Tataroha Diana i Sulie Aalaha Ikie a Jisas Kraes PDF

Sa'a

Nupela Testamen long tokples Sa'a

apb


Copyright © 2005 Wycliffe Bible Translators, Inc.