The Gospel According to Matthew
मत्तय कृत शुभवर्तमान
१ जो अब्राहामाचा पुत्र,जो दावीदाचा पुत्र,येशू ख्रिस्त याची वंशावळी, २ अब्राहामाला इसहाक ; इसहाकाला याकोब, याकोबाला यहूदा व त्याचे भाऊ झाले. ३ यहूदाला तामारेपासून पेरेस व जेरह .पेरेसाला हेस्त्रोम, हेस्त्रोमाला अराम झाला;
४ अरामाला अम्मीनादाब, अम्मीनादाबाला नहशोन, नहशोनाला सल्मोन, ५ सल्मोनाला राहाबेपासून बवाज, बवाजाला रूथपासून ओबेद, ओबेदाला इशाय; ६ आणि इशाय हा दावीद राजाचा बाप होता.दावीद शलमोनाचा बाप होत जो उरीयाच्या बायकोपासून झाला होता.
७ शलमोन रहबामाचा बाप होता, रहबाम अबीयाचा बाप होता., अबीया आसाचा बाप होता, ८ आसा यहोशाफाटाचा बाप होता, यहोशाफाट योरामाचा बाप होता, अाणि योराम उज्जीयाचा बाप होता.
९ aउज्जीया योथामाचा बाप होता, योथाम आहाजाचा बाप होता, आहाज हिज्कीयाचा बाप होता, १० हिज्कीया मनश्शेचा बाप होता, मनश्शे आमोनाचा बाप होता, आमोन योशीयाचा बाप होता, ११ आणि बाबेलास देशांतर झाले त्यावेळी योशीया हा यखन्या व त्याचे भाऊ यांचा बाप होता.
१२ बाबेलास देशांतर झाल्या नंतर यखन्या शल्तीएलचा बाप होता. शल्तीएल जरूब्बाबेलाचा बाप होता, १३ जरूब्बाबेल अबीहूदाचा बाप होता, अबीहूद एल्याकीमाचा बाप होता, एल्याकीम हा अज्जुराचा बाप होता; १४ अज्जुर सादोकाचा बाप होता, सादोक याखीमचा बाप होता, याखीम एलीहूदचा बाप होता;
१५ एलीहूद एलाजारचा बाप होता, एलाजार मत्तानचा बाप होता,मत्तान याकोबाचा बाप होता, १६ याकोब योसेफाचा बाप होता . जो मरीयेचा पती होता जीच्यापासून ख्रिस्त म्हटलेला येशू जन्मला . १७ सर्व पीढ्या अब्राहामापासून दावीदापर्यंत चौदा पीढ्या होत्या ,दावीदापासून बाबेलास देशांतर होईपर्यंत चौदा पिढ्या आणि बाबेलास देशांतर झाल्यापासून ख्रिस्तापर्यंत चौदा पिढ्या.
येशू ख्रिस्ताचा जन्म
१८ येशू ख्रिस्ताचा जन्म ह्याप्रकारे झाला. त्याची आई मरीया हिची योसेफाशी मागणी झाली होती,पण त्यांचा सहवास होण्यापूर्वी ती पवित्र आत्म्यापासून गर्भवती झालेली दिसून आली. १९ तिचा पती योसेफ नीतिमान होता आणि समाजामध्ये तिचा अपमान होऊ नये म्हणून त्याने गुप्तपणे तीच्याशी मागणी मोडण्याचा निर्णय केला.
२० तो असे विचार करीत असता त्याला स्वप्नात प्रभूच्या दूताने दर्शन दीले, “योसेफा, दावीदाच्या पुत्रा, तू मरीयेचा आपली पत्नी म्हणून स्वीकार करण्यास घाबरू नकोस , कारण जो गर्भ तिच्या पोटी राहीला अाहे तो पवित्र आत्म्यापासून आहे. २१ ती पुत्राला जन्म देईल, आणि तू त्याचे नाव येशू ठेव,अाणि तो आपल्या लोकांना त्यांच्या पापांपासून तारील ,”
२२ हे सर्व अशासाठी झाले की, जे प्रभूने संदेष्ट्यांच्या द्वारे सांगितले होते ते पूर्ण व्हावे ते असे
२३ “पाहा कुमारी गर्भवती होईल अाणि पुत्राला जन्म देईल,
आणि त्याला इम्मानुएल हे नाव देतील.” ह्या नावाचा अर्थ, आम्हाबरोबर देव.
२४ तेव्हा झोपेतून उठल्यावर त्याने प्रभूच्या दूताने आज्ञापिल्याप्रमाणे केले त्याने आपल्या पत्नीचा स्वीकार केला, २५ तरी तिला पुत्र होईपर्यंत त्याने तीच्याशी सहवास ठेवला नाही. अाणि त्याने त्याचे नाव येशू ठेवले.