11
Uisneno nkasian atoin Israelas sin
Onaim au he utaan on nai: of oniꞌ hi mitenab am mak, “Natuin atoin Israelas sin ka nromin fa he natniin Uisneno, etun In ntorak ma npenan anrair sin.” On naan, aa oo? Kaah fa, tua! Fin au uꞌuu ꞌbi sin imsaꞌ! Au reꞌ ia, uꞌko uuf naiꞌ Benjamin. Naiꞌ Benjamin in aamf ee, es reꞌ naiꞌ Yakop. In naiꞌf ee, es reꞌ naiꞌ Isak. Naiꞌ Isak in aamf ee, es reꞌ naiꞌ Abraham, reꞌ njair aam uuf neu pah Israꞌel sin ok-okeꞌ. Uisneno ka ntorak niit fa Iin na. Sin reꞌ naan, reꞌ In nahiin nain sin naꞌko un-unuꞌ. Hi mimnau saaꞌ reꞌ matuꞌi nain anbi Uisneno In Suur Akninuꞌ anmatoom nok kaꞌo Elia feꞌ? In natoon in neek saket neu Uisneno anmatoom nok atoin Israelas sin, onaim in ntoit he Uisneno nhukun sin, am nak,
“Koi, Usiꞌ! Atoin ein ia, anroor naꞌmaet mafefa kniunꞌ ein,
reꞌ Ho mreek haefan sin.
Sin npukai nareuꞌ ma ntuut nakratiꞌ mei fuat amsaꞌ,
anbi bare reꞌ atoniꞌ naꞌruriꞌ ma naꞌbees neu Ko, Usiꞌ.
Naꞌko Uisneno In mafefa kniunꞌ ein ok-okeꞌ,
suma arahaa au ꞌmees jah reꞌ aꞌmoin feꞌ.
Mes sin namin ranan antein,
he naꞌmaet kau, tua!”
Mes Uisneno nataah am nak, “Ho uabm aan, ansaan! Fin Au ngguin reꞌ naꞌruir ein ma naꞌbesan Kau, sin arsin tuaf nifu hiut feꞌ. Sin naarn ein ma ntaahn ein, ma ka naꞌbesan fa neun Baꞌal!”
5-6 On naan amsaꞌ, oras ia. Fin ka atoin Yahudis fa ok-okeꞌ reꞌ naikoit Uisneno. Anmuiꞌ tuaf feꞌ naꞌko hai tuaf ein reꞌ Uisneno npiir anrair sin he nsoi nafetin sin, natuin In nroim he naruruꞌ ma nakriraꞌ In nekan arekot neu kai, ka natuin fa hit tmoeꞌ rais reko! Fin karu In ro he npiir kit natuin hit tmoeꞌ rais reko, in sairt ii nak, In ka bisa nafeek fa he nakriraꞌ In nekan arekot, aiꞌ In nafeek nak ka nakriraꞌ fa In nekan arekot neu kit. Karu on naan, hit ka tteek ee fa tak ‘nakriraꞌ In nekan arekot’ antein. In amsoupn ii, on nai: too mfaun naꞌko atoin Yahudis sin namin he Uisneno naruruꞌ ma nakriraꞌ In nekan arekot neu sin, he sin bisa nareok ok nok Ne msaꞌ. Mes sin ka napein nitan fa, natuin sin neek ein maun ein, ma ka nromin fa he natniin Ee. Mes anmuiꞌ bian reꞌ napein je. Sin reꞌ naan, es reꞌ Uisneno npiir naan sin. Anbi Uisneno In Suur Akninuꞌ matuꞌi anmatoom nok aꞌnaak fauts ein feꞌe na mnak,
“Uisneno nfee neu sin,
mataf reꞌ ka bisa nkisun ma nitan fa,
rukif reꞌ ka bisa nnenan ma natninan fa,
ma rone skumaꞌ reꞌ nmoon, ma ka bisa natenab fa.
Onaim sin ka nahinin fa saaꞌ reꞌ batuur,
tar antea oras ia msaꞌ.”
Usif naiꞌ Daut antui nmatoom nok uuf Yahudis anbi Uisneno In Suur Akninuꞌ msaꞌ am nak,
“Maut he sin feest ein anbin sin mei ja kuuk.
Fin sin feest ee kuuk es reꞌ nakreo nafaniꞌ sin,
he sin natenab nak areꞌ saaꞌ ii reko nrair.
Ma sin aꞌmuiꞌk ein kuuk es reꞌ anmoeꞌ sin he nastuun am naspaen.
10 Maut he sin maatk ein ankupun am nameisꞌokan,
he sin kais ankius saaꞌ-saaꞌ!
Maut he sin nroin ma nasahan maꞌfen-fenaꞌ piut,
he sin nuif ein ansauꞌ-boko nteinꞌ ein!”
Uisneno nroim he nsoi nafetin atoin ka Yahudis fa msaꞌ
11 Au he utaan ꞌak on nai: nansaaꞌ am es atoin Yahudis sin nastunan? Sin ntaikobi nrarin, aa oo? Kaah fa, tua! Mes natuin sin ka nromin fa he nneen ma natniin Uisneno, ma ka nromin fa he npirsain neun Kristus, naan anfei ranan neu atoin ka Yahudis fa he Uisneno nsoi nafetin naan sin naꞌkon sin sanat ma penu sin. Nok ranan naan, Uisneno nroim he atoin Israelas sin natiun Goe, rarit antebin nfanin he natuin Ee ntein. 12 Mahiniꞌ nok akninuꞌ nrair nak, atoin Yahudis sin ntanhai saaꞌ reꞌ batuur. Etun atoniꞌ bian naꞌko pah-pinan ia nfuun am nateef nnaben naan Uisneno In nekan arekot. Onaim atoin Yahudis sin, anrukin nmaten. Mes naan anmoeꞌ atoin ka Yahudis sin fa napein upan ma paꞌe koꞌu. Aꞌroo-ꞌroo te, karu atoin Yahudis sin ok-okeꞌ nareko nfanin nok Uisneno, reꞌ naan reko nneisi ntein!
13 Au he utoon ꞌeu ki reꞌ ka atoin Yahudis fa, on nai: Uisneno nreek haefan kau he ꞌnao utoon ꞌeu ki nmatoom nok In Rais Reko. Etun au ꞌhaek maꞌtaniꞌ he unaob meup reok reꞌuf ia. 14 Fin karu au unaob mepu ia nok rek-reko, kais-kaisaꞌ au ꞌmoeꞌ au atoin Yahudis sin natiun atoniꞌ ka Yahudis sin fa, tar antea bian sin napenin fetin naꞌkon sin sanat ma penu sin. 15 Oras Uisneno ntorak napoitan In atoin Yahudis sin, reꞌ naan anfei ranan he atoniꞌ bian sin napenin mainuan he sin bisa ntaam anjarin Uisneno Iin na. Mes of karu sin nmarameꞌ nok Uisneno, naan reok reꞌuf. Fin reꞌ naan on reꞌ sin nmoni nfanin naꞌkon sin aꞌmaetk ein!
16 Tait iꞌtopeꞌ taꞌko tuaf reꞌ nmoeꞌ utunuꞌ. Karu in nait uut aꞌkreꞌo he nnonaꞌ ma nfee je neu Uisneno, of utunuꞌ naan ok-okeꞌ njair Iin ja reꞌ kninuꞌ. Ma karu tuaf annonaꞌ ma nfee hau ꞌbaꞌaf es njair hau fua toon neu Uisneno, of hau naan aꞌteme-ꞌteme njair Iin ja kuun reꞌ kninuꞌ.
17 Au he utaib atoin Yahudis nok hau roet saitun es, anbi poꞌon. Uisneno nketu nporin anrair in taef bian. Mes hi reꞌ ka atoin Yahudis fa, on reꞌ hau saitun fui. Rarit Uisneno nkeut naan hi taem bian ma npaap ee neu hau reꞌ et pooꞌn ee nanan. Nok ranan naan, taef naꞌko hau fui naan, antoup in aꞌmonit naꞌko hau reꞌ et pooꞌn ee nanan. Naan on reꞌ hi reꞌ ka atoin Yahudis sin fa, mtoup maan amsaꞌ Uisneno In nekan arekot, reꞌ In he nfee je neu In atoin Yahudis sin. 18 Mes ampaant om, joo! Kais maiks om mak, hi reꞌ miꞌko hau fui naan, reko nneis naꞌko taef ein reꞌ Uisneno nketu nporin sin! Karu ho mroim he maikas ho tuam aan, ho kais amnikan, fin ho suma taef meesꞌ aah! Ka ho fa es reꞌ ammoeꞌ he hau naan maꞌtaniꞌ. Fin hau ꞌbaaꞌf ii es reꞌ nmoeꞌ he hau naan, maꞌtaniꞌ.
19 Of oniꞌ ho he mak, “Uisneno nketu nporin taef meseꞌ naan naꞌko hau reꞌ nmoin et pooꞌn ee nanan, he In bisa npaap nafaniꞌ kau ꞌbi naa, he ꞌsenuꞌ taef amnaaꞌ.” 20 Naan batuur. Mes kais amnikaꞌ mmak, Uisneno nketu nporin taef ein naan, natuin sin ka npirsain fa neun Kristus. Ma ho msenuꞌ ma msekaꞌ sin, natuin ho mpirsai Je. Onaim kais maiks om! Reko nneis, ho mpaant om ma kais ammoeꞌ tafiꞌ-tafiꞌ! 21 Fin atoin Yahudis sin, on reꞌ taef asli reꞌ natoor ma nmoin nahun-huun. Mes Uisneno ka neu fa he nkonan sin antaahn ein aꞌroo nbi naan. Onaim karu ho ka mpirsai Je fa piut, kais mufnekan ma mharap mak In nroim he nkonan ko mtahan piut ambi naan!
22 Onaim hi ro he mitenab mirek-rekoꞌ feꞌ. Uisneno nmuiꞌ neek reko. Mes In bisa nfee hukun maꞌfenaꞌ msaꞌ. In of anfee hukun neu tuaf reꞌ nmoufu nrair, reꞌ ka nareko nfain fa nok Ne. Mes neu ki reꞌ ka atoin Yahudis ki fa, Uisneno naruruꞌ ma nakriraꞌ In nekan arekot neu ki, asar hi mmafuut piut ambi Ne, ma mkoon Ee he In nmoeꞌ reko neu ki. Mes karu hi ka mkoon Ee fa on naan, In nketun nporin ki naꞌko In roet saitun naan amsaꞌ. 23 On naan amsaꞌ, atoin Yahudis sin. Karu sin nmeiꞌ jok naꞌkon sin saant ein he nmurai npirsain neun Kristus, Uisneno of anpaap nafaniꞌ sin neun sin hau roet asli naan. Fin In nmuiꞌ kuasa he nmoeꞌ on naan! 24 Fin hi reꞌ ka atoin Yahudis ki fa, on reꞌ taef naꞌko hau saitun fui reꞌ unuꞌ te ka nmoin fa nbi pooꞌn ee nanan. Mes Uisneno npiir naan ki he npaap ki nbi hau roet saitun arekot, reꞌ In nseen ee nbi In poꞌon, maski hau fui naan anmees kuun aꞌtetaꞌ ma roet abit poꞌon naan anmees kuun aꞌtetaꞌ. Fin karu ka atoin Yahudis sin fa bisa njarin on naan, saaꞌ antein atoin Yahudis sin. Naan bisa nneisi ntein, karu Uisneno npaap nafaniꞌ sin nbin sin roet ee uun.
Atoin Yahudis sin of anmarameꞌ nfanin nok Uisneno
25 Aok-bian abitan Roma arki! Hi ro he mihiin rasi reꞌ unuꞌ te, maꞌnifaꞌ. Fin karu hi mihiin je, hi kais maiks om mak, hi ahinit. Fin on nai: oras ia, atoin Yahudis sin neek ein on fatu, ma ka nromin fa he npirsain neun Kristus. Mes sin of ka on fa naan piut-piut. Fin karu tuaf reꞌ ka atoin Yahudis sin fa ok-okeꞌ reꞌ Uisneno npiir sin npirsain nrarin neun Kristus goen, atoin Yahudis of anpirsain neu Ne msaꞌ. 26 Onaim karu oras naan neem anrair, Uisneno of ansoi nafetin atoin Yahudis sin ok-okeꞌ naꞌko sin sanat ma penu in kuasan. Naan on reꞌ matuꞌi et Suur Akninuꞌ mnak,
“Tuaf es of antaam neem,
reꞌ nsoi nafetin kit naꞌko siraak.
In amneman naan naꞌko ꞌtoꞌef Sion et kota Yerusalem.
In of es reꞌ anmoeꞌ naiꞌ Yakop in sufan-kauꞌn ein naꞌpisan.
Fin sin ka nrae ma ntoe Kau fa,
ma sin nkoit Au raan aꞌhonis reꞌ batuur.
27 Au ꞌroim he ꞌnoes ma ꞌsaok ꞌain sin sanat ma penu sin.
Fin Au uhake ꞌrair rais manbaꞌan ꞌok sin on naan.”
28 Ansuun oras atoin Yahudis sin nnenan Kristus In Rais Reko, sin nmoeꞌ sin tuak ein on reꞌ musu reꞌ nraabn Ee. Nok ranan naan sin nfeen mainuan neu ki, reꞌ ka atoin Yahudis fa! Maski on naan amsaꞌ, mes Uisneno nneek sin feꞌ, natuin In nneek sin beꞌi-naꞌi sin, ma npiir naan sin njarin Iin na. 29 Fin karu Uisneno nfee ma nnonaꞌ baer es, In ka nait nafainꞌ ee fa. Ma karu In nhaman naan tuaf am nak, “Iim, mituin Kau nai! Iim amtaam amjair Au ngguin nai!” In ka nriꞌu nporin sin fa ntein.
30 Nahunu te, hi reꞌ ka atoin Yahudis fa, ka mroim fa he mneen ma mitniin Uisneno. Mes oras ia, hi es reꞌ amtoup Uisneno In rais kasian, natuin atoin Yahudis sin reꞌ ka nromin fa he nneen ma natniin Ee. 31 Onaim sin reꞌ naan, es reꞌ oras ia ka nmoeꞌ natuin fa Uisneno In romin. Es naan ate, Uisneno he naruruꞌ ma nakriraꞌ In rais kasian ee neu ki. Ma In of ankasian anteniꞌ sin imsaꞌ. 32 Oras ia, Uisneno nkius atoin Yahudis natai nok atoin ka Yahudis fa. Fin sin ok-okeꞌ ka nmoeꞌ natuin fa In romin, on reꞌ anꞌoꞌof naan sin ma ka nitan fa raan aꞌpoꞌi. In nkonan sin on naan, he In bisa naruruꞌ ma nakriraꞌ In rais kasian neu hit mansian ok-okeꞌ.
Uisneno reok reꞌuf
33 Uisneno nmanoe ma mahiin ii kah een!
Ma In npaek In mahiin ee he nmoeꞌ rais reko.
Ka tiit fa tuaf es, reꞌ nahiin Je batuur-batuur.
Ka tiit fa tuaf es, reꞌ nahiin ma nakeo batuur-batuur anmatoom nok In rasi tfekaꞌ.
Ka tiit fa tuaf es, reꞌ nahiin ma nakeo,
nansaaꞌ am es Uisneno nmoeꞌ rais jes.
34 Ka tiit fa tuaf es, reꞌ nahiin ma nakeo hit Usiꞌ In tenab.
Ka tiit fa tuaf es amsaꞌ reꞌ bisa nfaineek Ee.
35 Ka tiit fa tuaf es, reꞌ bisa nfee ma nnonaꞌ baer es ruum-ruum aah neu Uisneno,
Ka tiit tain fa tuaf es, reꞌ bisa naꞌsekeꞌ Uisneno he nbaras nafainꞌ ee.
36 Fin areꞌ saaꞌ-saaꞌ ii naꞌuu ma naꞌbaaꞌ nbi Uisneno!
Areꞌ saaꞌ-saaꞌ ii njarin, natuin In!
Areꞌ saaꞌ-saaꞌ reꞌ hit tmoeꞌ sin,
hit tmeup sin teu Ne.
Hit tanaib Ee, ma tait siit, pures ma boꞌis teu Ne,
tar antea nabar-baar!
Batuur on naan, tua!
11:1 Filipi 3:5 11:3 1 Uisf ein sin Retaꞌ 19:10,14 11:4 1 Uisf ein sin Retaꞌ 19:18 11:5-6 Surat reꞌ Naretaꞌ Nafaniꞌ Raan Aꞌhonis 7:7-8 11:8 Surat reꞌ Naretaꞌ Nafaniꞌ Raan Aꞌhonis 29:4, Naiꞌ Yesaya 29:10 11:10 Siit Pures-Boꞌis sin 69:23-24 11:26 Naiꞌ Yesaya 59:20-21 11:27 Naiꞌ Yeremias 31:33-34 11:33 Naiꞌ Yesaya 55:8 11:34 Naiꞌ Yesaya 40:13 11:35 Naiꞌ Ayup 41:11 11:36 1 Korintus 8:6