13
Muiꞌ fui apisut reꞌ anpoi naꞌko tasi
Rarit au ꞌiit muiꞌ fui apisut es anpoi naꞌko tasi. In aꞌnaakn ee, ꞌnakaf hiut, ma in suunk ein nonoꞌ boꞌes. In npake ꞌsoeb usif anbi in suunk ein meseꞌ-meseꞌ. Anbi in aꞌnaak ein naan matuꞌi uab reꞌ naꞌreꞌuf ma nkanaꞌpaar Uisneno. In aon ee, on reꞌ meo ꞌroꞌi. In haek ein, on reꞌ muiꞌ fui kouꞌ goes reꞌ anteek ee te nak, beruang. Ma in feefn ee, on reꞌ singa in fefan. Kaun naga naan anꞌofer in hak ee neu muiꞌ fui apisut naan, he ntoko nbi ꞌtoko prenat, ma anpaek nain in kuasa sin ok-okeꞌ. Anbi muiꞌ fui apisut naan in aꞌnakan es, anmuiꞌ biki kouꞌ goes, on reꞌ anꞌoet niit ee tar antea he noi nmaet, mes kahaf. Areꞌ kanan mansian anbi pah-pinan ansanmakan neun muiꞌ fui apisut naan, rarit sin natuin ee. Rarit sin anhormaat kaun naga naan, ma naikas naꞌrat-raatn ee on reꞌ Uisneno, natuin kaunaꞌ naan anfee kuasa neu muiꞌ fui apisut naan. Mansian ein anboꞌis muiꞌ fui apisut naan nak, “In reꞌ naan maꞌtain besi! Ka tiit tain fa es he niis ee!”
Uisneno nkonan muiꞌ fui apisut naan he naꞌuab rais beꞌo ma naꞌuab ankanaꞌpaar Uisneno. In napein mainuan he naprenat, tar funan boꞌ haa mnua (es reꞌ toon teun ma stenaꞌ). Es naan ate, in nkanaꞌpaar Uisneno. Ma in nkanaꞌpaar Uisneno Iin na msaꞌ, reꞌ etan sonaf neno tunan. Uisneno nfee ne mainuan amsaꞌ, he in nraban Uisneno Iin na. In napein kuasa msaꞌ he naprenat naꞌko areꞌ kanan uuf ma pah, ꞌpen-pene, ma uab ein anbin pah-pinan. Natuin rasi naan, areꞌ kanan mansian anbi pah-pinan naꞌbesan neu muiꞌ fui apisut naan. Sin reꞌ naan, es reꞌ tuaf-tuaf reꞌ sin kaank ein ka matuꞌi fa nbi ꞌBib-kaes Anaꞌ In Surat naan. Afi unuꞌ, tuaf-tuaf anroor niis ꞌBib-kaes Anaꞌ naan, mes Uisneno namonib nafainꞌ Ee. Oras Uisneno ka nmoeꞌ fa pah-pinan ia fa feꞌ, In ntui nrair areꞌ kanan apirsait ein sin kaank ein nak, sin arsin reꞌ naan, of napenin ꞌmonit reꞌ amneot ma amnonot, reꞌ ka natfeek fa.
“Amneen mirek-rekoꞌ!
10 Karu Uisneno nafeek anrair nak, anmuiꞌ tuaf reꞌ ro he nheek naan ee,
of anheek naan ee.
Karu Uisneno nafeek anrair nak, anmuiꞌ tuaf reꞌ ro he napein roroꞌ neik suniꞌ,
of anroor goe neik suniꞌ.”
Etun Uisneno Iin na, kais amtet-koit. Naan anjair oras mainuan he maran ma mituin piut ma mpirsai piut-piut meu Ne te!
Muiꞌ fui apisut reꞌ anpoi naꞌko pah-pinan
11 Rarit au ꞌiit muiꞌ fui apisut es anteniꞌ, anpoi naꞌko pah-pinan. In suunk ein nonoꞌ nua, on reꞌ ꞌbib-kase in sunan. In haan ee, on reꞌ kaun naga in hanan. 12 In njair mafefaꞌ neu in usin, es reꞌ muiꞌ fui apisut ahunut reꞌ afi unuꞌ anꞌoet je ma he noi nmaet. In antoup kuasa naꞌko in usin naan, he naꞌsekeꞌ areꞌ kanan mansian pah-pinan he naꞌbesan neun in usin. 13 In nmoeꞌ rais sanmakat maꞌtaniꞌ amsaꞌ, tar antea in bisa nasanut ai naꞌko neon goe tnanan, anbi mansian ein sin humak ma sin matak. 14 Nok ranan naan, muiꞌ fui apisut no nuan naan, anpaek in uisn ee in kuasan he nputa-kriu mansian abitan pah-pinan. In naprenat mansian ein amsaꞌ, he nahakeb faut marunaꞌ, on reꞌ in uisn ee human, he sin anhormaat ee. In usin naan, es reꞌ afi unuꞌ anꞌoet je ma he noi nmaet. 15 Uisneno nkonan muiꞌ aputa-kriut naan amsaꞌ, he nfee snasaf neu faut marunaꞌ naan. Es naan ate, faut marunaꞌ naan bisa naꞌuab ma nfee prenat he nroor niis tuaf-tuaf reꞌ ka naꞌbesan fa neu ne.
16 Muiꞌ fui aputa-kriut naan, naꞌsekeꞌ areꞌ kanan mansian he ntoup in marak anbi sin aꞌniim aꞌneꞌu, aiꞌ anbin sin iirk ein. Areꞌ kanan mansian, anaꞌ-koꞌu, amuꞌit-amaꞌmuꞌit, atoin merdeka aiꞌ ate msaꞌ, sin ar-arsin ro he ntoup marak naan. 17 Karu ka on naan fa te, sin ka bisa fa he naꞌsoos ein, aiꞌ ansosan saaꞌ-saaꞌ. Anbi marak naan, matuꞌi muiꞌ fui apisut ahunut naan in kanan, ma in nomer.
18 Anbi reꞌ ia, tperluu he tpaek ronef! Atoin ahinit, bisa nahiin nomer naan in oten. Nomer naan es reꞌ nruur ma nreek naan mansian tuaf es, es reꞌ “666”.*
13:1 Naiꞌ Danial 7:3, Rasi Mnitas neu naiꞌ Yohanis 17:3, 7—12 13:2 Naiꞌ Danial 7:4-6 13:6 Naiꞌ Danial 7:8,25, 11:36 13:7 Naiꞌ Danial 7:21 13:8 Siit Pures-Boꞌis sin 69:29 13:10 Naiꞌ Yeremias 15:2, 43:11 * 13:18 Tatuin ahiin Suur Akninuꞌ, batan-batan ahuunt ein nak, nomer “6” in oetn ii es reꞌ rais amreꞌut, reꞌ ka namtiis fa, aiꞌ rais maufinu. Onaim nomer “666” in oetn ii nak, “maufiun ii kah een”.