Tiɑ iyi Pɔlu í ceɑ inɛi Romu ŋɑ
1
Í ce ŋɑ fɔɔ
Amui Pɔlu woo ce icɛi Jesu Kirisi, ɑmu iyi Ilɑɑɔ̃ í kpe n nɑ n jɛ woo bɛ nɔ í nyɑm ikɑ̃ n wɑɑzoò lɑɑbɑɑu jiidɑɛ.
Lɑɑbɑɑu jiidɑui Ilɑɑɔ̃ í wɑ̃ò wɑ wo. Nɔ kuwɑ̃ iyi í ceui í jɔ̀ wɑliiɛ ŋɑ ɑ̀ kɔ si kukɔi ideɛ. Jesu Kirisi Lɑfɛ̃ɛ nwɑi wɑ fɑ̃ɑ, nŋu iyi í jɛ Amɑi Ilɑɑɔ̃u. À búui bɛi ɑmɑnɛ si dimii Dɑvidi ɑmɑnlu nlɑu, ɑmmɑ Hundei Ilɑɑɔ̃ í nyisi do ɡbuɡbɑ̃ iyi ntɔi Amɑi Ilɑɑɔ̃i si wɑɑti iyi í dedeɛ hɑi si bɑlɛ. Jesuu nŋui í muum didɔ̃ ǹ jɛò woo bɛ ku bɑ n nɑɑò inɛ ŋɑ wɑ hɑi si dimi fei bi tɛɛ nɑ iriɛ ku bɑ ɑ dɑsiɛ nɑɑnɛ nɔ ɑ jirimɑɛ. 6-7 Iŋɛ inɛi Romu ŋɑu, ì wɑ si inɔ nŋɑ ŋɑ, iŋɛ iyi Jesu Kirisi í kpe.
Nɑ ŋɔi í jɔ̀ ǹ wɑ n kɔɑ iŋɛ fei tiɑu ihɛ̃ wɑ, iŋɛ iyi Ilɑɑɔ̃ í nɛ kubi nŋɛ nɔ í kpe ŋɛ i nɑ i jɛ titi nŋu ŋɑ. Ilɑɑɔ̃ Bɑɑ nwɑ do Lɑfɛ̃ɛ Jesu Kirisi ɑ mu nŋɛ didɔ̃ do lɑɑkɑi ku sũ.
Pɔlu wɑ bi ku bɔ Romu woo dɑsi Jesu nɑɑnɛ ŋɑ ku kɑɑko
Sinte titɑ̃ ǹ wɑ n sɑɑbu Aɔ̃ Lɑfɛ̃ɛm do sɑɑbui Jesu Kirisi nɑ irii iŋɛ fei, si nɑ iyi í jɔ̀ ɑ̀ wɑɑ fɔ idei nɑɑnɛ ku dɑsi nŋɛ si ɑndunyɑ fei. Ilɑɑɔ̃, nŋu iyi ǹ wɑ n ceɑ icɛ do idɔm fei ǹ wɑ n sisiò lɑɑbɑɑu jiidɑi Amɑɛ, í mɑ̀ iyi ǹ wɑ n ye ɡiɡi nŋɛ wɑɑti kɑ̃mɑ fei 10 si kutɔɔm. Ǹ yɑ n mɑɑ n tɔɔ Ilɑɑɔ̃ bii í bi ku muum kpɑ̃ɑ bɛbɛi n nɑɑ bi tu ŋɛ, 11-12 domi ǹ dɑsi idɔ jiidɑ jiidɑ n nɑɑ n yɛ ŋɛ ku bɑ i bɑ ɡbuɡbɑ̃ ŋɑ do sɑɑbum, wɑɑtɔ kɑ bɑ ɡbuɡbɑ̃ ɑjɔ si nɑɑnɛ ku dɑsi nwɑ ɑwɑɛ ŋɑ wɑɑti iyi ɑn nɑɑ n wɑ bi tu ŋɛ. Gbuɡbɑ̃u ɑmuɑi Hundei Ilɑɑɔ̃i.
13 Iŋɛ inɛm ŋɑ, ǹ bi i mɑ̀ ŋɑ iyi tuubɑ nkpɔ nkpɔi ǹ yɑ n ce sɔɔlui ku nɑɑ bi tu ŋɛ, ɑmmɑ hee nsɛi n kù bɑ fɑyɑɛ. Ǹ bi icɛm ku nɛ iso si ɑnini nŋɛ, bɛi í nɛ bi dimi mmu ɡɔ ŋɑ mɔ. 14 Ǹ wɑ n mu ɡbesei n wɑɑzoɑ inɛ fei hɑi inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ fũ iju hee do ilu iju dũdũ ŋɑ, bi inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ nɛ kumɑ̀ hee do inɛ ŋɑ iyi ɑ kù nɛ kumɑ̀. 15 Ŋɔi í jɔ̀ ǹ wɑ n bi n sisiɑ iŋɛ inɛi Romu ŋɑu mɔ lɑɑbɑɑu jiidɑu ntɔ ntɔ.
Gbuɡbɑ̃i lɑɑbɑɑu jiidɑ
16 N kɑɑ n ce ɑnyɔi lɑɑbɑɑu jiidɑu, domi í jɛ ɡbuɡbɑ̃i Ilɑɑɔ̃i iyi wɑ fɑɑbɑ inɛ iyi í dɑsi Jesu nɑɑnɛ fei, hɑi Zuifu ŋɑ hee ku koo si dimi mmu ŋɑ. 17 Lɑɑbɑɑu jiidɑu wɑ nyisi iyi Ilɑɑɔ̃ í yɑ jɔ̀ inɛ ku jɛ dee dee nɑ nɑɑnɛ ku dɑsi nŋu ɑkɑ̃, si bɛi ɑ̀ kɔɔ ɑ̀ ni, inɛ iyi í jɛ dee dee si wɑjui Ilɑɑɔ̃ nɑ nɑɑnɛ ku dɑsiu ɑ́ bɑ kuwɛɛ.
Tɑɑlei inɛ ŋɑ
18 Do ntɔi, Ilɑɑɔ̃ wɑ nyisi idɔɔkɔ̃ɛ wɑ hɑi lele si ɡɑ̃mɛi inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ ce lɑɑlɔ fei nɔ ɑ kù mɑ̀ bɛɛrɛɛ. Si lɑɑlɔ ku ce nŋɑu ɑ kù jɔ̀ ntɔ kù wɑɑ ce icɛ. 19 Ilɑɑɔ̃ wɑ ce idɔɔkɔ̃ domi mii iyi í jɔ ɑmɑnɛ kú mɑ̀ siɛ kù mɑnji nŋɑ. Ilɑɑɔ̃ tɑkɑɛ í nyisi ŋɑ mɑm mɑm. 20 Do ntɔ, ɑ kɑɑ yɔkɔ ɑ yɔɔ do iju, ɑmmɑ hɑi wɑɑti iyi í tɑkɑ ɑndunyɑ í nyisi ɑrɑɛ iyi nŋui í jɛ Ilɑɑɔ̃, nɔ í nyisi ɡbuɡbɑ̃ hɑi nɛ kɔɔɛ si mii ŋɑ iyi í tɑkɑ. Nɑ nŋu, ɑ kù nɛ iyi ɑɑ fɔ. 21 À mɑ̀ Ilɑɑɔ̃ ɑmmɑ ɑ kù wɑɑ sɑɑluɛ hee ɑ bɛi ɑ sɑɑbuɛ si bɛi í jɔ. Iri nŋɑ í nɑ í ku, nɔ idɔ hɑi nɛ bisi nŋɑ í dɑ́si ilu kuku nlɑ nlɑ. 22 À wɑɑ tɑmɑɑ ɑŋɑ ɑ̀ nɛ bisi ɑmmɑ nnyɛi ɑ̀ nɑ ɑ̀ ce. 23 Í sĩɑi wo ɑ tɔɔ Ilɑɑɔ̃ ilu ɑmboe, nŋu iyi kɑɑ ku ɑjɔ kɑ̃mɑ. Ammɑ wee ɑ̀ sindɑ ɑ̀ wɑɑ tɔɔ iwɛ̃ ŋɑ iyi ɑ̀ jɔ ɑmɑnɛ iyi ɑ́ ku. Iwɛ̃ ɡɔ ŋɑ mɔ ɑ̀ jɔ yɛi ŋɑ, do iŋɑ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ nɛ do iyi ɑ̀ wɑɑ cɑ̃ ilɛ.
24 Nɑ ŋɔi í jɔ̀ Ilɑɑɔ̃ í fũsi ŋɑ ɑwɔ ku bɑ ɑ hɑnyɑ ɑ ce dɑɑ sɑ̃mi ɑŋɑ duusɔ̃ɔ si bɛi idɔ nŋɑ í bi. Dɑɑ sɑ̃miu ɑ́ jɔ̀ ɑ cɑ̃ ɑnyi. 25 Inɛ ŋɑu ɑ̀ kpɑɑsi ntɔi Ilɑɑɔ̃ do ibo. Mii ŋɑ iyi Ilɑɑɔ̃ í tɑkɑ ŋɑi ɑ̀ wɑɑ tɔɔ ɑ̀ wɑɑ ce nŋɑ icɛ, kù jɛ Ilɑɑɔ̃ tɑkɑɛ. Ilɑɑɔ̃i ɑ̀ nɛ kɑ mɑɑ sɑɑbu hee do ɑjɔ fei. Ami.
26 Ŋɔi í jɔ̀ Ilɑɑɔ̃ í fũsi ŋɑ ɑwɔ nɔ ɑ̀ dɑsi kɔdɛɛ iyi í jɔ̀ ɑ̀ wɑɑ cɑ̃ ɑnyi. Inɑɑbo nŋɑ ŋɑ ɑ ci yɑ jɛ bɑɑ inɛmɔkɔ ku sũò ŋɑ mɑ́, bii ku jɛ ɑŋɑ duusɔ̃ɔ. 27 Bɛɛbɛ mɔi inɛmɔkɔ ŋɑu mɔ ɑ ci yɑ sũò bɑɑ inɑɑbo ŋɑu mɑ́, ɑmmɑ kubi hɑi nɛ yɑɑsei ɑŋɑ duusɔ̃ɔ í lɑ hee í cɑɑ. À wɑɑ ce idei iju hɑi nɛ ɑnyɔ inɛmɔkɔ do inɛmɔkɔ, nɔ ɑŋɑ tɑkɑ nŋɑ ɑ̀ wɑɑ ɡbɑ ijuukpɑ̃ iyi í to zɑkɑi kurɑrɑ nŋɑ.
28 Si nɑ iyi í jɔ̀ ɑ kù bi Ilɑɑɔ̃ ku mɑ̀ ŋɔi í jɔ̀ í dɑsi ŋɑ lɑsɑbu lɑɑlɔ ɑ ceò mii iyi kù jɔ ɑmɑnɛ ku ce. 29 Nɔ lɑɑlɔ fei í wɛɛ nŋɑ, hɑi inɔ ku kɑ̃ do kɔdɛɛ do njɛ ku cé do iɡu do inɛ ku kpɑ do ijɑ do ibo do bisi lɑɑlɔ, hee do irii njɛ ku sɔ. 30 À yɑ mɑɑ fɔ lɑɑlɔi njɛ, ɑ̀ cé Ilɑɑɔ̃, ɑ̀ yɑ yɛ ɑrɑ nŋɑ, ɑ̀ jɛ ilu fɑɑu ŋɑ, ɑ̀ yɑ tɔɔ fufu, ɑ̀ nɛ bisii lɑɑlɔ ku ce, ɑ kù wɑɑ sɑɑlu iyeò bɑɑ nŋɑ ŋɑ. 31 A kù nɛ bisi, ɑ kù nɛ nɑɑnɛ, ɑ kù bi njɛ, ɑ kù nɛ ɑrɑɑrei njɛ. 32 À mɑ̀ woodɑi Ilɑɑɔ̃ iyi wɑ fɔ í ni, inɛ ŋɑ iyi ɑ̀ wɑɑ ce dimii mii bɛɛbɛ ŋɑ, ikui í jɛ kɔkɔɔ nŋɑ. Do nŋu fei ɑ̀ yɑ coo, nɔ ɑ̀ yɑ mɑɑ sɑɑbu woo ce dimiɛ ŋɑ mɑ́.