29
Koanek selusien koa provet Seremaea, koa mul en out Serusalem, mutisi ka sani min elda keil, pris keil, provet keil, ka me-Isrel vasi keil emun koa asuv houlu Nebukanesa lah lat keil ran out Serusalem keke aval en hen en out Babilon. 2Kron 36:14-21
 
10 Provet Seremaea mutisi vit, “Koanek selusien onen Iahova koa vit, ‘Kami miheto en hen me-Babilon keil hetokol sua hanumau etel ka halualim emun (70). Hevus, niha ris niles kami ka num housil hatkatien koa namumoni ral min kami keke malah ris kami mivamai en atan ekek. 11 Anatin eli, inau, Iahova, namundem kati keih asa koa naling kati keke vakistal en kami. Naling kati keke kami miheles tahosien ka hervitei mahien. Anatin, tounah keil tetahos koa naling kati hemai hekistal en moulien onami, mihendem usili hetal min sien veni mikilea hemai hehi anatin. 12 En avong enek, navong kami mihehise nau ka mihehis minau, inau nilong hisien onami. 13 Anatin, navong mihelekat nau hetal min tinomi vasi, mihehotinau. 14 Anatin, nimaen kami mihehotinau, ka inau, Iahova, nisan ris asa koa vuol ran kami. Nikur ris kami mihemai ran kantri keil ka out vasi koa nalikat kami miva miro ien. Hevus, nikur ris kami miheha miheto en atan koa nasila lat kami rani. Inau, Iahova, nasan selusien vasi keilek.’ ”

29:1: 2Kron 36:14-21