Tiɑ iyi Pɔlu í ceɑ inɛi Gɑlɑti ŋɑ
1
Í ce ŋɑ fɔɔ
Amu Pɔlu woo bɛu, ɑmui ǹ kɔ nŋɛ tiɑu ihɛ̃ wɑ. Kù jɛ ɑmɑnɛi í kpem ǹ jɛò woo bɛ, kù nɔ kù jɛ inɛ ɡɔi í bɛm. Jesu Kirisii í kpem, nŋu do Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ iyi í jũu hɑi si bɑlɛ. Amu do kpɑɑsi woo dɑsi nɑɑnɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑ ihɛ̃ fei ɑ̀ ce iɡbɛi inɛi Jesu ŋɑ iyi ɑ̀ wɑ ilɛi Gɑlɑti fɔɔ. Ilɑɑɔ̃ Bɑɑbɑ do Lɑfɛ̃ɛ Jesu Kirisi ɑ mu nŋɛ didɔ̃ do lɑɑkɑi ku sũ. Jesu Kirisi í nɑ ɑrɑɛ nɑ irii dulum du wɑ ku bɑ ku nyɑ wɑ hɑi si kuce lɑɑlɔi ɑndunyɑu ihɛ̃. Bɛɛbɛi í ce í ceò idɔɔbii Ilɑɑɔ̃ Bɑɑ nwɑ. Ilɑɑɔ̃i í nɛ ɑmboe hee do ɑjɔ fei. Ami.
Lɑɑbɑɑu jiidɑ ɑkɑ̃i í wɛɛ
Ideu í mum biti do iyi ì fũsi Ilɑɑɔ̃ ɑwɔ ɡbɑ̃ɑ ɡbɑ̃ɑ bɛɛbɛ tɑ̃ ŋɑ, nŋu iyi í kpe ŋɛ wɑ si didɔ̃i Kirisi, nɔ ì wɑɑ bi i too lɑɑbɑɑu mmu ɡɔ mɑ́ ŋɑ. Ntɔ ntɔ, lɑɑbɑɑu jiidɑ kɑ̃mɑ ɡɔ kù wɛɛ mɑ́. Ammɑ inɛ ɡɔ ŋɑ ɑ̀ wɑɑ fɔ́ lɑsɑbu nŋɛ dei, nɔ ɑ̀ wɑɑ bi ɑ kpɑɑsi lɑɑbɑɑu jiidɑi Kirisiu. Ammɑ bɑɑ ɑwɑ tɑkɑ nwɑi wɑlɑkɔ ɑmɑlekɑ iyi í nɑɑ hɑi lele, bii í ce nŋɛ wɑɑzoi lɑɑbɑɑu mmu ɡɔ mɑ́, bii kù jɛ iyi ɑ̀ ce nŋɛu ihɛ̃, Ilɑɑɔ̃ ku ceekpe lɑfɛ̃ɛ. À tɑko ɑ̀ fɔɔ wo ǹ nɔ ǹ wɑ n fɔɔ mɑ́, bii inɛ ɡɔ í ce nŋɛ wɑɑzoi ide mmu ɡɔ iyi kù jɛ iyi ì jɛsiu tɑ̃ ŋɑ Ilɑɑɔ̃ ku ceekpe lɑfɛ̃ɛ.
10 Si ideu ihɛ̃ ɑɑ ni ǹ wɑ n dɛ sɑɑbui ɑmɑnɛ ŋɑi? Aɑwo, sɑɑbui Ilɑɑɔ̃i ǹ bi. Ǹ wɑ n dɛ n ce mii iyi ɑ́ dɔ̃ɑ ɑmɑnɛ ŋɑ si? Aɑwo, bii ǹ wɑ n dɛ n ce mii iyi ɑ́ dɔ̃ɑ ɑmɑnɛ ŋɑ si, n kɑɑ n jɛ woo ce icɛi Kirisi.
Bɛ́i Pɔlu í jɛò woo bɛ
11 Iŋɛ kpɑɑsim ŋɑ, ǹ bi i mɑ̀ ŋɑ iyi lɑɑbɑɑu jiidɑ iyi ǹ sisi nŋɛu kù jɛ hɑi bi ɑmɑnɛi í nɑɑ. 12 Kù jɛ ɑmɑnɛi í sɔ̃m, inɛ kɑ̃mɑ sisi í ceem cioɛ, Jesu Kirisi nŋu ɑkɑ̃i í nyisim.
13 Ì ɡbɔ bɛi kuwɛɛm í yɛ ŋɑ wo si wɑɑti iyi ǹ wɑ n tɔɔ Ilɑɑɔ̃ bɛi Zuifu ŋɑ. Iŋɛ fei ì mɑ̀ ŋɑ kookɑɑi iyi ǹ tɑko ǹ ce ǹ kpɑ̃ò inɛi iɡbɛi Ilɑɑɔ̃ ŋɑ iju ku bɑ n ce nfe nŋɑ. 14 Si kpɑ̃ɑi Zuifu ŋɑ ku too ǹ wɑ si inɔi inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ jɛ wɑju si inɔi sɑɑm ŋɑ.
15 Ammɑ Ilɑɑɔ̃ í cicɑɑm ɑ̀ bɛi ɑ̀ bím nɔ í kpem si didɔ̃ɛ n ceɑɑ icɛ. 16 Si wɑɑti iyi í jilɛu, í nyisim Amɑɛ ku bɑ n ceɑ dimi mmu ŋɑ wɑɑzoi lɑɑbɑɑu jiidɑɛ. Nɔ n kù bɔ bi inɛ kɑ̃mɑ ku muum bisi. 17 N kù nɔ n kù bɔ Zeruzɑlɛmu n koo n yɛ inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ tɑko ɑ̀ jɛ woo bɛ ŋɑ ǹ bɛi ǹ jɛò woo bɛ. Ammɑ iyi ǹ dede ɡbɑkɑ̃ ilɛi Arɑbii ǹ bɔ. Hɑi bɛ nɔ ǹ nyi Dɑmɑsi mɑ́. 18 Í kpɛ í to zɑkɑi ɑdɔ̃ mɛɛtɑ ǹ bɛi ǹ bɔ Zeruzɑlɛmu ǹ koo ǹ mɑ̀ Sefɑɑ * Sefɑɑ nŋui ɑ̀ yɑ kpe Piɛɛ mɑ́., nɔ ǹ ce ɑjɔ mɑɑtũ bi tɛɛ. 19 N kù nɔ n kù yɛ woo bɛ mmu kɑ̃mɑ bɛ mɑ́, bii kù jɛ Zɑɑki, ifɔi Lɑfɛ̃ɛ.
20 Iyi ǹ wɑ n kɔu ihɛ̃ ntɔi. Ilɑɑɔ̃i í jɛ sɛɛdɑm bii ǹ wɑ n sɔ iboi.
21 Si ɑnyiɛ nɔ ǹ bɔ ilɛi Siri do Silisi ŋɑ. 22 Wɑɑti bɛɛbɛ iɡbɛi inɛi Kirisi ŋɑ iyi ɑ̀ wɑ ilɛi Zudee ɑ kù yɛ wɑjum titɑ̃. 23 Nŋu de ɑ̀ ɡbɔ iyi inɛ iyi í tɑko wɑ kpɑ̃ ŋɑ ijuu, wee nsɛi wɑ wɑɑzo idei woo dɑsi Jesu nɑɑnɛ ŋɑ, ide iyi nŋu tɑkɑɛ wɑ bi ku ce nfeɛu wo. 24 Nɔ ɑ̀ sɑɑbu Ilɑɑɔ̃ nɑ irim.

*1:18 Sefɑɑ nŋui ɑ̀ yɑ kpe Piɛɛ mɑ́.