Ra̱ Judas
Ja ua ra̱ carta bi 'yo'tra̱ Judas.
1
Nu̱gä drá̱ Judas, rá̱ mɛfigä ra̱ Jesucristo, da̱di̱ n'yohʉgä'be ra̱ Jacobo. Da̱di zɛngua to gä bi zon'na̱ Oja̱. Ɛ̱̱mmɛ̱i̱ di̱ ma̱'a̱hʉ Oja̱. Ra̱ Jesucristo p'ʉya, fä'a̱hʉ. Dí̱ nne ngue ma̱n'na di di̱nni̱ mmʉihʉ ngue di huɛ̱c'a̱hʉ Oja̱. Dí̱ nne ngue ɛ̱mmɛ̱i̱ di̱ ma̱'a̱hʉ Oja̱ 'nɛ̱ da̱ hyu̱t'a̱ ni̱ mmʉihʉ.
---------
Ague ma̱ zi cu̱'a̱hʉ, ja̱njua̱ni̱ dá̱ ne ngue xca̱ ot'a̱hʉ ra̱ carta ya yø hya̱ n'youi na̱ ra̱ nho dá̱ nthɛhʉ ngue ya dá̱ nya̱mhmʉ. Pɛ jap'ʉ ma̱n'na ra̱ hya̱ ja ts'ɛditho ga̱ otra̱ carta ga̱ pɛn'na̱hʉ p'ʉ. 'Yo guí̱ nnehʉ ngue to di ts'onna̱ ra̱ hya̱ dí ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ, guehna̱ ra̱ hya̱ i ja para za̱ntho na̱. Pɛ n'na ndi̱tho bi u̱n'Oja̱ te'o gä o rá̱ 'yɛ. A nu̱yá, 'bʉ i'da yø ja̱'i̱ ngue hi̱ngyø hoga̱ 'yɛ̱c'ɛ̱i̱. I häte, guehya mma̱nya ngue sä ga̱ siguetho ga̱ øthʉ ra̱ nts'o, porque ja rá̱ mpu̱nnba̱te Oja̱, i ɛ̱na̱. Pɛ ngue ngu̱na̱ ra̱ hya̱ mma̱, ya cøn'a̱ ma̱ Oja̱hʉ, co 'nɛ̱'a̱ ma̱ Hmu̱hʉ Jesucristo cøni̱. A nu̱ya p'ʉya, ya ma̱nja̱m'møtho nt'ot'i p'ʉ ja ra̱ Ma̱ca̱ Libro ngue guehya yø ja̱'i̱ da̱ ma ra̱ castigo ya.
Ma̱da̱gue'a̱ ya guí pa̱hmʉ na̱ ra̱ hya̱ ga̱ xi'a̱hʉ ya, pɛ dí̱ nne ga̱ bɛ̱n'na̱hʉ te xa̱ 'yøt'Oja̱ yø pa xa̱ thogui. Porque nu̱'mø ma̱mbá̱ jʉjpʉ ja ra̱ häi Egipto ya yø ja̱'i̱ Israel, m'mɛfa p'ʉya, bi hyo'ʉ to hi̱mbi̱ 'yɛ̱c'ɛ̱i̱ te bi̱ ma̱. Da̱mi̱ bɛ̱mhmʉ te bi tho'ʉ yø anxɛ hi̱mbi zu̱pra̱ 'bɛfi mi̱ pɛfi, sinoque bi zop'ʉ'a̱ te mi̱ pɛp'ʉ ma̱hɛ̱ts'i̱. Nu̱na̱ Oja̱, xa̱ ndu̱t'i̱ conyø cadena p'ʉ ja ra̱ 'bɛxu̱i̱ mɛ̱nte da̱ zønna̱ pa di̱ nja ra̱ ts'ʉt'abi. 'Nɛ̱ da̱mi̱ bɛ̱mhmʉ te bi jap'a̱ Oja̱'ʉ yø mmɛ̱ngu̱ p'ʉ ja ra̱ hni̱ni̱ Sodoma 'nɛ̱hra̱ hni̱ni̱ Gomorra conmi̱'da yø hni̱ni̱ guerp'ʉtho ma̱mbí̱ ja. Mi̱ njap'ʉ yø ja̱'i̱ mi̱ 'bʉp'ʉ ngue 'yots'om'mäi tengu̱tho øtyø ja̱'i̱ 'bʉp'ʉ guí 'bʉhmʉ ya ngue 'yots'om'mäi. 'Bʉ i'da ngue yø mmi̱n'yohʉsɛ ma̱di̱ 'bɛrpa̱ rá̱ sä tengu̱tho 'mø dra̱ xisu. Pɛ bi̱ nzø ya yø hni̱ni̱ ya n'namhma̱ ngue nu̱ to gätho øtyø ts'oqui da̱ ba̱di̱ ngue di̱ njapra̱ castigo m'mɛfa conna̱ sibi para za̱ntho.
Tengu̱tho dí xi'a̱hʉ ya, xquet'a̱ njarbʉtho'a̱ te øtyø fɛhni̱ xännba̱te p'ʉ guí 'bʉhmʉ. Nu̱'ʉ, di ts'a̱ntyø dä, ɛ̱na̱ ngue bi t'u̱ti̱ ngue da̱ zä da̱ 'yøt'a̱ xa̱nts'o ngue di ts'onyø do'yo. Ɛ̱mbi̱ ngue hi̱ngui̱ ja ts'ɛdi ga̱ øthʉ ya yø hya̱ di 'bɛjpa̱hʉ Oja̱ ga̱ øthʉ. 'Nɛ̱ nnømma̱n'ʉ'ʉ ta̱te ja yø ts'ɛdi. Nu̱'mø mi̱ du̱ ra̱ Moisés, nu̱'a̱ ra̱ 'bɛt'o anxɛ Miguel bi̱ nju̱n'ma̱ hya̱ui ra̱ zithu̱ ngue di̱ nuɛnnba̱bi̱ rá̱ do'yo. Pɛ nu̱'a̱ ra̱ Miguel hi̱mbi̱ hya̱ ra̱ ts'ɛdi xta̱ nnømma̱n'ʉ ra̱ zithu̱, xta̱ 'yɛ̱mbi̱ ngue da̱ ma ra̱ castigo. Sinoque høntho ɛ̱mbi̱: “Di hɛc'a̱'i̱ Oja̱”, bi 'yɛ̱mbi̱. 10 Pɛ nu̱ya yø n'yohʉ dí xi'a̱hʉ ya, nnømma̱n'ʉ'ʉ ja yø ts'ɛdi 'nɛ̱ hi̱ngui̱ pa̱di̱ hanja. Tengu̱tho yø zu̱'ɛ̱ ngue hi̱n'yʉ yø n'yomfɛ̱ni̱, nu̱'a̱ ra̱ nts'o so yø mmʉi gue'a̱ øt'a̱, njarbʉtho ya dí xi'a̱hʉ ya, guehya di̱ m'mɛhya.
11 Nu̱ya yø ja̱'i̱ ya, hague ngu̱ ra̱ n'ʉ da̱ zä ya. Porque tɛntho ra̱ nts'o bi 'yøtra̱ Caín. A nu̱ya p'ʉya, øtra̱ ts'oqui ngue da̱ da̱hra̱ mɛ̱nyu̱, tengu̱tho bi 'yøtra̱ Balaam. Pɛ di̱ m'mɛdi tengu̱tho ra̱ Coré, di̱ m'mɛdi ngue hi̱mbi̱ ne xta̱ 'yøde te mma̱n'Oja̱. 12 Nu̱'mø pap'ʉ ja ra̱ ngo guí øthʉ ya yø ja̱'i̱ dí xi'a̱hʉ ya, di 'bɛrpa̱bi̱ yø sä'ʉ yø ja̱'i̱ njua̱ntho yø 'yɛ̱c'ɛ̱i̱. Porque nu̱ya yø ja̱'i̱ ya di ho di̱ nsi̱hmɛ̱, pɛ hi̱ngui̱ nnu̱ ma̱nsu̱ mi̱'da yø ja̱'i̱ 'bʉp'ʉ ja ra̱ ngo. Høntho nne ngue di̱ nni̱yasɛ. A nu̱yá, hi̱n tema̱ nho da̱ 'yøt'a̱hʉ ya. Ya guí̱ nnu̱hʉ n'na ra̱ jogu̱i̱ 'mø bá̱ ha̱ ra̱ nda̱hi̱, 'nɛ̱ hi̱mbi̱ n'ye, njarbʉtho ya. Nu̱yá, guehya tengu̱tho yø za hi̱ngui̱ zʉ'mø bi zønna̱ pa di̱ nzʉdi. Ya xa̱ndu̱, ja̱na̱ngue hi̱ngui̱ zʉdi, 'nɛ̱ ma̱jua̱ni̱ ngue xa̱ndu̱ ngue nu̱'mø mi̱ sat'i, bi c'ʉts'i. 13 Nu̱ya yø ja̱'i̱ ngue høndra̱ nts'o ga̱ 'yo, guehya yø ja̱'i̱ gui̱ nhyɛjpa̱ yø fʉnthe jap'ʉ ja ra̱ ja̱the ya, nu̱p'ʉ ni̱ gohra̱ ts'othe xa̱nts'o rá̱ fʉgui høts'e, njarbʉtho ya. Guehya tengu̱tho yø sø 'mø da̱di pomp'ʉ thogui. Guehya da̱ ma ra̱ castigo para za̱ntho ya, da̱ map'ʉ ja ra̱ ts'a'bɛxu̱i̱.
14 'Dato yø papá bi̱ m'mʉi bá̱ fʉdi asta̱ ra̱ Adán, mi̱ m'mʉ'a̱ rá̱ yoto, ya ra̱ Enoc. Guehna̱ ra̱ Enoc bi̱ ma̱ te di̱ nja, bi 'yɛ̱na̱: “Nu̱'mø bá̱ ɛ̱cua Oja̱, yø ma̱hua̱hi̱tho yø ma̱ca̱ anxɛ da̱ n'youi. 15 Dá̱ ɛ̱hɛ̱ ngue da̱ 'yørpa̱ ra̱ ts'ʉt'abi gätho yø ja̱'i̱. Gätho yø ts'oc'ɛ̱i̱ hi̱ngui̱ ɛ̱c'ɛ̱i̱ Oja̱ da̱ ma ra̱ castigo ngue'a̱ te gäma̱ nts'o xa̱ 'yøt'e, da̱ gue'a̱ te gäma̱ ts'omhya̱ xa̱ xi Oja̱ p'ʉ ha ya̱”, bi 'yɛ̱na̱. 16 Nu̱ya yø nemhya̱, hi̱njongui̱ pøni̱ ngue di̱ nnu̱ ma̱nho. I̱ nne ngue nu̱'a̱ te go nnepyø mmʉi da̱ 'yøt'e, gue'a̱ di̱ nja'a̱. Nu̱'mø ya̱, ɛ̱na̱ ngue pa̱sɛ. Di hoqui te xihyø ja̱'i̱, para ngue da̱ zäp'ʉ da̱ gʉjpa̱bi̱ te honi̱.
---------
17 Ague ma̱ zi cu̱'a̱hʉ, da̱mi̱ bɛ̱mhmʉ na̱ ra̱ hya̱ bi xi'a̱hʉ m'mɛt'o ya yø representante ma̱ Hmu̱hʉ Jesucristo. 18 Nu̱yá, bi̱ ma̱ ngue hante da̱ ga̱xyø pa di 'yɛ̱p'ʉ, di̱ m'mʉhyø ja̱'i̱ ngue da̱ dentho'ʉ yø hya̱ xa̱ndʉxqui. Guehya yø ja̱'i̱ da̱ 'yøtho'a̱ ra̱ nts'o so yø mmʉi ya. 19 Guehya yø n'yohʉ 'uɛnyø ja̱'i̱ ya. Gue'a̱ ra̱ 'yu̱ cämba̱sɛ yø n'yomfɛ̱ni̱ da̱ 'yøt'e. Hi̱nga̱ gue'a̱ ra̱ 'yu̱ di u̱nna̱ Espíritu Santo ga̱ 'yo. 20 Pɛ ague ma̱ zi cu̱'a̱hʉ, da̱mi̱ 'yøt'e ngue ma̱n'na di̱ ndʉ ni̱ ma̱ca̱ nt'ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ i ja. Nu̱'mø guí̱ mmat'Oja̱hʉ, da̱mi̱ u̱nna̱ 'yu̱ ra̱ Espíritu Santo ngue di bɛ̱n'na̱hʉ te guí̱ mma̱mhmʉ. 21 'Yo ga̱di̱ ʉnthohʉ rá̱ ma̱te Oja̱. Nu̱na̱ ma̱ Hmu̱hʉ Jesucristo ja rá̱ nhuɛ̱ca̱te na̱. Ma ga̱ tømhmʉ ngue di 'dacjʉ ra̱ te para za̱ntho.
22 Nu̱ to yobɛ̱ni̱, da̱mi̱ ha̱thʉ ra̱ ts'ɛdi ngue 'yo di thät'i. 23 Pɛ nu̱'ʉ ya xa̱ thät'i, da̱mi̱ ya̱ni̱, tengu̱tho 'mø gui hya̱'a̱ n'na ra̱ nzu̱nza di o sibi ngue hi̱ngui̱ nnepe da̱ guadi di̱ nzø, gui jarbʉ. Di̱ nja ni̱ nhuɛ̱ca̱tehʉ ngue mi̱'da yø ja̱'i̱, pɛ da̱mi̱ mfähmʉ, ma̱mi̱ njahʉ p'ʉ tengu̱ øt'ʉ. Nu̱p'ʉ gdi bɛ̱mhmʉ ya yø ja̱'i̱ ya, tengu̱tho 'mø xa̱nguahyø u̱lu ngue'a̱ ra̱ nts'o ga̱ 'yo, hi̱ngui̱ sä ha di̱ mbɛnnbi̱.
---------
24 Hønsɛ Oja̱ ja rá̱ mfa̱di̱, 'nɛ̱ ja rá̱ ts'ɛdi ngue fä'a̱hʉ hi̱ngui̱ 'yøthʉ ra̱ ts'oqui. Oja̱ da̱ 'yøt'e ngue hi̱nte ma̱nts'o da̱ di̱n'na̱hʉ 'mø ra̱ pa gui̱ m'mähmʉ p'ʉ ja rá̱ hmi̱ rá̱ dä. Nu̱'a̱ ra̱ ora'a̱ p'ʉya, ya da̱ zä gui johyahʉ. 25 Nu̱na̱ Oja̱ bi ya̱njʉ conná̱ nguehra̱ Jesucristo. Ma̱guesɛ Oja̱ ngue jasɛ rá̱ ts'ɛdi, 'nɛ̱ guehna̱ ta̱te hangu̱ ra̱ pa para za̱ntho na̱. Da̱ ngu̱t'a̱tho.