9
Me-Isrel keil avit lat tisaen keil one ka uva ris aro en taon ten out Serusalem
Nehemaea 9:1-3; 11:1-2
En avong koa vi hanumau tai ka ehat emun (24) ten avati oulu (7) koanek, me-Isrel keil umai ris alah ruai ka amusin en musi eisin keil, amukul en vulimeas, ka uval ran anien vatie lati min Ahi keke keil alonge tisa ven tisaen keil one ka tisaen keil koa avu one keil telamu amumoni. Koakeil avi me-Isrel keil kati, ariti vas keil ran meatin ten out sav keil, ka umai vituai. Keil amulomal ka avit lat tisaen keil one ka sakien tisa keil onen avu one keil telamu. Evus, keil vasi amulomal eris ka meatin tei avuli mengkatien keil onen Iahova min keil haoa etel (3). Evus, haoa etel (3) mun, keil avit lat tisaen one keil ka uva netan min Iahova, Ahi one.
 
En avong enek, meatin tei keil koa akistal en vatiamal votut onen Livae arun usil tunien keil telamu ten vatiamal keil onen me-Isrel keil rokol avong keil koa amoul ien. Evus, keil amutis hatkatien one ral min Iahova keke usil kat revi mengkatien keil onen. Ka asuv keil onen meatin vasi keil ral min avat savsav keil one aling ise mul en vatie lati keke hatkatien enek vi one.