6
14 Avat keil onen me-Isrel keil amum keih en Eim Votut onen Iahova. Ka provet Hagae ka provet Sakaraea, lusan selusien ten kataunien min meatin keil. En sakien enek, keil amum vasin Eim Votut enek musil mengkatien onen Ahi onen me-Isrel keil, ka musil selusien koa Saeros, Derias ka Ataksekses, asuv houlu keitel ten out Persia telmeng kati. Hag 1:2,4,9; Sak 1:16 15 Sakini, en avong koa vi teindan elu (12) ten avati Mars, navong asuv houlu Derias losil kat kantri ten out Persia sua ahetai (6), me-Isrel keil amum vasi Eim Votut onen Ahi.* Koanek vi Eim Votut koa elu koa amum vasi sua handred elim ka teindan elim mun AD (sua 515 mulamu en avong koa Iesu avasi en out netan). 16 Evus, me-Isrel keil koa umai ris ran out Babilon, keil umai alah ruai ral min pris keil ka koakeil emun akistal en vatiamal onen Livae. Keil aseh Eim Votut onen Ahi ka asan tokolkatien eni ral min sien. 17 Keil amuas buluk handred tai (100), mari sipsip keil koa meahos handred elu (200), ka sipsip handred ehat (400) ka amunit keil avi sanien votut ten masmasien va min Ahi. Ka ven mari vatiamal teindan elu (12) onen me-Isrel keil amuas nani teindan elu (12) vakas motein meten Ahi keke hermundemtei mun tisaen keil one.

6:14: Hag 1:2,4,9; Sak 1:16

*6:15: Koanek vi Eim Votut koa elu koa amum vasi sua handred elim ka teindan elim mun AD (sua 515 mulamu en avong koa Iesu avasi en out netan).