3
Ayeye ampe Ngkarte-kenhe areye-akerte
Ye, nhenhe kwenhe mwerre anthurre aneme Ngkarte-arle anwerneke akangkemele aneme, anwernenhe ampe Ikwerenhe areye ileme ante anwernenhe mwantyele arntarnte-aremele. Kele anwerne kwenhe arratye ampe ikwerenhe areye aneme. Kenhe yanhe areyele nhenge Ngkarte arratye itelaretyakenhe areyele ante arne apmere ahelhe nhenhe-arenye areye wareke itirrerlte-anemele itne kwenhe anwernenhe uyarne itelaremele, itne Ngkarte uyarne itelaremele Ikwerenge artepe untyeme-irremele aneme. Alakenhe-anteye-arle itne uyarne itelareme anwerne-arle ampe Ngkarte-kenhe areye anemeke. Atyewe atyinhe areyaye, anwerne kwenhe lyete ampe Ngkarte-kenhe areye aneme, kenhe urreke-arteye anwernenhe nthakenhe anteme irretyenhe? Nhenhe araye, anwerne akutne aneme Ngkartele-arle anwerneke iletyakenhenge. Anwerne kwenhe angkentye anyente nhenheke ware akaltye aneme, urreke nhenge Christ apetyalperlenge anwerne re-arteke antemele anetyenhe nhenge anwerne alknge arerrerlenge. Alakenhe ikwerenge anteme anwerne akwetethe itirrerlte-anetyeke nhenge Christ-arteke irretyeke. Nhenge urreke anwerne-arle apmere ahelhe nhenhele akarelhemele, anwerne arratye-ante anetyeke arrkernemele, arne ahelhe nhenhe-arenye ingkirreke-ketyenge akalke-akalke anetyeke, nhenge Christ-arle anetyarte-arteke.
Nhenge tyerrtyele apeke arne akurne mpwaremele re kwenhe ayene-ilelhemele mpwaretyeke iwenhe-arle angkentye Ngkarte-kenhele mpwaretyeke ileme, arne akurne-arle mpwaremenge kwenhe alakenhe-anteye aneme nhenge ayene-arle-ilelheme nhenge iwenhe-arle angkentye Ngkarte-kenhele mpwaretyeke ileme. Nhenge Christ apetyeke anwerneke ilwetyeke, anwernenhe ilpernetyakenhe aneme arne akurne areye anwerne-arle mpwarekenge. Arrantherre itelareme Christ-ele-arle arne akurne mpwaretyakenhe anetyarte. Nhenge tyerrtye apeke apurte akwete Christ-nge anemele rarle akurne ingkirreke-ketye untyeme-irreke-arle. Kenhe nhenge angwenhele apeke re akwetethe arne akurne mpwarerlenge tyerrtye yanhe re kwenhe Christ itelaretyakenhe, Ikwere akutne anemele.
Ampe atyinhe areye, tyerrtye arrpenhe areyele kwenhe arne akurne akwetethe mpwarerlte-aneme, ayeye ilelhemele itne-arle akwele mwerre aneme nhenge iwerre arratyele. Itnenhe awetyale anaye itne kwenhe urrtyirremele ware angkerlte-aneme. Kenhe nhenge tyerrtye apeke arratye mwerre anerle-aneme, tyerrtye yanhe re kwenhe arratye Christ-arteke aneme. Kenhe yanhe areye arne akurnele akwetethe mpwarerlte-aneme kwenhe arrentye Satan-kenhe, arrentye Satan-ele-arle kwenhe arne akurne mpwarekele nhenge arlte arrekwelenge akwete, ante itne mpwareme rarle nhenge mpwareke-arteke. Nhenge Alere Ngkarte-kenhe-ingarle apetyeke nhenge arne akurne ingkirreke uyerrelhe-iletyeke arrentye Satan-ele-arle mpwareke.
Nhenge tyerrtye apeke-arle Ngkarte-kenhe aneme re akwetethe arne akurne mpwaretyakenhe anerle-aneme Ngkarte-arle kwenhe ikwere kwenele anemele renhe Utnenge Ikwerenhe antheme. Tyerrtye yanhe arne akurne mpwaretyeke ahentye anetyakenhe rarle ampe Ngkarte-kenhe anemenge. 10 Ye, nhenhe-ngentyele anwerne kwenhe alhengke-areme nhenge angwenhe-arle nhenge ampe Ngkarte-kenhe aneme ante angwenhe-arle ampe arrentye Satan-kenhe anemeke, ampe Satan-kenhe areyele-arle kwenhe arne arratye mpwaretyakenhe, itne nhenge mwerrentye anerlte-anetyakenhe. Tyerrtye areyele-arle arne akurne nhenhe areye mpwarerlte-anemele kwenhe ampe Ngkarte-kenhe areye anetyakenhe.
Arrantherre akangkelhe-ilerretyeke arntarnte-arerremele anaye
11 Angkentye nhenge arrantherre-arle aweke-iperrele nhenge Christ arrekwele arratye itelarekele alakenhe kwenhe aneme; anwerne akangkelhe-ilerretyeke anaye, mwerre anerlte-anemele atyewe Ngkarte-kenhe ingkirrekenge. 12 Artwe nhenge Cain-arteke anetyalaye arrentye Satan-kenhe kwenhe re, re atyeye ikwerenhe irrerlknge atweke. Iwenhenge-ame Cain-ele renhe irrerlknge atweke? Cain-ele arne akurne mpwaretyarte nhenge re aremele atyeye ikwerenhele arne mwerre mpwarerlenge, re anteme renhe irrerlknge atweke.
13 Atyewe atyinhe areye awerrirraye, atnulketyalaye nhenge tyerrtye Christ-arle arratye itelaretyakenhe areye arrekantherre ahentye anetyakenhele. 14 Anwerne kwenhe itne-arteke anetyakenhe, anwerne kwenhe akaltye aneme anwerne-arle arrpenhe anemeke anwerne-arle kwenhe arrpenhe areyeke akwetethe akangkemele aneme, atyewe Ngkarte-kenhe ingkirrekenge ipeltye-irrekarle. Urreke Ngkartele anwernenhe akngarte-iwetyenhenge, anwerne-arle irrerlknge-werne-atheke anetyarte. Lyete anteme, Re anwernenhe itetheke mpwareke anwerne iwerre arratyele alheme iwerre nhengele itethe-werne-atheke. Kenhe yanhe areye akenhe nhenge Ngkarte-kenhe anetyakenhe areye kwenhe akangkelhe-ilerretyakenhe, itne kwenhe iwerre akurne-werne ware alheme nhenge irrerlknge-werne-atheke.
15 Nhenge angwenhe apeke arrpenhe Jesus-kenheke ahentye anetyakenhe aneme, re kwenhe tyerrtye irrerlknge atwentye akngerre-arteke aneme. Arrantherre itelareme, tyerrtye nhenge irrerlknge atwentye akngerre-arle itethe akwete-ante anetyakenhe aneme apurte Ngkartenge. 16 Anwerne kwenhe akaltye aneme nhenge nthakenhe-arle arrpenhe areyeke akangkemele anetyeke, nthakenhe-arle arrpenhe areyenge ipeltye-irretyeke Christ-arle kwenhe utnenge ikwerenhe-arrpe anthelheke anwerneke piwelhemele ilweke. Alakenhe ikwerenge anteme anwerne itethe anwerne-kenhe anthelhetyeke nhenge Ngkarte-kenhe arrpenhe areyeke, arrpenhele apeke renhe irrerlknge atweme-ketye. 17 Artwe apeke Ngkarte-kenhe aneme nhenge apwerte ngkweltye akngerre-akerte mantere akngerre-akerte-arlke, arne arunthe-akerte-arlke, nhenge re apeke aremele arrpenhe nhenge Ngkarte-kenhe-anteye nhenge angayakwe anerlenge mantere-arlke atnyenetyakenhe renhe ipmentye impemele. Kele nthakenhe-arle-ame re ilelheme rarle Ngkarte-kenhe aneme-anteye? Arrangkwe, yanhe kwenhe urrtyirreme. Re apeke Ngkarteke ahentye aneme re kwenhe atnerte alhwarrpe awelhetyeke tyerrtye akunye yanheke renhe anthetyeke. 18 Kele anwerne arrakerte-ante ware akwetethe angketyale anaye, kele-anteyele anwerne itneke alhwarrpe aneme-tetye akwetethe itnenhe arntarnte-aremele.
Ngkarteke utnenge atnerrele angketyeke
19 Nhenge anwerne apeke akwetethe akangkeme anerlte-anemele arrpenhe areye arntarnte-aremele, anwerne alakenhe arratye itirreme, “Angkentye Ngkarte-kenhe kwenhe arratye anthurre aneme, anwerne-arle angkentye renhe arratye itelaremenge, anwerne arratye Ngkarte-kenhe aneme.” Nhenge anwerne apeke alakenhe itirremele, kele anwerne Ngkarteke utnenge atnerrele angkemele, atere-kwenye. 20 Nhenge anwerne arne akurne mpwareke-arle iperre imerte itirrentye anwerne-kenhele anwernenhe ilpernerle-anemeke; araye, Ngkarte kele akaltye aneme itirrentye anwerne-kenheke, Re anwernenhe mwantye-mwantye-ileme. Re kwenhe anwerneke akaltye anthurre aneke. 21 Atyewe atyinhe areyaye, nhenge anwerne arne akurne mpwareke-arle iperre imerte itirrentye anwerne-kenhele anwernenhe ilpernetyakenhe, kele anwerne anteme Ngkarteke utnenge atnerrele angketyeke. 22 Nhenge anwerne Renhe arne iwenhe apeke renhe areyeke apayuthnemele, kele Re anwernenhe antheme anwerne-arle mpwaremenge iwenhe-arle Re mpwaretyeke ilemeke. Anwerne iwenhe apeke renhe mpwareme Renhe akangkentye mpwaretyeke. 23 The arrenhantherrenhe ileme iwenhe-arle Re anwernenhe mpwaretyeke uterneme: Anwerne kwenhe arratye itelaretyeke Jesus Christ-arle Alere Ikwerenhe anemeke. Nhenge anwerne akangkelhe-ilerretyeke, arntarnte-arerretyeke anteye nhenge Rarle anwernenhe mpwaretyeke uterneke-arteke. 24 Nhenge anwerne apeke awerlenge iwenhe-arle Re angkemeke ante mpwareme anteme kele imerte anwerne arratye anthurre Ikwerenge anyente-irremele. Alakenhe-anteye-arle Re anwernekenge anyente-irreme. Re anwernenhe Utnenge Ikwerenhe antheke, yanhe-ngentyele anteme anwerne akaltye aneme Ngkarte apurte anwernekenge aneme.