1 John
Pipe arrekwelenye John-elarle intelhe-ileke Ngkarte-kenhe areyeke
1
Angkentyele itethe antheme akerte
The kwenhe pipe nhenhe intelhe-ileme tyerrtye-akerte nhenge anwerne-arle renhe Angkentye akeme nhenge itethe-arle antheme, nhenhe kwenhe Angkentye itethe-arle aneme. Lyetenyenge akwele, urreke apmere ahelhe nhenhe anetyenhenge, Angkentye nhenhe re kwenhe itethe akwete aneke. Nhenge re ahelhe nhenhe-werne apetyemele, anwerne anteme renhe arratye areke. Nhenge re akaltyele-antherlenge anwerne renhe aweke angkerlenge. Anwerne renhe arratye anpeke. Itethe anthentye akngerre re arrateke! Alknge anwerne-kenhe anthurrele areke re arratekenge. Lyete anteme anwerne nhenge arrekantherre ileme utnenge itethe nhenhe ikwere-akerte nhenge-arle akwete-ante-arle anemeke. Arrekwele-arle re Anyikwenge anetyarte, re akenhe ahelhe nhenhe-werne apetyeke anwernekenge anerle-anetyeke. Kele areke-arle-iperrele ante aweke-arle-iperrele anwerne kwenhe arrekantherre ileme, nhenge yanhe-ngentyele apeke arrantherre anwernekenge anyente-irremele anetyenhenge akangkemele-anteme aneme Ngkartenge uthene Alere Ikwerenhenge Jesus Christ-nge uthene.
Ye, the kwenhe arrekantherre intelhe-ileme arne nhenhe areye-akerte nhenge yanhe-ngentyele anwerne arratye akangkemele anthurre anetyeke arrantherre-arle kwenhe itnenhe arratye itelarekenge.
Ngkarte ure alkngenthe-arteke
Angkentye yanhe anwerne-arle aweke Christ-ngentyele, anwerne arrekantherre ilemele alakenhe; Ngkarte kwenhe impene anthurre aneme. Re arne akurne apekele mpwaretyakenhele aneke. Re alkngenthe alkarle anthurre ingwemerte-kwenye-arle. Anwerne apeke alakenhe angkeme-ketye, “Anwerne kwenhe akangkemele Ngkartenge apurte aneme.” Kenhe nhenge anwerne akwetethe arne akurne mpwarerlte-anerlenge, anwerne kwenhe ingwemertele-arteke aneme, anwerne urrtyirremele nhenge-arle akwele anwerne akangkemele Ngkartenge apurte aneme. Kele anwerne apeke arratye mwerre anerlte-aneme, nhenge Ngkarte-arle arratye mwerrentye anthurre aneme-arteke, yanhe kwenhe alkngenthe Ngkarte-kenhenge aneme-arteke. Nhenge anwerne anemele alkngenthe alakenhe-artekenge anwerne arratye mwerrele anetyenhe ante anwerne akangkemele anemele, ipeltye anemele. Nhenge anwerne apeke arne akurne mpwaremele Ngkartele akenhe anwernenhe arlkngeme-anteye-arle alhwe Jesus-kenhele.
Nhenge anwerne apeke angkerlenge anwerne kwenhe-arle arne akurne mpwaretyakenhe kele anwerneke urrtye ilelheme ware-arle. Nhenge anwerne alakenhe angkemele, anwerne kwenhe angkeme anwerne-arle arratye itelaretyakenhe nhenge iwenhe-arle Ngkarte anwerne-akerte angkeme arratye-arle anemeke. Ngkartele kwenhe mpwareme nhenge iwenhe-arle re ilemeke re imerte mpwaremele, iwenhe-arle re mpwareme kwenhe arratye anthurre-arle. Alakenhe ikwerenge anteme nhenge anwerne apeke Ngkarteke ilelheme nhenge arne akurne areye anwerne-arle mpwareke, kele Re-anteme anwernenhe arlkngeme arne akurne yanhe areye anwerne-ngentyele imerte anwernenge ipeltye-anteme-irremele ante anwernenhe imerte akayake-ilemele nhenge arrilentye-ketyenge. Kele anwerne kwenhe akwetethe nhenge Ngkarteke ilelhetyeke nhenge anwerne apeke arne akurne iwenhe apeke renhe mpwarerlenge. 10 Ngkarte kwenhe angkeme ingkirreke anthurrele arne akurne mpwareke. Alakenhe ikwerenge anteme nhenge angwenhe apeke angkeme rarle akwele arne akurne mpwaretyakenhe, rarle angkeme Ngkarte-arle urrtyirremele angketyame-arteke akwele! Re ipmentye-iweme-arteke-arle nhenge iwenhe-arle Ngkarte anwerne-akerte angkeme!