करावी तेव्हा मी हे कोणत्याही मानवाची मसलत न घेता, १७ आणि माझ्या पूर्वी झालेल्या प्रेषितांकडे यरूशलेमेस वर न जाता, पण मी लगेच अरबस्तानात निघून गेलो व तेथून दिमिष्कास पुन्हा परत आलो. १८ पुढे, तीन वर्षांनंतर, मी केफाला भेटण्यास वर यरुशलेमास गेलो, आणि पंधरा दिवस मी त्याच्याजवळ राहिलो; १९ पण प्रभूचा भाऊ याकोब ह्याच्याशिवाय मी इतर प्रेषितांपैकी दुसरा कोणी माझ्या दृष्टीस पडला नाही. २० मी जे तुम्हाला लिहित आहे, ते पाहा, देवासमोर, मी खोटे बोलत नाही. २१ त्यानंतर मी सूरिया व किलिकिया प्रांतांत आलो २२ आणि ख्रिस्तात असलेल्या, यहूदीयातील मंडळ्यांना मी अपरिचित होतो. २३ त्यांच्या ऐकण्यात एवढेच येत असे की, ‘ पूर्वी आमचा छळ करणारा ज्या विश्वासाचा मागे नाश करीत होता त्याची तो आता सुवार्ता सांगत आहे’. २४ तेव्हा त्यांनी माझ्यावरून देवाचे गौरव केले.