14
Uisneno In Asmaan ee nfee mepu humaꞌ-humaꞌ neu Iin na
Amꞌusaha he mmaneek es nok es ambi areꞌ kanan rasi. Fin ka nmuiꞌ fa rasi bian reꞌ pentiing anneisi ntein. Ma maim ranan amsaꞌ he Uisneno In Asmaan ee anfee ki kuasa nok mahinif ma manoef, he hi bisa mmoeꞌ rais arekot humaꞌ-humaꞌ. Ma reꞌ reok gui, karu hi mipein mahinif ma manoef he mitoon Uisneno In haan beno. Fin, karu tuaf anmuiꞌ mahinif ma manoef he naꞌuab anpaek uab aꞌtetaꞌ, Uisneno In Asmaan ee anfee ne kuasa he natoon rasin reꞌ ka nakninuꞌ fa feꞌ. Mes in ka naꞌuab fa nok tuaf bian, fin in suma naꞌuab nok Uisneon goah. Ka nmuiꞌ fa tuaf reꞌ nabua nbi naan, reꞌ nahiin tuaf naan in uab naan. Mes karu tuaf anmuiꞌ mahinif ma manoef he natoon Uisneno In haan beno, in nfee haan beno naan neu tuaf ein ok-okeꞌ reꞌ abitan naan. In nahakeꞌ tuaf-tuaf in rais pirsait neu Uisneno, nhaꞌtain sin neek ein, nseuꞌsaab ma nhaan mau tuaf ein reꞌ neek ein ansusan. Tuaf reꞌ naꞌuab anpaek uab aꞌtetaꞌ, in nhaꞌtain kuun in nekan. Mes atoniꞌ reꞌ natoon Uisneno In haan beno, in nhaꞌtain too mfaun reꞌ nabuan, he jemaaꞌt ein ok-okeꞌ naꞌbeꞌi nnesin.
Au roimk ii he hi arki bisa miꞌuab ampaek uab aꞌtetaꞌ. Mes au ꞌromi ꞌneis he hi bisa miꞌuab mitoon Uisneno In haan beno. Fin tuaf reꞌ natoon Uisneno In haan beno, mapakeꞌ nneis naꞌko tuaf reꞌ suma naꞌuab anpaek uab aꞌtetaꞌ. Karu miꞌuab ampaek uab aꞌtetaꞌ, naan reko amsaꞌ, asar anmuiꞌ tuaf reꞌ bisa natoon uab naan in aꞌmoufun. Nok ranan naan, haan beno naan bisa naꞌbeꞌib too mfaun ein abitan jemaꞌat, he sin bisa nahinin imsaꞌ.
Aok-bian manekat arki! Mitenab miit rasi ia. Kar-karu au ꞌuum ꞌeu ki, rarit au uꞌuab aꞌpaek uab aꞌtetaꞌ reꞌ hi ka mihiin je fa, hi mipein upan saaꞌ? Ka tiit fa, tua. Mes karu au uꞌuab ꞌeu ki, reko nneis au utoon Uisneno In romin. Reko nneis au ꞌfei rasi reꞌ unuꞌ te, ka nakninuꞌ fa. Reko nneis au ꞌturun ma ꞌbaab ki he mihiin rasi humaꞌ-humaꞌ antea namnuut. Reko nneis au umnaubaꞌ ki ꞌeik Uisneno In Kabin ma Prenat. Reko nneis au unoniꞌ ki. Nok ranan naan ate, naꞌ anmuiꞌ in upan neu ki, tua!
On naan amsaꞌ nok baer musiik ein. Fin sin ka nmonin fa, mes sin nahanan hanaf humaꞌ-humaꞌ. Ampaek bobe, aiꞌ ꞌheꞌo, aiꞌ ꞌrekuꞌ, karu in not ee ka naꞌbaniꞌ fa, atoniꞌ ro ka nahiin fa neu in nreuk siit mee ja, oo? Ma karu toiꞌs ee haan ee ka nakninuꞌ fa, on mee he soraurs ein bisa nahinin nak, in haan tanar he sin nabaarb ein he nmakenan? Ka bisa fa, tua. On naan amsaꞌ neu ki. Karu hi miꞌuab ampaek uab aꞌtetaꞌ, aiꞌ mpaek uab reꞌ atoni ka nahiin je fa ma nkeukn ee, naan on reꞌ hi miꞌuab mok anin. Ruum am parsuum aah, fin atoniꞌ ka bisa nheek fa ho sarit! 10 Anmuiꞌ uab amfaun anbi pah-pinan ia. Uab meseꞌ-meseꞌ te, anmuiꞌ kuun in aꞌmoufun. 11 Mes karu au ka uhiin fa atoniꞌ bian sin uab, naan ka nmuiꞌ fa upan saaꞌ-saaꞌ neu kau. Au ka uhiin fa sin uab, ma sin ka nahiin fa au uab amsaꞌ. Hit arkit es nok es ate, atjair on reꞌ kase.
12 On naan amsaꞌ nok ki. Hi he mipein kuasa nok mahinif ma manoef miꞌko Uisneno. Naan reko. Mes reko nneis hi mꞌusaha he mipein kuasa nok mahinif ma manoef reꞌ hi bisa mpaek je he mhaꞌtain apirsait ein amfa-faun!
13 Onaim karu tuaf reꞌ naꞌuab anpaek uab aꞌtetaꞌ, reko nneis in nꞌonen antoit he Uisneno nfee ne mahinif ma manoef msaꞌ he in bisa natoon uab aꞌtetaꞌ naan in sarit. 14 Karu au ꞌonen aꞌpaek uab aꞌtetaꞌ, au ꞌonen aꞌpaek au nekak, mes au ka uhiin fa neu au uꞌuab saaꞌ. 15 Onaim in reokn ii, au he ꞌmoeꞌ on mee? Au ꞌpaek sin nua sin, mes es-es ate nok in tabu. Au he ꞌonen aꞌpaek au nekak. Ma au he ꞌonen aꞌpaek uab reꞌ au uhiin je msaꞌ. Au he ꞌsii siit pures-boꞌis ꞌeu Uisneno ꞌpaek au nekak. Ma au bisa ꞌsii ꞌpaek uab reꞌ au uhiin je msaꞌ. 16 Fin karu ho mpaek uab aꞌtetaꞌ he mpures ma mboꞌis Uisneno muꞌko ho nekam, rarit anmuiꞌ tuaf bian anbi naan reꞌ ka nahiin fa rasin naan, on mee he in bisa nekaf meseꞌ nok ko? Oras ho mtoit makasi meu Uisneno mpaek uab aꞌtetaꞌ, on mee he tuaf naan bisa nekaf meseꞌ nok ko mnak, “Naan batuur, tua!” Ka bisa fa, aiꞌ? Fin in ka nahiin fa ho uab naan. 17 Ho bisa mtoit makasi meu Uisneno on naan. Mes rasi naan ka nhaꞌtain fa tuaf bian sin neek ein.
18 Hi of oniꞌ ka mihiin fa. Au uꞌuab aꞌpaek uab aꞌtetaꞌ aꞌneis uꞌko ki ok-okeꞌ. Ma au ꞌtoit makasi ꞌeu Uisneno, natuin In nmoeꞌ kau bisa uꞌuab on naan. 19 Mes karu apirsait ein nabuan, reko nneis au uꞌuab aꞌpaek uab tuk-tukaꞌ ma par-paraꞌ niim aah reꞌ he sin bisa nahinin, he au unoniꞌ sin, naan reko nneis naꞌko au uꞌuab amnanuꞌ-mnanuꞌ aꞌpaek uab aꞌtetaꞌ amfa-faun, reꞌ sin ka nahiin je fa.
20 Aok-bian manekat arki! Karu hi he mroim he mihiin areꞌ kanan rasi, hi ro he minoniꞌ on reꞌ tua neek amnasit. Kais mitenab on reꞌ riꞌaan aꞌbaut ein! Mes anmatoom nok rais maufinu, hi ro he on reꞌ riꞌaan aꞌbaut ein, reꞌ ka nmoeꞌ nahinin fa rais maufinu, fin sin neek ein nakniunꞌ ein. 21 Anbi Uisneno In Suur Akninuꞌ, matuꞌi mnak:
“Hit Usiꞌ naꞌuab am nak,
‘Au he ꞌpaek pah reꞌ naꞌuab anpaek uab aꞌteet ein,
he Au uꞌuab ꞌeu pah Israꞌel ia.
Maski Au uꞌuab on mee msaꞌ,
mes sin ka nromin fa he natniin Kau, tua.’ ”
22 Natuin rasi naan, hi mkius miit kiim, karu tuaf naꞌuab anpaek uab aꞌtetaꞌ, naan anjair tanar neu tuaf reꞌ ka npirsai fa feꞌ neu Uisneno, he sin nkius niit In kuasan. Naan ka nturun ma nbaab fa tuaf-tuaf reꞌ anpirsai nrarin neun Uisneno. Mes karu tuaf natoon Uisneno In haan beno, naan anturun ma nbaab atoniꞌ reꞌ anpirsai nrair neu Ne. Naan ka nturun ma nbaab fa tuaf reꞌ ka npirsai fa feꞌ neu Ne. 23 Karu hi mibua, rarit hi arki es-es ate ampaek uab aꞌtetaꞌ, rarit anmuiꞌ tuaf reꞌ ka npirsai fa, aiꞌ tuaf reꞌ ka nahiin fa rasin reꞌ ia, antaam anbi hi sonam ma hi tnaanm ein, sin of nateenb ein on mee? Tebes, sin of nak, “Atoin ein ia namanun nrarin, tua!”
24 Karu hi arki, es-es ate mitoon Uisneno In haan beno, rarit anmuiꞌ tuaf reꞌ ka npirsai fa, aiꞌ tuaf reꞌ ka nahiin fa rasin reꞌ ia, antaam anbi hi sonam ma hi tnaanm ein, ro tebes tuaf naan anroim he nneen ma natniin saaꞌ reꞌ hi miꞌuab ee. Onaim saaꞌ reꞌ hi miꞌuab ee naan, naruruꞌ ma nakriraꞌ tuaf naan in saant ein, tar antea in nparikas namnuut in aꞌmoin aa kuun. 25 Rais maufinun reꞌ in naꞌnifaꞌ sin anbin in nekan amsaꞌ, of mamnitaꞌ he too mfaun ein niit sin. Rarit tuaf naan of anriꞌtuu he naꞌbesan neu Uisneno mnak, “Ro tebes, Uisneno et hi sonam ma hi tnaanm ein, tua!”
Areꞌ kanan rasin reꞌ hit tmoeꞌ sin, atmoe tatuin in batuur aan. Kais atmoeꞌ tafiꞌ-tafiꞌ
26 Onaim aok-bian manekat arki! Karu hi mibua, tuaf meseꞌ-meseꞌ nok nain kuun in mahinif ma manoef. Anmuiꞌ asiit reꞌ nsii siit pures-boꞌis neu Uisneno. Anmuiꞌ anoniꞌ reꞌ nanoniꞌ tuaf anmatoom nok Uisneno. Anmuiꞌ atoon rais maꞌnifaꞌ naꞌko Uisneno, reꞌ unu feꞌe te maꞌnifaꞌ. Anmuiꞌ aꞌuab reꞌ naꞌuab nok uab aꞌtetaꞌ. Ma nmuiꞌ tuaf reꞌ bisa natoon uab naan in aꞌmoufun. Areꞌ rasin naan, sin ro he nmoeꞌ sin he nhaꞌtain tuaf bian sin rais pirsait.
27 Karu nmuiꞌ tuaf reꞌ nroim he naꞌuab anpaek uab aꞌtetaꞌ, naan reko. Mes maut he tuaf nua aiꞌ teun goah ate, nanokab nai. Kais amfa-faun. Es naꞌuab anrair feꞌe te, naꞌ es naꞌuab antein. Ma ro he nmuiꞌ tuaf reꞌ bisa natoon uab naan in aꞌmoufun. 28 Karu ka nmuiꞌ fa tuaf reꞌ bisa natoon uab naan in aꞌmoufun, kais miꞌuab ampaek uab aꞌtetaꞌ ambi too mfaun ein sin humak ma sin matak. Maut he sin naꞌuab ein on naan anbin sin neek ein kuuk. Sin bisa naꞌuab nok Uisneno on naan amsaꞌ.
29 Karu hi mibua, maut he tuaf nua aiꞌ teun goah esan reꞌ natoon Uisneno In haan beno. Hi bian ii ro he mtai mirek-rekoꞌ sin uabk ein naan. 30 Mes karu Uisneno nfei neu tuaf es, reꞌ antook ma nneen anbi naan, he nahiin rais jes reꞌ unuꞌ feꞌe te maꞌnifaꞌ, tuaf naan ro he natoon haan beno naan neu abitan naan ok-okeꞌ. Ma tuaf reꞌ naꞌuab anhaek maat ro he nasnaas feꞌ, he nfee mainuan neu tuaf reꞌ feꞌ anneen naꞌko Uisneno, he in bisa naꞌuab. 31 Amneon ii, hi arki bisa mitoon Uisneno In haan beno. Mes maut he tuaf es naꞌuab feꞌ, rarit naꞌ in partei. Nok ranan naan, hi arki bisa mneen ma mitniin, ma hi arki bisa minoniꞌ, ma hi arki bisa mnaben miit mak hi neekm ein naꞌbeꞌin. 32 Mimnau, tuaf reꞌ natoon Uisneno In haan beno, in ro he nꞌator nahiin in tuan ee kuun amsaꞌ. Tuaf es naꞌuab, rarit naꞌ tuaf es, fin tuaf bian bisa ntahan in tuan ee. 33 Fin ka tiit fa taisibu anbi Uisneno. Fin anbi Uisneno, areꞌ saaꞌ ii makikin ma maꞌator nok reko.
Anbi mee-mee, karu apirsait ein nabuan ate, biasa on nai: 34 Bifee ngguin ro he ntokon ntainiin ein. Kais nafefan. Sin ro he nneen ma natniin neu aꞌnaakt ein. Fin Uisneno In Atoran naꞌuab on naan amsaꞌ, aiꞌ? 35 Karu nmuiꞌ bifee jes reꞌ he nataan rais jes ate, maut he nfain feꞌ, naꞌ nataan neu in mone. Fin karu bifee ngguin naꞌroton anbin uim onen, naan tamaeb ok, tua!
36 Hi teenb ein on mee? Fin Uisneno In Kabin ma Prenat ka npoi ma nboor fa naꞌko ki! Ma In Kabin Ma Prenat naan ka nfee je fa neu hi abit Korintus atmees! Mitenab mirek-rekoꞌ feꞌ! 37 Karu nmuiꞌ tuaf reꞌ naan in tuan ee nak, in bisa natoon Uisneno In haan beno, aiꞌ natenab nak, in ntoup kuasa naꞌko Uisneno In Asmaan ee, in nahiin kuun am nak, rasi reꞌ au ꞌtuiꞌ ꞌeu ki naan, ka atoran naꞌko au kuuk fa, mes naan prenat naꞌko hit Usiꞌ, Naiꞌ Yesus. 38 Karu nmuiꞌ tuaf reꞌ ka nroim fa he ntoup rasin reꞌ ia, hi kais amtoup goe.
39 Aok-bian manekat arki! Amhaek miheer he hi mipein kuasa he bisa mitoon Uisneno In haan beno. Ma kais ampenan tuaf am mak, sin ka bole fa he naꞌuab ein anpaken uab aꞌtetaꞌ. 40 Onaim karu hi mibua, minaob areꞌ kanan rasi natai nok in batuur aan, reꞌ pantas. Rais jes nahuun feꞌ, naꞌ bian natuin ein. Minaob sin arsin nok reko, kais tafiꞌ-tafiꞌ, tua.
14:21 Naiꞌ Yesaya 28:11-12