4
Selkatien keke Kristin keil analah ruaitei natal koakeil amumon sakien keil ten out netan
Nalonge keke kami mivae ka misel kutut kat kami. ?Sakien koanik ka kave? Sakien ten rea koanek mul ka ven tounah tisa keil koa emi vati koa mul vae ral min demkatien onami ka avemi. Rom 7:23; 1Pit 2:11 Emi vat tounah keil onen mesav keil koa onami tovuol, sakini mimumon sise keke mivou vini keil veni. Anatin, miling rendemien onami en etai tounah, ka milesi keke misakras mivalahi. Sakini, mivae ka misel kutut veni. Ka mirlahtei veni mirvistei Ahi. Ka navong mivis veni, mirkurtei. Ka mirkurtei veni emi vati mivakuri keke vasakin kami enges mivalonge vatahos eni.
Sakien onami suval sakien onen ahin tai koa lokovein meatin kati onen keke vato vituai vatal min meatin sav tai. Veni navong emi vat tounah keil ten out netan, mimul mirie lati keke milokovein Ahi. Sakini, koakeil e vati avaling envatien one en tounah keil ten out netan, keil avi vativieh ral min Ahi. Rom 8:7; 1Sion 2:15 Tus Votut onen Ahi viteni keke Ahi mumon ninin meatin keil ka lingi mul en meatin keil. ?Ka mukave? ?Mimundemi mivit selusien onen Ahi vi heisavos navong viteni keke Ahi en vati mok ninin orer hehi anatin mini? Eks 20:5 Ka more envatien koa Ahi mul rie lati min ir marite mok, suval koa Tus Votut viteni vit,
“Ahi sesein koakeil amul avasi keil
ka mul rie lat more envatien onen min koakeil rendemien one mul netan.” Proveb 3:34 Mat 23:12; 1Pit 5:5
Sakini, veni koanik anatin, miheling rendemien onami hel netan keke mihoum housil rendemien onen Ahi. Mihesesein rendemien onen Temat. Munak mimumoni, kei helohosai ran kami heha. Efes 6:12; 1Pit 5:8-9 Anatin, mihemai vesesal ven Ahi, ka kei hemai vesesal ven kami. Kami koa mivilelau en tisaen, mihemotein moulien onami. Kami koa rendemien onami elu, mihesak motein tinomi. Sak 1:3; Mal 3:7; Aes 1:16 Mihelonge hetisa ven tisaen onami, mihetang ka mihouai veni. Hiteaien onami ven sakien tisa keil hehiles hemai hehi tangien. Sien koa mikur en sakkalkalien keil onami, mihehiles rani ka mihelonge hetisa suk. 10 Ka munak miling rendemien onami mul netan en meten Ahi, kei hehati lat kami mihehina nesa. Siob 5:11; 1Pit 5:6
Selkatien keke Kristin keil anaselus karentei mesav keil ka anavuttei keil en selusien one
11 Tuak ka ahinkuli keil, minaselustei natisa min tuomi keil. Veni munak miselus karen mesav tai, mirie lati keke mimul milei rahit usite onen. Ka mukonek, suval koa miselus tisa va kat mengkatien onen Ahi ka milei rahiti mivit tisa. Ka munak milei rahit mengkatien onen Ahi mivit tisa, mimul mirie lati keke emi rovattei mivousili ka mivit mimuli ka mivinvin keke mivalei rahiti. 12 Ahi enges kilea vasan mengkatien keil, ka kei enges kilea valei rahit usite ten tounah vasi. Mul en kei enges keke voutut moulien onen meatin keil, vuo vasakini vavuol rani. ?Sakini, anatin mivinvin keke mivalei rahit usite onen tuomi keil? !Vuo, mirvinvintei! Rom 2:1; 14:4
13 Mihetaengonau, kami koa miviteni mivit, “Kosa vuo visuvong, niha en taon. En out enek, nito sua tai ka nihotin umen. Hesakini, niso ruain mani onak hehi houlu.” Pro 27:1; Luk 12:18-20 14 Kami minavuttei kami namukonek, veni mirkileatei asa koa hekistal visuvong. ?Moulien onami vi asa? Moulien onami suval eas koa kistal ten avong havivis, evus, va vuol. 15 Hetahos imok keke mihehiteni mihehit, “Munak Ahi en hehati, nimoul nito ka nakilea numon tounah keil enek.” Umen 18:21 16 Ka kosa ke, miling rendemien onami nesa ka mivut kami. Ka selusien koa mivut kami eni tisa. 17 Sakini, munak mikilea asa koa tahos keke mivoumoni ka mirmumontei, kami mimumon tisaen keinek. Luk 12:47

4:1: Rom 7:23; 1Pit 2:11

4:4: Rom 8:7; 1Sion 2:15

4:5: Eks 20:5

4:6: Mat 23:12; 1Pit 5:5

4:7: Efes 6:12; 1Pit 5:8-9

4:8: Sak 1:3; Mal 3:7; Aes 1:16

4:10: Siob 5:11; 1Pit 5:6

4:12: Rom 2:1; 14:4

4:13: Pro 27:1; Luk 12:18-20

4:15: Umen 18:21

4:17: Luk 12:47