Lɑɑbɑɑu jiidɑ iyi Luku í kɔ
1
Ide Sinte
1-4 Bɑɑkɔɔm Teofilu, ilu bɛɛrɛ nlɑ, ǹ wɑ n ceɛ fɔɔ.
Í sĩɑɑm si n kɔɛ tiɑu ihɛ̃ wɑ n sɔ̃ɛ dee dee mii iyi í ce si ɑnini nwɑ. Inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ yɔɔ hɑi sinte, nɔ ɑ̀ bɑɑ ɑ̀ jɛ woo ce icɛi ideu, ɑŋɑi ɑ̀ sɔ̃ wɑ. Iyi inɛ ŋɑ ɑ̀ ɡbɔɔ, inɛ nkpɔ nkpɔi í ce kookɑɑi ku bɑ ɑ kɔɔ dee dee. Nɔ í sĩɑɑm si ɑmu mɔ n kɔɛ wɑ ku bɑ i mɑ̀ kɑm kɑm iyi ide ŋɑ iyi ɑ̀ kɔɛ siu ntɔi, domi ǹ wũɑ ideu fei hɑi sinteɛ.
Amɑlekɑ ɡɔ wɑ fɔ idei kubíi Zɑ̃ɑ woo dɑsi inyi
Si wɑɑti iyi Herodu í jɛ ilɑɑlui Zudee, woo weei Ilɑɑɔ̃ ɡɔ í wɑ bɛ ɑ̀ yɑ kpoo Zɑkɑri. Si wuɑi woo weei Ilɑɑɔ̃ ŋɑ iyi í jɛ ti Abiɑi í wɑ. Aboɛi ɑ̀ yɑ kpe Elizɑbɛti. Si dimii Arɔ̃ɔ iyi í jɛ woo wee nlɑ sintei Ilɑɑɔ̃ui í wɑ. Aŋɑ minji fei ɑ̀ jɛ dee dee si wɑjui Ilɑɑɔ̃ nɔ ɑ̀ wɑɑ jirimɑ woodɑi Lɑfɛ̃ɛ do ideɛ fei mɑm mɑm. Ammɑ ɑ kù nɛ ɑmɑ domi Elizɑbɛti ɡbɛndɑi, nɔ ɑŋɑ minji fei ɑ̀ ɡbo tɑ̃.
Ajɔ nŋu ɡɔ, Zɑkɑri wɑ ce icɛi kuweeɛ si wɑjui Ilɑɑɔ̃ domi si wuɑɛi kuweeu í to si. Wee, ɑ̀ yɑ tɑ kpɑsɑi ku bɑ ɑ mɑ̀ inɛ iyi ɑ́ lɔ si kpɑsɛ̃i Ilɑɑɔ̃ koo jo tulɑre. Ŋɔi ɑjɔ nŋu bɛ, kpɑsɑu í so Zɑkɑri, ŋɔi í jɔ̀ í lɔ inɔ ileu koo jo tulɑreu. 10 Nɔ zɑmɑɑu fei wɑ ce kutɔɔ wɑduude si wɑɑti iyi wɑ jo tulɑreu. 11 Ŋɔi ɑmɑlekɑi Ilɑɑɔ̃ ɡɔ í nɑɑ siɛ, wɑ leekĩ si ɑwɔ njɛi bi ku jo tulɑreu. 12 Iyi Zɑkɑri í yɔɔ ŋɔi ziɡiɛ í dɑ, nɔ njo í muu hee í cɑɑ. 13 Ammɑ ɑmɑlekɑu í sɔ̃ɔ í ni, mɑɑ̀ jɔ̀ njo ku muɛ, Zɑkɑri. Ilɑɑɔ̃ í ɡbɔ kutɔɔɛ. Elizɑbɛti ɑboɛ ɑ́ bíɛ ɑmɑ inɛmɔkɔ nɔ i sɔɔ Zɑ̃ɑ. 14 Aɑ nɛ inɔ didɔ̃ nlɑ nlɑ nɔ inɛ nkpɔ ɑ́ wɛɛ do inɔ didɔ̃ nɑ kubiɛ, 15 si nɑ iyi í jɔ̀ inɛ nlɑi ɑ́ jɛ si wɑjui Aɔ̃ Lɑfɛ̃ɛ. Kɑɑ mɔ vɛ̃ɛ, hee mɑ́ jɛ ɑtɛ̃ kulele mmu ɡɔ. Nɔ ɑ́ kɔ̃ò Hundei Ilɑɑɔ̃ hɑi inɔi iyeɛ. 16 Á jɔ̀ inɛi Izirɛli nkpɔ ku kpɑɑsi idɔ nɔ ɑ nyi wɑ bi Aɔ̃ Lɑfɛ̃ɛ nŋɑ. 17 Nŋui ɑ́ cuɑɑ Ilɑɑɔ̃ nɔ ku yɛ bɛi Elii wɑlii nlɑi tɑkou. Gbuɡbɑ̃ɛ mɔ ɑ́ yɛi bɛi ti Elii. Á jɔ̀ bɑɑ do ɑmɑ nŋɑ ŋɑ ɑ ɡbɔsi njɛ, nɔ ɑ́ jɔ̀ hɑi ɡbɔ ide ŋɑ mɔ ɑ ce lɑsɑbu bɛi inɛ dee dee ŋɑ.
18 Ammɑ Zɑkɑri í sɔ̃ ɑmɑlekɑu í ni, ɑmu wee ǹ ɡbo tɑ̃ nɔ ɑbom mɔ í ce inɛ nɡbo. To, bɛirei ɑn ce n mɑ̀ iyi ideu ɑ́ ce. 19 Ŋɔi ɑmɑlekɑu í jɛɑɑ í ni, ɑmui Gɑbiɛli. Amui ǹ yɑ n wɑ bi Ilɑɑɔ̃ n mɑɑ n ceɑɑ icɛ. Nŋui í bɛm wɑ n nɑ n bɑɛ ide ku fɔ nɔ n sisiɛ lɑɑbɑɑu jiidɑu ihɛ̃. 20 Ammɑ i kù dɑsi idem nɔu nɑɑnɛ bɑɑ do iyi ɑ́ nɑ ku ce bii wɑɑtiɛ í to. Nɑ nŋu, ɑɑ dekĩ, i kɑɑ yɔkɔ i fɔ ide mɑ́ í ɡbe ɑjɔ iyi ideu í cei.
21 Wee inɛ ŋɑ ɑ̀ wɑɑ deɡbe Zɑkɑri, nɔ ɑ̀ biti do iyi wɑ kpɛ inɔ kpɑsɛ̃i Ilɑɑɔ̃ bɛ. 22 Iyi í fitɑ wɑ, kù yɔkɔ ku bɑ ŋɑ ide ku fɔ mɑ́, ŋɔi ɑ̀ mɑ̀ iyi í ce kuyɛ ɡɔi si inɔ ileu bɛ. Wɑ bɑ ŋɑ ide ku fɔ do ɑwɔ ku nyisi iyi ntɔi, ɑmmɑ kù yɔkɔ ku fɔ ide do ɡɛlɛ.
23 Si ɑnyii kuyɛu, Zɑkɑri í mɔsi icɛɛ mɑ́ hee í koo í to ɑjɔ iyi icɛɛ í kpɑ iri inɔ kpɑsɛ̃ bɛ. Ŋɔi í nyi ideɛ. 24 Si ɑnyiɛ, Elizɑbɛti ɑboɛ í bɑ ɑsĩ, nɔ wɑ sinɡɑ ɑrɑɛ zɑkɑi cukpɑ miu, í ni * wɑ sinɡɑ ɑrɑɛ Arɑ ku sinɡɑɛu kù jɛ nɑ ɑnyɔ. Á yɔkɔ ku jɛ wɑ bi ku mɑɑ wɛɛ nŋu ɑkɑ̃ ku bɑ ku sɑɑbu Ilɑɑɔ̃., 25 cɔ mii iyi Ilɑɑɔ̃ í ceem. Í cɔm do iju jiidɑ nɔ í nyɑɑm ɑnyɔ si wɑjui ɑmɑnɛ ŋɑ.
Amɑlekɑ wɑ fɔ idei kubíi Jesu
26 Iyi ɑsĩi Elizɑbɛti í bɑ cukpɑ mɛɛfɑ, ŋɔi Ilɑɑɔ̃ í bɛ ɑmɑlekɑ Gɑbiɛli Nɑzɑrɛti si ilɛi Gɑlilee. 27 Í bɔɔi bi mudɛ̃ɛ ɡɔ iyi kù mɑ̀ mɔkɔ, ɑmmɑ ɑ̀ muɑ ɑwɑɑsũ ɡɔ iyi ɑ̀ yɑ kpe Zozɛfu, si dimii ilɑɑlu Dɑvidi. Irii mudɛ̃ɛui í jɛ Mɑɑri. 28 Amɑlekɑu í lɔ bi tɛɛ í sɔ̃ɔ í ni, ǹ wɑ n ceɛ fɔɔ, ɑwɔ iyi Ilɑɑɔ̃ í ceɑ didɔ̃. Aɔ̃ Lɑfɛ̃ɛ í wɛɛ do ɑwɔ.
29 Ŋɔi Mɑɑri í biti do ideu nɔ wɑ bee ɑrɑɛ ide wɑ ni, yoomɑi í jɛ yɑɑsei fɔɔu ihɛ̃. 30 Ŋɔi ɑmɑlekɑu í sɔ̃ɔ í ni, mɑɑ̀ jɔ̀ njo ku muɛ Mɑɑri. Ilɑɑɔ̃ í ceeɛ didɔ̃. 31 Aɑ bɑ ɑsĩ i bí ɑmɑ inɛmɔkɔ nɔ i sɔɔ Jesu. 32 Á nɑ ku jɛ inɛ nlɑ. Amɑi Ilɑɑɔ̃i ɑɑ yɑ kpoo, nŋu iyi kù nɛ sɑɑ. Aɔ̃ Lɑfɛ̃ɛ ɑ́ coo ilɑɑlu, ɑ́ nɑ́ɑ bommɑi Dɑvidi bɑlɑɛ. 33 Nŋui ɑ́ jɛ bommɑ si dimii Zɑkɔbu do ɑjɔ fei. Bommɑɛ kɑɑ nɛ kɔɔ Zɑkɔbu Zɑkɔbui ɑ̀ yɑ kpe Izirɛli mɑ́. Bii ɑ̀ ni ɑ́ jɛ bommɑ si dimii Zɑkɔbu, si dimii inɛi Izirɛli ŋɑ feii ɑ̀ wɑɑ fɑ̃ɑ.. 34 Ŋɔi Mɑɑri í bee ɑmɑlekɑu í ni, bɛirei ɑ́ ce ku ce, si bɛi n kù mɑ̀ mɔkɔ.
35 Ŋɔi ɑmɑlekɑu í jɛɑɑ í ni, Hundei Ilɑɑɔ̃i ɑ́ nɑɑ siɛ, nɔ ɡbuɡbɑ̃ɛ ku biiɛ bɛi jĩjĩ. Nŋui í jɔ̀ ɑɑ kpe ɑmɑ kumɑ́ iyi ɑɑ nɑ i biu Amɑi Ilɑɑɔ̃. 36 Elizɑbɛti nyɑɑnzeɛu mɔ iyi ɑ̀ yɑ mɑɑ kpe ɡbɛndɑu, do si ɑɡboɛu fei, í nɛ ɑsĩi ɑmɑ inɛmɔkɔ. Í wɛɛ si cukpɑ mɛɛfɑsiɑɛ nsɛi. 37 Mɑɑri, jɔ̀ i mɑ̀ iyi nkɑ̃mɑ kù wɛɛ iyi Ilɑɑɔ̃ í mɔnɡɔ.
38 Ŋɔi Mɑɑri í ni, ɑmu woo ce icɛi Aɔ̃ Lɑfɛ̃ɛi. Fei ndɛɛ ku ceem bɛi ì sɔ̃m nɔu. Ŋɔi ɑmɑlekɑu í nɛ.
Mɑɑri í bɔ Elizɑbɛti ku cɔ
39 Si ɑnyii nŋu, ŋɔi Mɑɑri í dede do sɑɑsɑ í dɑsi kpɑ̃ɑ wɑ nɛ ikpɑ ɡeete ŋɑ, í bɔ ilu ɡɔ si ilɛi Zudee. 40 Iyi í to bɛ ŋɔi í lɔ kpɑsɛ̃i Zɑkɑri nɔ í ce Elizɑbɛti fɔɔ. 41 Wɑɑti iyi Elizɑbɛti í ɡbɔ fɔɔi Mɑɑriu, ŋɔi ɑmɑu í yɑɡɑ si inɔɛ, nɔ Elizɑbɛti í kɔ̃ò Hundei Ilɑɑɔ̃. 42 Nɔ í dɔ̃ ɑnu hee lele í ni, Ilɑɑɔ̃ í weeɛ í re inɑɑbo fei, nɔ kuweeu ɑ́ sɔ si ɑmɑ iyi ɑɑ nɑ i bíu. 43 Yooi ǹ jɛ hee iyei Lɑfɛ̃ɛm í nɑɑ bi tom. 44 Wɑɑti iyi ǹ ɡbɔ fɔɔɛu bɛ, ɑmɑ iyi í wɑ inɔm í yɑɡɑ do inɔ didɔ̃. 45 Ilu inɔ didɔ̃i ɑwɔ iyi ì dɑsi nɑɑnɛ iyi mii iyi Ilɑɑɔ̃ í sɔ̃ɛ ɑ́ nɑ ku ce.
Iri ku kɔ̃i Mɑɑri
46 Nɔ Mɑɑri í ni,
Idɔm wɑ sɑɑbu Aɔ̃ Lɑfɛ̃ɛ.
47 Nɔ ǹ wɛɛò inɔ didɔ̃ nɑ irii Ilɑɑɔ̃ Woo fɑɑbɑm,
48 Si nɑ iyi í jɔ̀ í kɑ̃sim iju jiidɑɛ, ɑmu woo ce icɛɛ iyi n kù jɛ nɡɔɡɔ.
Nɔ hɑi nsɛi inɛi ɑndunyɑ ŋɑ fei ɑɑ mɑɑ ni ɑmuu ilu inɔ didɔ̃i,
49 Domi Ilɑɑɔ̃, ilu ɡbuɡbɑ̃ fei í ceem mii nlɑ nlɑ.
Iriɛ í mɑ́.
50 Í yɑ ce ɑrɑɑrei inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ jirimɑɛ hee do ɑjɔ fei.
51 Í ce icɛ ɡbuɡbɑ̃ ŋɑ do ɡbuɡbɑ̃i ɑwɔɛ
Nɔ í fɑnɡɑɑ inɛ ŋɑ iyi lɑsɑbui idɔ nŋɑ í nɛ fɑɑo.
52 Í kɛkɛ ilɑɑlu ŋɑ si bɑtɑi bommɑ nŋɑ ŋɑ,
Nɔ í so ilu ɑre ŋɑ lele.
53 Í jɔ̀ inɛ ŋɑ iyi ɑri wɑ kpɑ ɑ̀ jɛ mii jiidɑ ŋɑ ɑ̀ yo,
Ammɑ í lele ilu fiɑ ŋɑ ɑwɔ nɡbɛ.
54-55 Í sobi inɛi Izirɛli woo ce icɛɛ ŋɑ,
Í ce ɑrɑɑre nŋɑ hee do ɑjɔ fei
Bɛi í tɑko í sɔ̃ Aburɑhɑmu do tɔkuɛ ŋɑ
Aŋɑ iyi ɑ̀ jɛ bɑlɑ nwɑ ŋɑ.
56 Iri iyi Mɑɑri í kɔ̃u mbɛ. Si ɑnyiɛ nɔ í bubɑ bi Elizɑbɛti bɛ zɑkɑi cukpɑ mɛɛtɑ, í bɛi í nyi ideɛ.
Kubíi Zɑ̃ɑ woo dɑsi inyiu
57 Awɑɑti í to bii Elizɑbɛti ɑ́ bí ɑmɑɛ, nɔ í bí ɑmɑ inɛmɔkɔ. 58 Kpɑɑsiɛ ŋɑ do nyɑɑnzeɛ ŋɑ ɑ̀ ɡbɔ iyi Aɔ̃ Lɑfɛ̃ɛ í ce ɑrɑɑreɛ ntɔ ntɔ, nɔ ɑŋɑò ŋɑ ɑ̀ wɛɛò inɔ didɔ̃ ɑjɔ. 59 Si ɑjɔ mɛɛjɔsiɑ ɑ̀ nɑɑ ku dɑsi ɑmɑu bɑnɡo, nɔ ɑ̀ wɑɑ bi ɑ̀ kpoo Zɑkɑri, irii bɑɑɛu. 60 Ammɑ iyeɛ í so ide í ni, ɑɑwo, Zɑ̃ɑi ɑɑ kpoo. 61 Ŋɔi ɑ̀ sɔ̃ɔ ɑ̀ ni, si nyɑɑnzeɛ inɛ kɑ̃mɑ kù nɛ dimii iriu bɛ.
62 Nɔ ɑ̀ bee bɑɑɛ do ɑwɔ ku bɑ ɑ mɑ̀ bɛi í bi ɑ kpe ɑmɑu. 63 Ŋɔi Zɑkɑri í tɔɔ mii ɡɔ si bii ɑ́ kɔ si, nɔ í kɔ í ni, Zɑ̃ɑi í jɛ iriɛ. Nɔ ɑŋɑ fei ɑ̀ biti. 64 Ŋɔi ɡbɑkɑ̃ Zɑkɑri í yɔkɔ í fɔ ide do ɡɛlɛɛ, nɔ í lɔsi ide ku fɔ wɑ sɑɑbuò Ilɑɑɔ̃. 65 Ŋɔi njo í mu hee do inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑ ɑmɛɛ ɑmɛɛ fei. Nɔ si ilɛɛkoi ɡeetei Zudee ŋɑ fei inɛ ŋɑ ɑ̀ wɑsi ku ce fɑɑjii ideu. 66 Inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ ɡbɔ ideu fei ɑ̀ yɑ mɑɑ muui si idɔ nŋɑ nɔ ɑ mɑɑ ni, debɛi, bɛirei ɑmɑu ihɛ̃ ɑ́ nɑ ku jɛ.
Mii ŋɑ iyi í ceu ihɛ̃ fei wɑ nyisi iyi ɡbuɡbɑ̃i Ilɑɑɔ̃ í wɛɛ do nŋu.
Iri ku kɔ̃i Zɑkɑri
67 Ŋɔi Zɑkɑri bɑɑi ɑmɑu í kɔ̃ò Hundei Ilɑɑɔ̃, nɔ í ce wɑlii í ni,
68 Sɑɑbui í jɛ ti Ilɑɑɔ̃ Lɑfɛ̃ɛi inɛi Izirɛli ŋɑ
Si nɑ iyi í jɔ̀ í nɑɑ bi inɛɛ ŋɑ í nɑ í yɑ ŋɑ.
69 Nɔ í nɑɑ nwɑ Woo fɑɑbɑ ilu ɡbuɡbɑ̃ wɑ si nyɑɑnzei ilɑɑlu Dɑvidi ɑmɑɑcɛɛu,
70 Si bɛi í jɔ̀ wɑlii kumɑ́ɛ ŋɑu ɑ̀ fɔ wo hɑi ku kpɛ.
71 Nŋui ɑ́ fɑɑbɑ wɑ hɑi si ɑwɔi mbɛɛ nwɑ ŋɑ,
Do hɑi bi inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ cé wɑ fei.
72 Bɛɛbɛi í nyisi bɑlɑ nwɑ ŋɑ ɑrɑɑreɛ,
Nɔ wɑ yeò ɡiɡii ɑkɑbuu kumɑ́ɛ.
73 Akɑbuuui í jɛ kuwɑ̃ iyi í ceɑ Aburɑhɑmu bɑlɑ nwɑ,
74 Í ni nŋu ɑ́ nyɑ wɑ hɑi si ɑwɔi mbɛɛ nwɑ ŋɑ,
Nɔ nŋu ku jɔ̀ kɑ ceɑ nŋu icɛ do wɔɔkɔ.
75 Nɔ icɛ iyi ɑɑ kɑ ceɑu ku jɛ do idɔ kumɑ́ nɔ kɑ jɛ dee dee si wɑjuɛ do ɑjɔ fei si kuwɛɛ nwɑ.
76 Nɔ ɑwɔ ɑmɑm, ɑɑ kpeɛ wɑliii Ilɑɑɔ̃, nŋu iyi kù nɛ sɑɑ,
Domi ɑɑ cuɑɑ Lɑfɛ̃ɛ i mɑɑ teeseɑ kpɑ̃ɑ,
77 Nɔ ɑɑ jɔ̀ inɛɛ ŋɑ ɑ mɑ̀ iyi ɑŋɑ ɑɑ bɑ fɑɑbɑ wɑɑti iyi Ilɑɑɔ̃ ɑ́ nyɑ dulum du ŋɑ.
78 Ntɔ ntɔ, ɑrɑɑrei Ilɑɑɔ̃ Lɑfɛ̃ɛ nwɑ í lɑ́ si wɑ.
Nɑ sɑɑbui ɑrɑɑreɛui í jɔ̀ inyɑ kumɑ́ í nɑɑ si wɑ hɑi lele bɛi nunui dɑɑkɔ,
79 Ku bɑ ku mɑ́ inyɑ si inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ bubɑ si ilu kuku do si jĩjĩi iku
Ku mɑɑ nɛò ɑwɑ fei si kpɑ̃ɑi lɑɑkɑi ɑkɑ̃.
80 Iri iyi Zɑkɑri í kɔ̃u mbɛ. Si ɑnyii nŋu ɑmɑu wɑ lɑ, nɔ bisiɛ wɑ kɔ̃ɔsi nɔ í koo í wɑ ɡbɑbuɑ hee í koo í tóò ɑjɔ iyi í nyisi ɑrɑɛ bɑntumɑ si wɑjui inɛi Izirɛli ŋɑ.

*1:24 wɑ sinɡɑ ɑrɑɛ Arɑ ku sinɡɑɛu kù jɛ nɑ ɑnyɔ. Á yɔkɔ ku jɛ wɑ bi ku mɑɑ wɛɛ nŋu ɑkɑ̃ ku bɑ ku sɑɑbu Ilɑɑɔ̃.

1:33 Zɑkɔbu Zɑkɔbui ɑ̀ yɑ kpe Izirɛli mɑ́. Bii ɑ̀ ni ɑ́ jɛ bommɑ si dimii Zɑkɔbu, si dimii inɛi Izirɛli ŋɑ feii ɑ̀ wɑɑ fɑ̃ɑ.