5
Areꞌ apirsait ein nak, Naiꞌ Yesus naan batuur Kristus, reꞌ Uisneno nreek Ee neem. Sin reꞌ naan, anjarin Uisneno In aanh ein. Fin tuaf reꞌ nneek tuaf es, reꞌ njair amaf, in nneek amaf naan in aanh ee msaꞌ. Karu hit tneek Uisneno, ma tmoeꞌ tatuin In apreent ein, naan naruruꞌ ma nakriraꞌ mnak, hit tneek In aanh ein amsaꞌ. Onaim karu hit tneek Ee, hit tmoeꞌ tatuin In apreent ein. Ma In apreent ein ka maꞌfenaꞌ fa. Hit reꞌ atjari trair Uisneno In aanh ein, bisa tiis pah-piin ii in romin, natuin hit tpirsai Je. Fin tuaf reꞌ bisa niis naan pah-piin ii in romin, es reꞌ tuaf reꞌ anpirsai mnak, Naiꞌ Yesus naan, Uisneno In Anah.
Atpirsai Naiꞌ Yesus, in areokn ii saaꞌ?
Asar hi mihini haa, Naiꞌ Yesus naan, ka suma mansian biasa fa. Fin In reꞌ naan Kristus amsaꞌ, reꞌ Uisneno nreek anrair Je neem anbi pah-pinan ia. Oras In he nanaob In mepu, naiꞌ Yohanis nasrain Je nok oe. Rarit In nmate msaꞌ, ma In naaꞌ ee natꞌoop ma nasai. Onaim reꞌ pentiing ii, ka suma fa es reꞌ oe reꞌ naiꞌ Yohanis anpaek je he nasrain Je, mes In naaꞌ ee reꞌ natꞌoop ma nasai naan, pentiing amsaꞌ. Fin Uisneno In Asmaan aa kuun es reꞌ natoon on reꞌ naan, ma In ka bisa nputa-kriu fa. Anmuiꞌ rasi nonoꞌ teun reꞌ njarin saksii:* esan reꞌ: Uisneno In Asmanan, oe reꞌ naiꞌ Yohanis anpaek je he nasrain Naiꞌ Yesus, ma Naiꞌ Yesus In naaꞌ ee kuun. Rais noon teun ein naan, naruruꞌ ma nakriraꞌ rasi meseꞌ anmatoom nok Naiꞌ Yesus. Karu mansian es, es reꞌ anjair saksii, hit biasa tpirsai je. Anneis-neisi ntein karu Uisneno kuun es reꞌ anjair saksii anmatoom nok In Aanh haa kuun. Te kaah, rais noon teun ein reꞌ ia, reꞌ Uisneno npaek sin he naruruꞌ ma nakriraꞌ bukti mnak, Naiꞌ Yesus naan ka mansian biasa fa nmees, mes In, ro Kristus amsaꞌ. 10 Tuaf reꞌ anpirsai Uisneno In Anah naan, in sairt ii nak, tuaf naan antoupu nrair Uisneno In Kabin ma Prenat anmatoom nok In Anah naan. Mes tuaf reꞌ ka npirsai fa Uisneno, in on reꞌ tuaf reꞌ naꞌuab am nak, “Uisneno naan, aputa-kriut!” Nok ranan naan, in ka ntoup fa Uisneno In Kabin ma Prenat anmatoom nok Uisneno In Aanh aan kuun. 11 Uisneno In Kabin ma Prenat In aafn ii on nai: In nfee kit ꞌmonit reꞌ batuur reꞌ ka natfeek niit fa. Ma hit tapein ꞌmonit naan, natuin hit tpirsai In Anah. 12 Onaim tuaf reꞌ nmafuut nok Uisneno In Anah, napeni ꞌmonit abar-barat nok Ne. Mes tuaf reꞌ ka nmafuut fa nok Uisneno In Anah, ka napein fa ꞌmonit on naan.
Nansaaꞌ am es naiꞌ Yohanis antui surat reꞌ ia?
13 Au ꞌtui rasin reꞌ ia ok-okeꞌ ꞌeu ki reꞌ ampirsai Uisneno In Anah, he hi bisa mihiin batuur-batuur am mak, hi mipein ꞌmonit abar-barat.
Naiꞌ Yohanis antui ntein anmatoom nok rais onen
14 Karu hit tꞌonen teu Uisneno ma ttoit saaꞌ ahaa reꞌ natuin In romin, hit neek ii bisa naꞌkiiꞌ nak, In nneen saaꞌ reꞌ hit ttoit je naan. 15 Ma karu hit neek ii naꞌkiiꞌ on naan, hit tpirsai msaꞌ tak, hit ttoup saaꞌ reꞌ hit ttoit je taꞌko Ne.
16 Karu ho mkius ho aom-bian anmoꞌe nsaan reꞌ ka neik je fa nbi mates, reko nneis ho mꞌonen ma mtoit he Uisneno anturun ma nbaab ho aom-bian naan, he in napein fetin. Au sairt ii nbi reꞌ ia, es reꞌ anmuiꞌ sanat reꞌ ka neik fa tuaf neu rasi ꞌmaten. Ma nmuiꞌ sanat reꞌ bisa neik tuaf nbi rasi ꞌmaten. Mes au ka ꞌreun fa he mꞌonen karu nmuiꞌ sanat on naan. 17 Anbi Uisneno In human ma In matan, areꞌ rais reꞌuf reꞌ hit tmoeꞌ sin naan, ansaan okeꞌ. Mes ka saant ein ok-okeꞌ fa reꞌ neiki ꞌmaten.
Naiꞌ Yohanis namnaub antein rasi reꞌ pentiing
18 Tuaf reꞌ naꞌuu ma naꞌbaaꞌ nbi Uisneno ka nmoin fa nbi ꞌmoeꞌ sanat antein, fin Uisneno In Anah, anpaant ee. Ma maufiun gui in tuan ka niis naan Ee fa goen.
19 Hit tahini mtak, hit reꞌ ia taꞌuu ma taꞌbaaꞌ atbi Uisneno. Mes hit tahini msaꞌ tak, maufiun gui in tuan anmuiꞌ kuasa he nꞌator mansian ii ok-okeꞌ nbi pah-pinan ia.
20 Hit tahini mtak, Uisneno In Aanh ee neem anrair he nfee kit mahinif he tahiin rasin ia, he hit bisa tahiin Uisneno reꞌ batuur. Oras ia hit bisa tmoin tmarameꞌ tok Ne, natuin hit tmoin nekaf mese tok In Anah, Yesus Kristus. Fin In reꞌ naan, es reꞌ Uisneno batuur. Ma In es anfee neu mansian ii ꞌmonit abar-barat amsaꞌ.
21 Riꞌaan ein arki! Ampanat mirek-rekoꞌ hi ꞌmoinm ein. Kais-kais anmuiꞌ asiꞌut reꞌ nsenuꞌ ma nsekaꞌ Uisneno naꞌko hi neekm ein naan.
On reꞌ naan tua.
Au naiꞌ Yohanis kau, tua.
5:3 Naiꞌ Yohanis 14:15 * 5:7 Anmuiꞌ Suur Akninuꞌ bian antui nteniꞌ mnak, [“(7b) nbi sonaf neno tunan, esan reꞌ Amaꞌ, Kabin ma Prenat, ma Asmaan Akninuꞌ. (8a) Mes teun ein naan, meseꞌ. Ma nmuiꞌ rasi nonoꞌ teun reꞌ anjarin saksii nbin pah-pinan,”]. Te kaah, uab ein ia ka nmuiꞌ fa et tuis uab Yunani ahuunt ein. Sin nboran anbin Suur Akninuꞌ es-aꞌnua bian anmurai naꞌko abat boꞌes am haa (14). 5:11 Naiꞌ Yohanis 3:36