Colosenses
Ja ua ra̱ carta bi 'yo'tra̱ Pablo, ngue bi̱ mɛnnba̱ yø 'yɛ̱c'ɛ̱i̱ Colosas.
1
Nu̱gä drá̱ Pablo, Oja̱ bi 'yɛ̱xqui̱ ngue drá̱ representantegä ra̱ Jesucristo. Co 'nɛ̱hna̱ ma̱ zi cu̱hʉ ra̱ Timoteo da̱di zɛnguagä'be'ʉ to gätho ya o rá̱ 'yɛ Oja̱ rá̱ m'mʉp'ʉ ja ra̱ hni̱ni̱ Colosas. Gue'e ma̱ zi cu̱'a̱hʉ ngue guí ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ ra̱ Jesucristo. Dí̱ nne ngue nu̱na̱ Oja̱ ma̱ Papáhʉ di ja̱p'a̱hʉ 'nɛ̱ da̱ hyu̱t'a̱ ni̱ mmʉihʉ.
---------
Nu̱na̱ Oja̱, guehna̱ rá̱ Papá ma̱ Hmu̱hʉ Jesucristo. Guehna̱ za̱nt'a̱ da̱di ja ma̱mma̱di̱ 'mø dá̱ mat'Oja̱ conná̱ ngue'a̱hʉ na̱. Porque dí øcä te ja ni̱ nt'ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ ngue ra̱ Jesucristo. 'Nɛ̱ dí øde ngue ma̱jua̱ni̱ ga̱di̱ ma̱hmʉ to gätho ya o rá̱ 'yɛ Oja̱. Xquet'a̱ da̱di ja ma̱mma̱di̱ Oja̱ ngue'a̱ te gä ra̱ nho ya xpá̱ nzänni̱ di 'da'a̱hʉ p'ʉ ma̱hɛ̱ts'i̱. Ya guí pa̱hmʉ ngue Oja̱ di 'da'a̱hʉ ra̱ nho, porque guehna̱ ra̱ hya̱ n'youi ra̱ hoga̱ 'da'yo hya̱ bi si'a̱hʉ na̱. A nu̱na̱ ra̱ hya̱ bi si'a̱hʉ, ma̱jua̱ni̱ na̱. Pɛ hi̱nga̱ høn'a̱thohʉ bi si'a̱hʉ na̱ ra̱ hya̱ na̱, sinoque ma̱'yoni̱ ra̱ hya̱ ndap'ʉ bi zä rá̱ ngʉni̱ nxi̱mhäi. A nu̱yá, ndap'ʉ bi zä, ma̱n'na ma̱n'na ni̱ 'yɛ̱c'ɛ̱i̱tho ra̱ hya̱ yø ja̱'i̱. 'Nɛ̱ ma̱n'na ni̱ xohyø n'yomfɛ̱ni̱ yø ja̱'i̱ ndana̱ ra̱ nho dá̱ n'yo. Porque nu̱yá, ndap'ʉ bi zä njap'ʉ tengu̱tho'a̱ te bi̱ njap'ʉ guí 'bʉhmʉ asta̱ guehyø pa xcá̱ 'yøhmʉ na̱ ra̱ hya̱ na̱. Ja bá̱ ti̱mp'ʉ ni̱ mmʉihʉ ngue ma̱jua̱ni̱ ja rá̱ ma̱te Oja̱. Nu̱na̱ ma̱ zi cu̱hʉ ra̱ Epafras bi xän'na̱hʉ na̱ ra̱ hya̱ na̱. Xquet'a̱ ørpa̱bi̱ rá̱ 'bɛfi ra̱ Cristo tengu̱tho dí øt'ä. Nu̱na̱ ra̱ Epafras di̱ mpɛfi xa̱nho p'ʉ ha guí 'bʉhmʉ ngue ma̱nna̱ hya̱, tengu̱tho 'mø gdí 'bʉcä p'ʉ. Nu̱na̱ ra̱ Epafras, guehna̱ bi xiqui hanja'a̱ te øt'a̱hʉ ra̱ Espíritu Santo ngue ga̱di̱ mma̱hmʉ n'na ngu̱ n'na'a̱hʉ.
---------
Asta̱ guehra̱ pa xtá̱ øcä na̱ ra̱ hya̱ na̱ya, hi̱ndí̱ säya dí̱ mmat'Oja̱ conná̱ ngue'a̱hʉ. Dí äpä Oja̱ ngue da̱ 'yøt'e ngue guí pa̱hmʉ xa̱nho'a̱ te gä nne Oja̱ gui 'yøthʉ. Da̱ xoc'a̱ ni̱ n'yomfɛ̱ni̱hʉ ngue ma̱n'na gdí pa̱hmʉ'a̱ te ra̱ nho ja ngue gdí̱ n'yohʉ. 10 Porque dí̱ nnegä ngue gui̱ n'yohʉ tengu̱tho nne Oja̱ gdí̱ n'yohʉ. Nu̱'mø ngu̱'a̱ gui 'yøthʉ ya, nu̱na̱ Oja̱ za̱nt'a̱ jampähä conná̱ ngue'a̱hʉ. Dí̱ nnegä ya ngue nu̱na̱ te gä gui 'yøthʉ, gä da̱ gue'a̱ te xa̱nho gui 'yøthʉ. Dí̱ nne ngue ma̱n'na ma̱n'na gdí̱ mbɛnthʉ Oja̱. 11 Nu̱na̱ Oja̱ jasɛ rá̱ ts'ɛdi, guehna̱ dí äpi ngue di 'da'a̱hʉ rá̱ ts'ɛdi nu̱na̱ guí homhmʉ ngue da̱ zäp'ʉ gui sɛthʉ'a̱ te gä ra̱ n'ʉ guí thohmʉ. Za̱nt'a̱ guí johya thohʉ. 12 Dí̱ nne ngue guí ja ma̱mma̱di̱hʉ Oja̱, nu̱na̱ rá̱ Papá ra̱ Jesucristo. Porque guehna̱ bi 'yøt'e ngue di tocaga̱hʉ na̱ te gä di u̱nnbʉ ma̱hɛ̱ts'i̱'ʉ yø ja̱'i̱ ya o rá̱ 'yɛ. 13 Nu̱na̱ guehna̱ bá̱ jʉga̱hʉ p'ʉ ja rá̱ ts'ɛdi ra̱ zithu̱ ma̱di̱ ma̱ndaga̱hʉ na̱. Bi 'yøt'e ngue go dá̱ ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ'a̱ te ra̱ hya̱ di̱ ma̱nda rá̱ Ts'ʉnt'ʉ Oja̱. Nu̱na̱ Oja̱ ɛ̱mmɛ̱i̱ di ma̱'a̱ rá̱ Ts'ʉnt'ʉ. 14 'Nɛ̱ guehna̱ rá̱ Ts'ʉnt'ʉ Oja̱ bi gu̱rca̱ ma̱ ts'oquihʉ. Ja̱na̱ngue ya bi pu̱nnga̱ ma̱ ts'oquihʉ.
---------
15 Nu̱na̱ Oja̱, hi̱njongui̱ nnu̱ na̱. Pɛ conná̱ nguehra̱ Jesucristo ya fa̱ Oja̱ ya, porque 'da'igu̱'ʉ. Nu̱na̱ ra̱ Jesucristo, guehna̱ ma̱guesɛ na̱ ngue'a̱ te gätho i ja. 16 Conná̱ nguehra̱ Jesucristo i ja ya yø cosa bi hogui, tengu̱tho bi ja ma̱hɛ̱ts'i̱ 'nɛ̱'a̱ te gä ja ua ja ra̱ xi̱mhäi. Guehya yø cosa dí̱ nnu̱hʉ ngue ja, co 'nɛ̱'ʉ yø cosa ngue hi̱ndí̱ nnu̱hʉ. Conná̱ ngue'a̱, 'bʉ'ʉ to ja yø ts'ɛdi, 'nɛ̱ 'bʉ'ʉ to t'ɛ̱c'ɛ̱i̱, 'nɛ̱ 'bʉ'ʉ yø ts'ʉt'abi, 'nɛ̱ 'bʉ'ʉ to gätho yø hmu̱. Porque ra̱ Cristo go bá̱ sänni̱ te gätho ja'a̱, 'nɛ̱ go gue'a̱ di̱ ma̱nda gätho yø cosa'a̱. 17 Nu̱na̱ ra̱ Cristo, ya mi̱ 'bʉ'mø tobe hi̱mmi̱ ja'a̱ te ja ya. Pɛ nu̱ te dí̱ nnu̱hʉ ngue ja ya, go gue'a̱ øt'a̱ ya ngue di sigue jatho yø cosa i ja. 18 A nu̱yá, nu̱na̱ ra̱ Cristo guehna̱ 'bɛt'o na̱ ngue gätho yø 'yɛ̱c'ɛ̱i̱ 'bʉi, tengu̱tho rá̱ ya̱ ra̱ ja̱'i̱, gue'a̱ 'bɛt'o'a̱ ngue di̱ ma̱ndabi gä rá̱ do'yo ra̱ ja̱'i̱. A nu̱na̱ ra̱ Cristo, guehna̱ di u̱nna̱ 'da'yo te'ʉ to gä ɛ̱c'ɛ̱i̱ na̱. 'Nɛ̱ go 'bɛt'o na̱ ngue'ʉ to di bɛ̱nna̱te p'ʉ ha da̱ nt'ägui. Ja̱na̱ngue nu̱na̱ ra̱ Cristo, guehna̱ ma̱guesɛ na̱ ngue'a̱ te gätho i ja. 19 Oja̱ bi̱ ne ngue tengu̱tho'a̱, xquet'a̱ njarbʉtho ra̱ Cristo ya. 20 Oja̱ bi̱ ne ngue conna̱ Cristo da̱ zä di̱ mpɛnhui Oja̱ yø ja̱'i̱ 'bʉcua ja ra̱ häi co 'nɛ̱'ʉ bí 'bʉ ma̱hɛ̱ts'i̱. Di̱ nhojpa̱ui Oja̱ rá̱ngue bi du̱ p'ʉ ja ra̱ pont'i̱ ra̱ Cristo.
21 Nu̱'mø yø pa xa̱ thogui, gmi̱ nnu̱ 'dan'yohʉ Oja̱ p'ʉ ja ni̱ mmʉihʉ. Ma̱ni̱ nsʉihʉ na̱, porque gä ra̱ nts'o gma̱ni̱ n'yohʉ. Pɛ ya bi̱ ne Oja̱ ngue da̱ n'amigohʉ ya. 22 Ra̱ Cristo bi̱ n'u̱ni̱ bi tho, n'namhma̱ ngue di hoga̱ ma̱ ts'oquihʉ. Ja̱na̱ngue nu̱'mø ya gdi 'bʉhmʉ p'ʉ ja rá̱ hmi̱ rá̱ dä Oja̱, ya hi̱n tema̱ nts'o di̱ nɛ̱qui̱ p'ʉ ja ma̱ mmʉihʉ. Ya hi̱n tema̱ hya̱ da̱ thi̱nnga̱hʉ. 23 Pɛ jatho ga̱ ha̱hʉ ra̱ ts'ɛdi ngue di̱ ndʉ ma̱ nt'ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ i ja. 'Nɛ̱ 'yo guí yobɛ̱ni̱hʉ nguehna̱ ra̱ hoga̱ 'da'yo hya̱ bi si'a̱hʉ. 'Nɛ̱ guehna̱ ra̱ hya̱ i hma̱ gä rá̱ ngʉni̱ nxi̱mhäi na̱. Nu̱gä drá̱ Pablo xquet'a̱ guehna̱ ra̱ hya̱ dí̱ mma̱ngä p'ʉ 'bʉhyø ja̱'i̱ na̱ya.
---------
24 A nu̱yá, da̱di johyagä ngue dí sägä ra̱ n'ʉ conná̱ ngue'a̱hʉ. Porque ya dí thocä ra̱ n'ʉ ja ngue ga̱ thogui, tengu̱tho ra̱ Cristo bi zä ra̱ n'ʉ conná̱ ngue'ʉ yø ja̱'i̱ bi 'yɛ̱c'ɛ̱i̱. 25 Nu̱na̱ Oja̱ bi 'dacä ra̱ 'bɛfi ngue ga̱ fäxa̱hʉ co gätho mi̱'da yø 'yɛ̱c'ɛ̱i̱. Ja̱na̱ngue nu̱yá, gä dí̱ mma̱ngä'a̱ te gäma̱ hya̱ n'youi rá̱ hya̱ Oja̱. 26 Nu̱na̱ ra̱ hya̱ dí̱ mma̱ngä, hi̱mmi̱ fa̱'mø yø pa xa̱ thogui, asta̱ ja nu̱ya, ja bi fa̱hya. A nu̱'ʉ yø nyogui ja̱'i̱ xa̱ m'mʉi, hi̱mbi̱ ba̱hna̱ ra̱ hya̱ na̱. Pɛ nu̱yá, nu̱na̱ Oja̱ bi japi ngue bi ba̱'ʉ yø ja̱'i̱ ya o rá̱ 'yɛ ya. 27 Oja̱ bi 'yøt'e ngue da̱ fa̱di̱ hangu̱ ga̱ngu̱ ra̱ nho di u̱nyø ja̱'i̱ hi̱ngyø judío. Guehna̱ ra̱ hya̱ na̱ya ngue ya guí̱ n'yohʉ ra̱ Cristo. A nu̱yá, ngue ya guí̱ n'yohʉ ra̱ Cristo, ya ti̱nni̱ mmʉihʉ xa̱ndønho ngue ma̱jua̱ni̱ di̱ n'na'a̱hʉ ra̱ nho p'ʉ ma̱hɛ̱ts'i̱.
28 Nu̱na̱ ra̱ Cristo dí̱ mma̱ngähe. Da̱di consejohe gätho yø ja̱'i̱. Dí xännba̱he ra̱ hya̱ gätho yø ja̱'i̱, n'namhma̱ ngue da̱ ba̱di̱ xa̱nho hanja ra̱ hya̱. Dí̱ nnegähe ngue nu̱'ʉ yø ja̱'i̱ ya n'youi ra̱ Cristo, gätho ra̱ nho da̱ n'yo n'namhma̱ ngue da̱ nu̱ ma̱nho Oja̱. 29 Guehna̱ ngue nná̱ ho ma̱ mmʉi da̱di̱ mpɛfi. Porque di ha̱cra̱ ts'ɛdi ra̱ Cristo ngue ga̱ mpɛfi ga̱ mma̱nna̱ hya̱.
---------