Ebavevuvu, Mosese yana buki nagona PDF

Bwaidoka

Buk Stat long tok ples Bwaidoka long Niugini

bwd


Copyright © 2017 Wycliffe Bible Translators, Inc.