11
Ahi sila meatin onen elu keke luvahiten selusien onen
Evus, asani minau ai tai koa nakilea nakur mita eni, ka aviteni minau avit, “Kiha ka kihuli mita ten Eim Votut onen Ahi ka ten ahor ten sanien teni. Ka kihuli lat koakeil amul uva netan en Eim Votut enek. Esek 40:3; Sak 2:1-2 Ka en teahu teni, konahulitei mita teni, veni Ahi sani tuai min koakeil arkileatei kei. Keil imai ihetan en Taon Votut avati hanumau elu ka elu mun (42). Sam 79:1; Aes 63:18; Sak 12:3; Luk 21:24; Rev 12:6; 13:5 En avong taosen tai handred elu ka hanumau etel (1,260) enek,* Avati 42 ka avong 1,260, keilu vasi luvi sua 3 ka hap teni (3½). inau nisan keihoen min provet onak helu (2) koa luheselus usil anatinien onak. Luhesin en eisin tatangien ka nisila keilu keke luheha luheta usil selusien onak min meatin keil.”
Meatin keilu enek luvi vati olip keilu Sak 4:11-14 vit usil vati olip keilu koa luvi eiloheh keilu onen Ahi. ka laet elu koa lumulomal en meten Ahi Asuv koa mul losil kat out vasi netan. Ka munak meatin etai hehit vapurun keilu, ahang hekistal en ongealu ka hean lin koakeil avi vativieh ral min keilu. En sise enek, meatin etai koa hehit vapurun keilu, hemat. 2Saml 22:9; 2Ki 1:10; Sam 97:3; Ser 5:14 Luhekur keihoen luvating koe ous keke hermustei hetokol keite ten avong koa luhehit luvat selusien onen Ahi eni. Luhekur keihoen keke lukilea luvahiles oai vasi keil avamai avahi ara. Ka keihoen hel en keilu keke luvailea luvasan mahien savsav keil vapurun meatin keil en out netan en avong vasi koa keilu ealu vati. 1Ki 17:1; Eks 7:17,19-20; 1Saml 4:8
Navong luhehit vasin selusien koa Ahi sani min keilu, tirendan tisa tai hemea ran avul koa keite teni tovuol. Kei helin keilu en vaeen ka hou vinvini keilu. Dan 7:3; Rev 13:1; 17:8; Dan 7:7,21; Rev 12:17; 13:7 Ka teiai onealu hematil heles en sise ten mari taon ten out Serusalem koa Iesu, Asuv onealu, amuti kati en aiveave eni. Avise mari taon enek en eis suai elu (2) mun: Sodom vuo Isip. Luk 13:34; Aes 1:10 Meatin keil ten kantri vasi, vatiamal vasi, selusien vasi ka vati meatin savsav keil ilei mamah en teiai onealu avong hetel (3) hetokol taviai ten avong sav teni. Keil irmaentei avatahin keilu. 10 Meatin vasi keil ten out netan isi keil hehi houlu ven matien onealu. Umon mari ale keil ka isa kekes en sanien min keil, veni provet keilu enek lusakin mahien houlu akikistal mai en meatin keil ten out netan.
11 Ka en taviai ten avong ehat (4), Ahi hesan sehien ten moulien min keilu ka luhelomal eris. Ka koakeil ilesi, imaleilei hehi houlu. Esek 37:5,10 12 Evus, provet keilu enek luhetaengon rea tai heka en out nesa hehit, “!Luma nesa ekok!” Ka en meten meatin keil koa avi vativieh ral min keilu, luhehina en out nesa en mahmah tai. 2Ki 2:11
13 En hati avong enesek, mari alu tai helu. Koanik hesakin hatte koa tai en eim keil ten mari taon enek hemerangle, ka hatte koa ouhat (9) eni hetahos heles. Ka meatin keil hetokol taosen oulu (7,000) imatmat. Meatin sav keil koa ilesi imaleilei houlu ka ikur anatin en hetetamenien onen Ahi ten out nesa. Esek 38:19-20
14 !Aue li! Koanik hehi keite ten avong tatisa koa elu (2). !Ka, aue, o aue li, hekatau en koanik, koa etel eni hemai hekistal hervitei tuetin!
Angelo muh amaru ekor
15 Evus, vativar ten angelo keil koa oulu (7) en keil muh amaru onen. Navong muhi, naraengon rea keil takeih ka en out nesa aviteni avit,
“Kosa, hiasuvien ten losilkatien ten out netan
mai mul en hen Asuv orer ka Mesaea onen.
Ka hiasuvien teni hel en hen lises ka lisenges.” Eks 15:18; Sam 10:16; 22:28; Dan 2:44; 7:14; Oba 21; Sak 14:9
16 Evus, elda hanumau tai ka ehat (24) koa arondan en titi vulie keil ten keihoen en meten Ahi, keil uva netan mini, nae vita rokol atan ka amul amasmasi. 17 Amusau mini avit,
“!Ahi Asuv ten Keihoen,
komul kosa ka komul mulamu! Rev 1:8; 4:8; 15:3; 16:7,14; 19:6,15; 21:22
Meviten hihuri minuk veni keik korie lat mari keihoen onom
ka kumai suk kovalosil kat vasi out netan.
18 Koakeil arkileatei keik, tine katiat, Sam 2:1; 46:6; Dan 9:6,10; Amos 3:7; Sak 1:6; Sam 115:13; Rev 19:5
ka avong ten vurohien onom emai.
Koanik vi avong koa kilei rahit usite
onen meatin keil umatmat.
Koanik vi avong koa kisan ui umen
min provet keil koa avi eiloheh keil onom,
ka min meatin keil onom koa avouhou minuk,
koakeil avi hetetamen vita rokol meatin kuren keil emun.
!Koanik vi avong kipurun koakeil amul apurun meatin sav keil en out netan!”
19 Evus, metareh ten Eim Votut onen Ahi en out nesa seha, ka ales Bokis ten Hatkatien mul ien. Navong metareh seha, ahil vilahil, voulul mut ka muroh, alu mulu, ka merali laklas houlu rivtiv ran teilang. 1Ki 8:1,6; 2Kron 5:7; Eks 19:16; Esek 1:13; Rev 8:5; 16:18; Eks 9:24; Rev 16:21

11:1: Esek 40:3; Sak 2:1-2

11:2: Sam 79:1; Aes 63:18; Sak 12:3; Luk 21:24; Rev 12:6; 13:5

*11:3: Avati 42 ka avong 1,260, keilu vasi luvi sua 3 ka hap teni (3½).

11:4: Sak 4:11-14 vit usil vati olip keilu koa luvi eiloheh keilu onen Ahi.

11:5: 2Saml 22:9; 2Ki 1:10; Sam 97:3; Ser 5:14

11:6: 1Ki 17:1; Eks 7:17,19-20; 1Saml 4:8

11:7: Dan 7:3; Rev 13:1; 17:8; Dan 7:7,21; Rev 12:17; 13:7

11:8: Luk 13:34; Aes 1:10

11:11: Esek 37:5,10

11:12: 2Ki 2:11

11:13: Esek 38:19-20

11:15: Eks 15:18; Sam 10:16; 22:28; Dan 2:44; 7:14; Oba 21; Sak 14:9

11:17: Rev 1:8; 4:8; 15:3; 16:7,14; 19:6,15; 21:22

11:18: Sam 2:1; 46:6; Dan 9:6,10; Amos 3:7; Sak 1:6; Sam 115:13; Rev 19:5

11:19: 1Ki 8:1,6; 2Kron 5:7; Eks 19:16; Esek 1:13; Rev 8:5; 16:18; Eks 9:24; Rev 16:21