13
Ampanat mirek-rekoꞌ hi ꞌmonim
Onaim reꞌ ia, anfain no teun ii reꞌ au he ꞌeit iꞌkius ki. Karu nmuiꞌ tuaf reꞌ he nakuu tuaf es, kais amnikan in atoran. Fin Uisneno In Suur Akninuꞌ matuꞌi mnak, “Karu nmuiꞌ tuaf reꞌ nakuu tuaf es, ro he nmuiꞌ saksii nuaꞌ-teun reꞌ naꞌuab humaꞌ meseꞌ feꞌe te, naꞌ amtoupu. Fin karu ka on fa naan ate, kais amtoupu.” Oras au ꞌeit ꞌeu ki ꞌfain no nuan ii, au umnaub tuaf ein reꞌ nmonin nok ꞌmoeꞌ maufinu. Oras ia, au umnaub aꞌtein sin, nabu-bua nok mansian ii ok-okeꞌ reꞌ nmonin nbin ꞌmoeꞌ maufinu. On reꞌ unuꞌ te, au umnaub sin am ꞌak, karu au ꞌjair he ꞌuum, au ka ꞌkonan sin fa.
Hi maim bukti mmak, Kristus naꞌuab nanete npeoꞌ kau. Karu Kristus he nꞌator naan ki te, In nꞌator nok kuasa maꞌtaniꞌ nbi hi sonam ma hi tnaanm ein. Fin In ka nꞌoer fa nbi mepu. Oras sin naꞌmaet Je nbi hau nehe, batuur In ka naꞌbeꞌif, fin In nafetin anrair In kuasa. Mes Uisneno nfee nrair kuasa neu Kristus he In nmoin oras ia. Rarit maski hit reꞌ tjair Iin na reꞌ tnaben tak, hit ka taꞌbeiꞌ fa, mes Uisneno nfee kit ꞌmoin feꞌu. Etun hai bisa mtuthae ki mpaek In kuasa.
Amparikas hi neekm ein kiim he hi mihiin am mak, hi mpirsai batuur meu Kristus, aiꞌ kaah. In kuasa mamnitaꞌ et hi ꞌmoinm ein, aiꞌ kaah? Amꞌuji hi tuam ein on reꞌ naan. Fin karu In ka nmafuut fa nok ki te, hi ka mjair fa Iin na. Karu hi mparikas kai, hi bisa mkius miit In kuasa mamnitaꞌ nbi hai ꞌmoinm ein. Nok ranan naan, hai mipein fetin. Hai mꞌonen amsaꞌ meu Uisneno, maut he hi kais ammoeꞌ sanat saaꞌ-saaꞌ. Hai ka mfairoir fa karu atoniꞌ nroim, aiꞌ ka nroim fa, nok hai ꞌmoeꞌm ein. Mes hai mroim he hi mmoeꞌ rasi reꞌ amneot ma amnonot, maski tuaf bian he ntorak anporin kai. On naan amsaꞌ ka saaꞌ-saaꞌ fa. Fin hai ka bisa mmoeꞌ fa saaꞌ-saaꞌ he mraban saaꞌ reꞌ namneo ma namnoon. Hai mmoeꞌ mihini haa saaꞌ reꞌ namneo ma namnoon. Karu hi miꞌbeiꞌ, ma hai mꞌoer, hai mmariin ahaa. Fin hai mꞌonen amtoit he Uisneno nanokab ki ntein. 10 Es naan ate, maski au uꞌroo uꞌko ki, au ꞌtui rasin reꞌ ia oras ia, maut he au ꞌeit ite, au kais uꞌuab maꞌtaniꞌ ꞌeu ki ꞌtein. Au ꞌjair hit Usiꞌ In haef. Mes In nfee kau hak ma kuasa he ꞌhaꞌtain ki, ma ka ꞌmoeꞌ ki fa he mimreuꞌ, tua.
Naiꞌ Paulus nasoup in surat
11 Aok-bian manekat arki! Au uab amsoput reꞌ ia, es reꞌ haan tabes ma haan buseet anbi manekat. Mimneob ma mimnonob areꞌ kanan rasi. Amneen ma mitniin mirek-rekoꞌ au fainekat. Ammoin nekaf meseꞌ. Hi ro he mmoin reko es nok es. Rais manekat naꞌuu ma naꞌbaaꞌ nbi Uisneno. Au ꞌtoit he In nok ki piut, ma In nturun ma nbaab ki he hi bisa mmoin ammarameꞌ es nok es.
12 Hi ro he misee ma mmaneek panaf reꞌ pantas neu Uisneno In tuaf akniunꞌ ein. Uisneno Iin na reꞌ abitan ia sin arsin ansoun ein haan tabes ma haan buseet anbi manekat neu ki arki.
13-14 Au ꞌtoit he hit Usiꞌ Yesus Kristus naruruꞌ ma nakriraꞌ In nekan arekot neu ki. Au ꞌtoit he Uisneno naruruꞌ ma nakriraꞌ In manekat neu ki. Au ꞌtoti msaꞌ he Uisneno In Asmaan Akniunꞌ ee naruruꞌ ma nakriraꞌ neu ki In nekan amnanun, maut he hi arki mmoin nekaf meseꞌ ma ansaof meseꞌ, tua.
On reꞌ naan, tua.
Naꞌko au, naiꞌ Paulus kau, tua.
13:1 Surat reꞌ Naretaꞌ Nafaniꞌ Raan Aꞌhonis 17:6, 19:15