Tiɑ iyi ɑ̀ kɔɑ inɛi Ebɛɛ ŋɑ
1
Ilɑɑɔ̃ í jɔ̀ Amɑi nŋu tɑkɑɛ í bɑ wɑ ide ku fɔ
Tɑko bɑlɑ nwɑ ŋɑ ɑ̀ ɡbɔ ide ku fɔi Ilɑɑɔ̃ hɑi si ɡɛlɛi wɑliiɛ ŋɑ isɛ fɛɛfɛlo si kpɑ̃ɑ ikɑ̃ ikɑ̃. Ammɑ si wɑɑtii ɑnkɑ̃ɑnyiu ihɛ̃ ɑwɑ ɑ̀ ɡbɔ ide ku fɔi Ilɑɑɔ̃ hɑi si ɡɛlɛi Amɑɛ tɑkɑɛ. Amɑui Ilɑɑɔ̃ í cicɑ ku jɛ woo jɛ tubui mii fei, nŋu iyi ɑŋɑò ɑ̀ tɑkɑ ɑndunyɑ. Amboe iyi Ilɑɑɔ̃ í nɛ fei, si Amɑɛi ɑɑ kɑ yɔɔ. Amɑu í jɔ Ilɑɑɔ̃ tɑkɑɛ dee dee, í nɔ wɑ mu mii fei do ɡbuɡbɑ̃i ideɛ. Wɑɑti iyi í ce icɛ iyi ɑ́ kpɑ idei dulum dii inɛ ŋɑ í tɑ̃, ŋɔi í koo í bubɑ lele si ɑwɔ njɛi Ilɑɑɔ̃ ilu ɡbuɡbɑ̃ fei.
Amɑi Ilɑɑɔ̃ í re ɑmɑlekɑ ŋɑ
Si bɛi Ilɑɑɔ̃ í nɑ Amɑɛu iri iyi í re ti ɑmɑlekɑ ŋɑ, bɛɛbɛ mɔi Amɑu tɑkɑɛ í re ɑmɑlekɑ ŋɑ. Do ntɔ, Ilɑɑɔ̃ kù sɔ̃ inɛ ɑkɑ̃i ɑmɑlekɑ ŋɑu ku ni,
Awɔi ì jɛ Amɑm. Hɑi nnyi ǹ jɛ bɑɑɛ.
Kù nɔ kù jɛ ɑmɑlekɑ ɡɔi wɑ fɑ̃ɑ iyi í ni,
An jɛ bɑɑɛ, nɔ nŋu mɔ ku jɛ ɑmɑm.
Ammɑ wɑɑti iyi Ilɑɑɔ̃ í bɛ ɑmɑ yemmɑɛ wɑ si ɑndunyɑ í ni,
Amɑlekɑm ŋɑ fei ɑ ɡulɛɑ.
Ide iyi Ilɑɑɔ̃ í fɔ nɑ irii ɑmɑlekɑ ŋɑu wee. Í ni,
Ǹ ce ɑmɑlekɑm ŋɑi bɛi fufu,
Woo ce icɛm ŋɑu mɔ bɛi ɑmɛi inɑ.
Ammɑ Amɑɛi wɑ fɑ̃ɑ iyi í ni,
Awɔi ì jɛ Ilɑɑɔ̃. Ǹ jilɛ bommɑɛ hee do ɑjɔ fei.
Dee dee ku jɛi í jɛ ɑkpɑi bommɑɛ.
Ì bi jiidɑ nɔ ì cé lɑɑlɔ.
Nɑ ŋɔi í ce ɑmu Ilɑɑɔ̃ ǹ cicɑɛ, ɑwɔ Ilɑɑɔ̃.
Ǹ nɔ ǹ muuɛ inɔ didɔ̃ nɔ ǹ jɔ̀ bɛɛrɛɛ í re ti kpɑɑsi ŋɑ.
10 Nɔ í sɔ̃ɔ mɑ́ í ni,
Awɔ Lɑfɛ̃ɛ, hɑi sinte ɑwɔi ì jilɛ icui ilɛ.
Do ɑwɔɛi ì ceò lele.
11 Fei ndɛɛ ɑ́ ce nfe ɑmmɑ ɑwɔi ɑɑ wɛɛ.
Lele do ilɛ fei ɑ́ ɡboi bɛi ibɔ.
12 Awɔi ɑɑ tɑɑbu ŋɑ bɛi jĩnɛ.
Aɑ nɔ ɑ mɑɑ kpɑɑsi bɛi ɑ̀ yɑ kpɑɑsi ibɔ.
Ammɑ ɑwɔ i kɑɑ kpɑɑsi, nɔ kuwɛɛɛ kɑ̀ɑ kpɑ iri.
13 Ilɑɑɔ̃ kù nɔ kù sɔ̃ ɑmɑlekɑɛ ɡɔ kù ni,
Bubɑ ɑwɔ njɛm hee n ce mbɛɛɛ ŋɑ bi ku lesi isɛɛ.
14 Debɛi, mii ɑmɑlekɑ ŋɑ ɑ̀ jɛ. À jɛ hunde ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ ceɑ Ilɑɑɔ̃ icɛ, ɑŋɑi í yɑ bɛ ɑ koo ɑ sobi inɛ ŋɑ iyi ɑɑ bɑ fɑɑbɑ.