Tiɑ sinte iyi Piɛɛ í kɔ
1
Piɛɛ í ce ŋɑ fɔɔ
Amui Piɛɛ woo bɛi Jesu Kirisi.
Ǹ kɔ nŋɛ tiɑu ihɛ̃i, iŋɛ iyi Ilɑɑɔ̃ í cicɑ nɔ ì fɑnɡɑɑ ì jɛ isɛ mmu ŋɑ si ilɛi Pɔntu, do Gɑlɑti, do Kɑpɑdosi, do Azii, do Bitini. Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ í cicɑ ŋɛi si bɛi í dɑsi idɔ nŋu ku ce. Nɔ ì jɛ inɛɛ ŋɑ do sɑɑbui Hundeɛ, ku bɑ i jirimɑ Jesu Kirisi ŋɑ nɔ njɛɛ ku wɛ ŋɛ.
Didɔ̃ do lɑɑkɑi ku sũ ku kɔ̃ɔsi si kuwɛɛ nŋɛ.
Kpɑ̃ɑ ku cɔ iyi í jɛ ti kuwɛɛ
Kɑ sɑɑbu Ilɑɑɔ̃, Bɑɑi Lɑfɛ̃ɛ nwɑ Jesu Kirisi. Si ɑrɑɑre nlɑɛ, í jɔ̀ kujĩi Jesu Kirisi wɑ hɑi si bɑlɛ í bí wɑ isɛ ɡbeejisiɑ. Si bɛɛbɛ í mu nwɑ kpɑ̃ɑ ku cɔ iyi í jɛ ti kuwɛɛ. Nɔ í jilɛ nwɑ tubu iyi kɑɑ bɛjɛ, kɑɑ riisi, nɔ kusĩɑɛ kɑɑ tɑ̃. Tubuui ɑ̀ jilɛ nŋɛ lele, iŋɛ iyi ɡbuɡbɑ̃i Ilɑɑɔ̃ wɑ deɡbe do sɑɑbui nɑɑnɛ ku dɑsi, ɑɑ bɑ fɑɑbɑ mɑm mɑm ŋɑ. Fɑɑbɑu Ilɑɑɔ̃ í ce sɔɔluɛ ku nyisi ŋɛ si ɑjɔi ɑnkɑ̃ɑnyiu.
Nɑ ŋɔi í jɔ̀ ì yɑ nɛ inɔ didɔ̃ nlɑ nlɑ ŋɑ, bɑɑ bii í jɛ ì wɑ si inɔ ku fɔ nsɛi ŋɑ si wɑɑti keeke, si lɑɑkɑi ku cɔ dimi ikɑ̃ ikɑ̃. Nɑɑnɛ ku dɑsi nŋɛ í nɛ bɛɛrɛ ntɔ ntɔ í re wurɑ, domi wurɑ ɑ́ nɑ ku tɑ̃. Do nŋu fei, do inɑi ɑ̀ yɔɔ ɑ̀ nyɑ riisiɛ. Bɛɛbɛ mɔi, Ilɑɑɔ̃ wɑ cɔ lɑɑkɑii nɑɑnɛ ku dɑsi nŋɛ ku bɑ ku mɑ̀ ɡbuɡbɑ̃ɛ. Nɔ ɑɑ bɑ sɑɑbu do yiiko do bɛɛrɛ ŋɑ wɑɑti iyi Jesu Kirisi ɑ́ fɑɑtɑ wɑ. Ì buu bɑɑ do iyi i kù yɔɔ ŋɑ. Ì dɑsiɛ nɑɑnɛ bɑɑ do iyi i kù yɔɔ titɑ̃ ŋɑ. Ŋɔi í jɔ̀ ì wɛɛò inɔ didɔ̃ nlɑ nlɑ ŋɑ iyi í nɛ ɑmboe hee í kpeeò ku fɔ̀ do ɡɛlɛ. Ì wɛɛò inɔ didɔ̃ nlɑ nlɑ ŋɑ si nɑ iyi í jɔ̀ ì wɑɑ bɑ ribɑi nɑɑnɛ ku dɑsi nŋɛ, iyi í jɛ fɑɑbɑi hunde nŋɛ.
10 Si idei fɑɑbɑu ihɛ̃ wɑlii ŋɑ iyi ɑ̀ ce wɑlii si ɡɑ̃mɛi didɔ̃ iyi Ilɑɑɔ̃ í jilɛ nŋɛ ɑ̀ ce kudɛdɛ jiidɑ jiidɑ ku bɑ ɑ mɑ̀ yɑɑseɛ. 11 Hundei Kirisiu í wɑ si ŋɑ nɔ í sɔ̃ ŋɑ do njumɑ iyi Kirisi ɑ́ bɑ ijuukpɑ̃, nɔ si ɑnyiɛ ɑ́ bɑ ɑmboe. Nɔ ɑ̀ ce himmɑ ku bɑ ɑ mɑ̀ wɑɑtiu do kpɑ̃ɑ iyi wɑ fɑ̃ɑu. 12 Ilɑɑɔ̃ í sisiɑ wɑlii ŋɑu í ni ide iyi nŋu í sɔ̃ ŋɑu kù jɛ ti ɑŋɑ tɑkɑ nŋɑ, tu ŋɛi. Nsɛi woo sisi lɑɑbɑɑu jiidɑ ŋɑu ɑ̀ wɑɑzo nŋɛ nɔ ì ɡbɔ ideu ŋɑ. À fɔ idei do ɡbuɡbɑ̃i Hundei Ilɑɑɔ̃ iyi ɑ̀ bɛ wɑ hɑi lele. Nɔ ɑmɑlekɑ ŋɑu tɑkɑ nŋɑ ɑ̀ wɑɑ bi ɑ mɑ̀ yɑɑsei ideu.
Kɑ leekĩ si kuwɛɛ iyi í mɑ́
13 Nɑ nŋu, i ce lɑɑkɑi ŋɑ. I mu ɑrɑ nŋɛ ŋɑ, nɔ i dɑ̀si kpɑ̃ɑ ku cɔ nŋɛ fei si didɔ̃ iyi ɑɑ nɑ ŋɛ si wɑɑti iyi Jesu Kirisi ɑ́ fɑɑtɑ wɑ. 14 I jɔ̀ i jɛ bɛi ɑmu ŋɑ iyi ɑ̀ yɑ ɡbɔ ide nɔ i mɑɑ̀ ti i jɔ̀ kɔdɛɛ iyi i yɑ tɑko i mɑɑ ce ŋɑ wo si wɑɑti iyi i kù mɑ̀ nɡɔɡɔ ŋɑ kú mɑɑ nɛò ŋɛ. 15 Ammɑ i jɔ̀ isɛɛnɛ nŋɛ ŋɑ fei ku mɑ́, bɛi Ilɑɑɔ̃ í mɑ́, nŋu iyi í kpe ŋɛ. 16 Ilɑɑɔ̃ tɑkɑɛ í fɔ si kukɔɛ í ni, i jɔ̀ kuwɛɛ nŋɛ ku mɑ́, domi ɑmu tɑkɑm ǹ mɑ́.
17 Ilɑɑɔ̃, nŋu iyi ì yɑ kpe Bɑɑbɑ ŋɑ si kutɔɔ nŋɛ, nŋui í jɛ inɛ iyi ɑ́ kiiti inɛ fei si bɛi inɛ fei í ce nɔ kɑɑ cɔ ijui inɛ ɡɔ. Nɑ nŋu, wɑɑti iyi í ɡbe nŋɛ si ɑndunyɑ i jɔɔ do jirimɑ ŋɑ. 18 Bɑlɑ nŋɛ ŋɑ ɑ̀ jɔ̀ nŋɛ tubui kuwɛɛ nfe nfe. Nɔ iŋɛ tɑkɑ nŋɛ ì mɑ̀ ŋɑ iyi ɑ̀ yɑ ŋɛi hɑi si kuwɛɛu. Kù jɛ do isɔ fũfũ wɑlɑkɔ wurɑ iyi ɑ́ nɑ ku tɑ̃i ɑ̀ yɑ ŋɛò. 19 Aɑwo, ɑ̀ fɑɑbɑ ŋɛi do njɛ ilu bɛɛrɛi Kirisi, nŋu iyi í yɛ bɛi ɑnɡudɑ̃i kuwee hɑi nɛ leebu nɔ kù nɛ riisi ɡɔ. 20 Hɑi wɑɑti iyi ɑ kù tɑkɑ ɑndunyɑi, Ilɑɑɔ̃ í cicɑ Kirisiu, ɑmmɑ í nyisi ɑrɑɛ si wɑɑtii ɑnkɑ̃ɑnyiu ihɛ̃ nɑ ɑrɑnfɑ̃ɑni nŋɛ. 21 Nɑ sɑɑbuɛi ì dɑsi Ilɑɑɔ̃ nɑɑnɛ ŋɑ, nŋu iyi í dedeɛ hɑi si bɑlɛ nɔ í muɑɑ ɑmboe ku bɑ nɑɑnɛ ku dɑsi nŋɛ do kpɑ̃ɑ ku cɔ nŋɛ ku wɑ si Ilɑɑɔ̃.
22 Nsɛi, si ntɔ ku jirimɑi ì fũutɑ idɔ nŋɛ ŋɑ ku bɑ kubii kpɑɑsi woo dɑsi nɑɑnɛ ŋɑ iyi ì nɛ ŋɑ ku mɑɑ̀ jɛ do muɑfiti. Nɑ nŋu, i bi njɛ ntɔ ntɔ do idɔ nŋɛ fei ŋɑ. 23 Í sĩɑ i ce bɛɛbɛ ŋɑ si nɑ iyi í jɔ̀ ɑ̀ bí ŋɛi isɛ ɡbeejisiɑ, nɔ kù jɛ do dimi iyi ɑ́ ku, ɑmmɑ do dimi iyi kɑɑ kui. Dimiui í jɛ idei Ilɑɑɔ̃, nŋui í jɛ icui kuwɛɛ nɔ kɑɑ tɑ̃. 24 Kukɔi idei Ilɑɑɔ̃ wɑ fɔ í ni,
Inɛ fei í yɛi bɛi fɔfɔ,
Nɔ bɛɛrɛi inɛ fei í yɛi bɛi kokoi fɔfɔu.
Fɔfɔ í yɑ ɡbɛ, nɔ kokoɛ ku wɔ.
25 Ammɑ idei Aɔ̃ Lɑfɛ̃ɛ ɑ́ mɑɑ wɛɛi do ɑjɔ fei.
Ideu, nŋui í jɛ lɑɑbɑɑu jiidɑ iyi ɑ̀ wɑɑzo nŋɛ.