23
Evus, Balaam viteni min Balak vit, “Umon avet tasanien votut oulu (7) ekok, ka kikur buluk oulu (7) ka sipsip emun koa vi meahos hehi oulu (7).”
Balak mumoni suval koa kei viteni, ka keilu Balaam, lumumon sanien en buluk ka sipsip en avet retai keil ten sanien, ka lumunit keil. Evus, Balaam viteni min Balak vit, “Kilomal ekok hetal min sanien votut onom. Ka inau, maha malei visi keke Iahova vahisu vatal minau. Asas koa hehothot eni minau, nimai ris nihiteni minuk.” Sakini, kei enges vina nesa en hou. Ekonek, Ahi visu mini ka Balaam viteni mini vit, “Inau namumon ahor ten sanien oulu (7) ka namunit retai en buluk ka sipsip keil ien.”
Iahova viteni min Balaam selusien koa heha hehiteni min Balak. Evus, kei va ris, les Balak mules mulomal vesesal ven ahor ten sanien onen ral hetetamen keil ten out Moab. Balaam vit mesein ren Ahi vit:
 
“Asuv houlu Balak kur nau
ran hou keil ten out Aram en usite ist.
Kei vise inau vit, ‘Amai selus en usite onak.
!Kisesenda en me-Isrel keil!’
Hemukave nisesenda en koakeil koa Ahi rosesendatei en keil?
Nasakras masan mahien min koakeil Iahova rosantei mahien min keil.
Navong naro en hoi hou nesa, nakilea matapehai en keil,
namul en vatihou nesa ka nalei usil keil.
Keil avi meatin sase enges,
akilea keke tokolkatien mul en keil mulin kantri savsav keil.
10 Vatiamal keil koa akikistal ran Siekob avi houlu suval vulimeas;
me-Isrel keil, asakras avahuli keil.
Navong moulien onak hevus, ek vat keite teni hesuval tai en meatin keil ekek onen Ahi.
Ek vati nimat en tomat hesuval koakeil enek koa amutolas en meten Ahi.”
11 Evus, asuv houlu Balak viteni min Balaam vit, “?Komumon sa minau? Nakuruk kumai ekok kovasesenda en koakeil avi vativieh ral nau, ka keik kosan tokolkatien esuk min keil.”
12 Ka Balaam vit risi mini vit, “Inau nihiten asas varei koa Iahova viteni minau maselus eni.”
 
Asuv houlu Balak kur Balaam luvina en hou elu sav eris keke Balaam vasak visi vasesenda en me-Isrel keil ien. Ka en avong vasi, Iahova maeni vasan selusien ten tokolkatien enges va min keil.