Tiɑ minjisiɑ iyi Piɛɛ í kɔ
1
Piɛɛ í ce ŋɑ fɔɔ
Amui Simɔɔ Piɛɛ ɑmɑɑcɛ woo bɛi Jesu Kirisi.
Ǹ kɔ nŋɛ tiɑu ihɛ̃i, iŋɛ iyi Jesu Kirisi, nŋu iyi í jɛ Ilɑɑɔ̃ woo fɑɑbɑ nwɑ, í jɔ̀ ì dɑsi nɑɑnɛ ŋɑ nɑ dee dee ku jɛɛ. Nɑɑnɛ iyi ì dɑsi ŋɑu í nɛ bɛɛrɛ bɛi ti ɑwɑ mɔ. Didɔ̃ do lɑɑkɑi ku sũ ku kɔ̃ɔ nŋɛ si, si nɑ iyi í jɔ̀ ì mɑ̀ Ilɑɑɔ̃ do Jesu Lɑfɛ̃ɛ nwɑ ŋɑ.
Kukpe do kucicɑi Ilɑɑɔ̃
Yiikoi Ilɑɑɔ̃ í mu nwɑ bukɑɑtɑi mii iyi ɑ̀ bi fei ku bɑ kuwɛɛ nwɑ do kutɔɔ nwɑ ku mɑɑ bɔ wɑju. Nɔ í ce bɛɛbɛi si bɛi í jɔ̀ ɑ̀ mɑ̀ɑ, nŋu iyi í kpe wɑ kɑ bɑ ikpɛ̃ si ɑmboeɛ do si jiidɑ ku jɛɛ. Bɛɛbɛi í ce nwɑ kuwɑ̃ nlɑ nlɑ ilu bɛɛrɛ ŋɑ. Kuwɑ̃ ŋɑu ɑɑ jɔ̀ i yɛ bɛi nŋu tɑkɑɛ í yɛ nɔ i sɑɑ kuce lɑɑlɔ sɑ̃mi ŋɑ iyi í wɑ si ɑndunyɑ nɑ binɛ. Nɑ nŋu, i ce kookɑɑi i kɔ̃ɔsi isɛɛnɛ jiidɑ si nɑɑnɛ ku dɑsi nŋɛ, nɔ si isɛɛnɛ jiidɑ i kɔ̃ɔsi kumɑ̀, nɔ si kumɑ̀ i kɔ̃ɔsi ɡɑyɑ, nɔ si ɡɑyɑ i kɔ̃ɔsi temuɑ, nɔ si temuɑ i kɔ̃ɔsi bɛɛrɛi Ilɑɑɔ̃ ku mɑ̀, nɔ si bɛɛrɛi Ilɑɑɔ̃ ku mɑ̀ i kɔ̃ɔsi jiidɑ ku ceɑ njɛ, nɔ si jiidɑ ku ceɑ njɛ i kɔ̃ɔsi kubi. Bii mii ŋɑu bɛ ɑ̀ wɑ si ŋɛ nɔ wɑ kɔ̃ɔsi, ɑɑ jɔ̀ i yɑ mɑɑ ce kookɑɑi si icɛ nŋɛ, nɔ icɛ nŋɛu ku nɛ ɑrɑnfɑ̃ɑni ku bɑ i mɑ̀ Lɑfɛ̃ɛ nwɑ Jesu Kirisi ŋɑ. Ammɑ inɛ iyi kù nɛ mii ŋɑu bɛ í yɛi bɛi fɛɛju, wɑlɑkɔ bɛi inɛ iyi ijuɛ kù wɑɑ dɔ̃, nɔ kɑɑ yɛ ilu ku jĩ. Nɔ í ɡbɛjɛ iyi nŋu í mɑ́ hɑi si dulum dii tɑkoɛ.
10 Nɑ nŋu, iŋɛ inɛm ŋɑ, i kɔ̃ɔsi himmɑ ku bɑ i mɑ̀ sɑ̃ɑ sɑ̃ɑ iyi Ilɑɑɔ̃i í kpe ŋɛ nɔ í cicɑ ŋɛ, domi bii ì wɑɑ ce bɛɛbɛ ŋɑ, i kɑɑ dɑsi dulum ɑjɔ kɑ̃mɑ ŋɑ. 11 Bɛɛbɛi ɑɑ jɔ̀ i lɔ do bɛɛrɛ ŋɑ si bommɑ hɑi tɑ̃i Lɑfɛ̃ɛ woo fɑɑbɑ nwɑ Jesu Kirisi.
12 Nɑ ŋɔi í ce n kɑɑ n ɡbɛɛjiò ku ye ŋɛ ɡiɡii mii ŋɑu ihɛ̃, bɑɑ do iyi ì mɑ̀ɑ tɑ̃ ŋɑ, nɔ ì wɑɑ leekĩ dim dim si ntɔ iyi ì wɑɑ mu nsɛiu ihɛ̃ ŋɑ. 13 Ntɔ ntɔ, wɑɑti iyi ǹ wɛɛ si hunde, ǹ nɛ n yɑ n mɑɑ n ye ŋɛ ɡiɡii ku bɑ i yɑ mɑɑ wɔ njoo si ŋɑ. 14 Ǹ wɑ n fɔ bɛɛbɛi si nɑ iyi í jɔ̀ ǹ mɑ̀ iyi kɑɑ kpɛ mɑ́ ɑn jɔ̀ ɑrɑu ihɛ̃, si bɛi Lɑfɛ̃ɛ nwɑ Jesu Kirisi í sɔ̃m. 15 An ce kookɑɑi n sɔ̃ ŋɛ yɑɑseɛ ku bɑ i yɔkɔ i ye ɡiɡii mii ŋɑu do ɑjɔ fei ŋɑ si ɑnyii ikum.
Inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ yɛ ɑmboei Kirisi
16 Do ntɔ, ɑ kù wɑɑ too si ɑrɑ́ iyi inɛ ŋɑ ɑ̀ wɑɑ kpɑ do bisi nŋɑ, si wɑɑti iyi ɑ̀ jɔ̀ ì mɑ̀ ɡbuɡbɑ̃i Lɑfɛ̃ɛ nwɑ Jesu Kirisi ŋɑ do kunyiɛ wɑ. Ammɑ ɑwɑ tɑkɑ nwɑ mɔ ɑ̀ yɛ kulɑɛ do iju nwɑ 17 nɔ ɑ̀ ɡbɔ imui Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ wɑɑti iyi í fɔ hɑi lele í ni, inɛ ihɛ̃i í jɛ ɑmɑ ɑkɑ̃m iyi ǹ bi jiidɑ, siɛi inɔ didɔ̃m fei í yɑ wɑ. Wɑɑti nŋu Ilɑɑɔ̃, ilu ɑmboe nlɑ nlɑ, í nyisi bɛɛrɛi Kirisiu do ɑmboeɛ. 18 Si ɑnyiɛ, ɑ̀ nyi ɑ̀ ɡbɔ imui Ilɑɑɔ̃ wɑ mɑ́ hɑi lele si wɑɑti iyi ɑwɑò ŋɑ ɑ̀ wɑ si ɑntɑi ɡeete kumɑ́u.
19 Bɛɛbɛ mɔi nɑɑnɛ nwɑ í kɔ̃ɔsi si idei wɑlii ŋɑu. I jɔ̀ i de siɛ itĩ ŋɑ, domi í yɛi bɛi fitilɑ iyi wɑ mɑ́ inyɑ si ilu kuku hee iju koo mɑ́ò nɔ Jesu, nŋu iyi í yɛ bɛi ɑndɑiyɑi dɑɑkɔ, ku mɑ́ inyɑ si idɔ nŋɛ. 20 Sinte, i jɔ̀ i mɑ̀ iyi ihɛ̃ ŋɑ, iyi idei wɑlii ɡɔ kù wɛɛ si kukɔi idei Ilɑɑɔ̃ iyi inɛ ɡɔ ɑ́ tusɛ ndɛɛ bɛi í bi * iyi inɛ ɡɔ ɑ́ tusɛ ndɛɛ bii í bi Yɑɑsei ideu bɛ ɑ́ yɔkɔ ku jɛ mɑ́, iyi inɛ ɡɔ í kɔ do ɑrɑɛ., 21 domi idei wɑlii ɡɔ kù wɛɛ iyi inɛ ɡɔ í ce do idɔɔbii nŋu tɑkɑɛ, ɑmmɑ inɛ ŋɑ ɑ̀ yɑ sisi idei Ilɑɑɔ̃i si bɛi Hundeɛ í nyisi ŋɑ.

*1:20 iyi inɛ ɡɔ ɑ́ tusɛ ndɛɛ bii í bi Yɑɑsei ideu bɛ ɑ́ yɔkɔ ku jɛ mɑ́, iyi inɛ ɡɔ í kɔ do ɑrɑɛ.