4
Siona vuroh kat Iahova veni en mahis vativieh keil onen me-Isrel keil
Siona 4:1-11
Navong Siona lesi keke Iahova en mahis meatin keil ten out Nineva, kei longe tisa houlu ka tin katiat. Kei vis min Iahova vit, “O Iahova, navong namul veah teim sak, nakilea tuai kumoni hemukonek. Ven sakien enetinek navit malohosai maha en out Spen. Nakilea keke keik kovi vati Ahi koa korie lat envatien ka enmahisien min meatin keil. Keik kovuli kat vurohien keil onom ka korie lat tahosien onom min meatin keil. Lisenges koviles rendemien onom keke korsantei mahien min meatin keil. Eks 34:6 !O Iahova, kosa, kikulat moulien onak! !Hetahos imok nimat enges, helin munak nimules namoul!” 1Ki 19:4
Ka Iahova vit kesi mini vit, “?Komundemi kovit mal keke kovavuroh vamukonek?” Ka Siona rovit kestei ris selusien mini.
Evus, Siona lokovein taon enek ka va rondan en out ist, out koa kilea vales mari taon ten out Nineva ien. En out enek, mumon titi votevav tai ka rondan en nimal teni veni en vati vales asa koa hemai hekula taon enek.
Ka Iahova sakin viau tai moul kalah ka kav koe votevav vasakin out vamandil neli vakataun Siona. Ka navong Siona lesi, kei si houlu veni. Out mulan eris, Ahi san vaeng tai mai kan viau enek ka sakini muko ka mat. Ka navong meteiai mai nesa, Ahi san eang tai koa muhuh ka en out ist koa mutin imok. Meteiai mukan purun vatin Siona ka aven mai memerau. Sakini kei en vati vamat ka vit, “!Hetahos imok nimat enges, helin munak niles nimoul!”
Ka Ahi viteni mini vit, “?Keik komundemi kovit mal keke kovavuroh vamukonek ven viau ekek?”
Ka Siona vit kesi mini vit, “!Anatin! Mal keke nilonge hemukonek. !Tinok vepeng houlu veni! !Ka hetahos imok mamat!”
10 Sakini Iahova viteni mini vit, “Viau enek moul vina nesa en vongien tas, ka mat en vongien sav. Keik kormumon etai tounah veni, ka kormumontei vamoul. Ka avaseini, keik em mahisi houlu ka korangisi. 11 ?Mukave? ?!Romaltei keke nitie lat enmahisien onak min meatin keil ten out Nineva!? !Koakeil amoul en taon enek alohlin taosen handred tai ka halualim emun (120,000) koa areingeingen asa koa tahos ka asa koa tisa! Ka buluk ka sipsip keil ose emun avi houlu vis avi houlu mok. Siona, mal keke ek hemahis meatin keil enek.”

4:2: Eks 34:6

4:3: 1Ki 19:4