5
Nhenge anwerne Jesus arratye itelaremele, kenhe arrpenhe areyele, apmere ahelhe nhenhe-arenye areye-arle, anwernenhe uyarne akurne-ileme
Nhenge anwerne apeke arratye itelareme Jesus-arle tyerrtye anemeke Ngkartele-arle yerneke anwernenhe itetheke mpwaretyeke, kele anwerne tyerrtye areye-arle arratye anthurre-arle aneme anteme Ngkarte-kenhe ampe areye irreke-arle. Kele ingkirreke Ngkarteke ahentye aneme-arle, ampe Ikwerenhe areyeke-arlke ahentye aneme-anteye. Anwerne itelareme, anwerne-arle ampe Ngkarte-kenhe areyeke ahentye-anemele, anwerne apeke Ngkarteke ahentye anemele ingkirreke mpwaremele Rarle anwernenhe mpwaretyeke uternekenge. Anwerne apeke Ngkarteke ahentye anthurre aneme, nhenge anwerne-arle angkentye Ikwerenhe aywerrkele awerlte-anemele, imerte mpwarerlte-anemele. Arrantherre apeke alakenhe angkeme-ketye, “Arrangkwe, angkentye nhenhe lterrke anthurre kwenhe anwerne uyarne mpwareme.” Kenhe arrangkwe-arle, angkentye Ngkarte-kenhe lterrke anetyakenhe, re kwenhe mwerre itelaretyeke, mwerre mpwaretyeke. 4-5 Nhenge anwerne apeke arratye itelaremele Jesus-arle Alere Ngkarte-kenhe, anwerne Ngkarte-kenhe altye-irremele, Re anteme anwernenhe lterrke mpwareme, anwerne anteme aywerrkele mpwaretyeke iwenheke-arle Re ahentye anemeke. Alakenhe ikwerenge anteme yanhe areye-arle arne apmere ahelhe nhenhe-arenye areyeke-arle itirremele anwernenhe uyarne akurne-ileme, anwernenhe uyarne untyeme-ileme iwenhe-ketyenge Ngkarte ahentye-anemeke. Ngkartele anwernenhe lterrke anthurre ileme anwerne-arle Jesus arratye itelaremenge.
Ngkartele Jesus Christ anwerneke imerneme
6-8 Ye, arrantherre itelareme nhenge Jesus Christ-arle apmere ahelhe nhenhe-werne apetyemele tyerrtye-irreke, arrantherre itelareme nhenge rarle amangkekenge John-ele renhe kwatyeke akwerneke baptise-eme-ilemele. Arrantherre itelareme urreke-arle re nhenge ilweke alhwe ikwerenhe thelelhemele anwerneke. Anwerne nhenhe itelareme Utnenge Akngerrele-arle anwerneke imernekenge, Re anwernenhe angkentye arratye-ante ware akaltyele-antherle-aneme. Ye, Utnenge Akngerrele-arlke, kwatyele-arlke alhwele-arlke kwenhe anwernenhe akaltyele-antheke. Alakenhe ikwerenge anteme anwerne itelareme Jesus Christ-arle apetyeke anwerne-arteke, tyerrtye-irremele akweke inteke-arle, anwerneke piwelhemele ilweke-arlke. Alakenhe renhe-arteke Ngkartele anwernenhe akaltyele-antheme.
Nhenge tyerrtyele anwernenhe arne iwenhe apeke renhe akaltyele-anthemele, kele anwerne renhe arratye itele-arle-areme. Kenhe nhenge Ngkartele anwernenhe arne iwenhe apeke renhe akaltyele-antherlenge anwerne-arle Renhe arratye itelareme anthurre nhenge iwenhe-arle Ngkarte angkemenge kwenhe arratye akngerre anthurre-ulkere nhenge iwenhe-arle tyerrtye angkemenge. Ngkartele kwenhe nhenge anwerneke Alere Ikwerenhe imerneke alakenhe angkemele, “Nhenhe kwenhe Alere atyinhe.” Anwerne kwenhe renhe arratye itelaretyeke anthurre. 10 Kele anteme, angwenhele apeke re Alere Ngkarte-kenhe arratye itelareme, re itelareme-anteye iwenhe-arle Ngkarte Alere Ikwerenhe-akerte angkemeke. Kenhe angwenhele apeke arratye itelaretyakenhe iwenhe-arle Ngkarte angkemenge, kele re kwenhe angkerle-aneme Ngkarte-arle urrtyirremele angkemeke-athene, rarle untyeme-arle-irreme iwenhe-arle Ngkarte angkeme-ketye Alere ikwerenhe-akerte. 11 Nhenhe kwenhe Ngkarte-arle angkeme: “The kwenhe alhileke, arrantherre-arle itethe akwete-ante anetyenhe!” Anwerne kwenhe itethe akwete-ante anetyenhe nhenge anwerne apeke arratye itelareme Alere Ikwerenhe ilwekenge-arle nhenge anwernenhe itetheke mpwaretyeke. 12 Kele anwerne apeke Alere Ikwerenhe arratye itelareke-arle, anwerne itetheke aneme, nhenge anwerne apeke renhe ikwele-areme kele anwerne itetheke anetyakenhe.
Anwerne itethe akwete-ante aneme
13 The pipe nhenhe arrekantherre intelhe-ileme nhenge Jesus-arle Alere Ngkarte-kenhe arratye itelareme areye-arle, arrantherre itelaretyenhe arrantherre-arle itethe akwete-ante anetyenhenge. 14 Yanhe ikwerenge anteme anwerne Ngkarteke utnenge atnerrele angkeme, Re anwernenhe aweme anthurre nhenge anwerne renhe arratyentye apayuthnerlenge nhenge arne iwenheke apeke renhe Rarle ahentye anemeke Renhe akangkemele mpwaretyeke. 15 Kele imerte anwerne itirretyenhe, “Ye, arratye-arle nhenge anwerne Renhe apayuthnerlenge, Re akwetethe aweme imerte mpwaremele.”
16 Nhenge unte apeke arrpenhe areme Jesus-kenhe aneme-arle akurne mpwaremenge. Areke-arle-iperrele unte kwenhe Ngkarte apayuthnetyeke renhe itetheke mpwaretyeke, renhe itethe akwete-ante atnyenetyenhenge. Kenhe tyerrtye arrpenhemele akenhe arne akurne anthurre mpwarerlte-aneme itne-arrpe nhenge Ngkarte-ngentyele akngakelhe-ilelhemele akwete-ante anetyeke. Nhenge arrantherre apeke arrpenhe arerlenge akurne anthurre alakenhe-arteke mpwarerlenge, Ngkarte apayuthnetyale renhe nhenge itetheke mpwaretyeke. 17 Tyerrtye ingkirrekele akurne mpwareme-arle itne Ngkarte-ketye akurne mpwaremele. Kenhe arne arrpenheme akenhe anwerne-arle mpwareme, itne anwernenhe Ngkarte-ketyenge akngakelhe-iletyakenhe akwete-ante anetyeke.
18 Kele nhenge anwerne itelareme atyewe Ngkarte-kenhe areyele-arle arne akurne akwetethe mpwaretyakenhe aneme. Alere Ikwerenhele kwenhe anwernenhe akwetethe arntarnte-arerle-aneme, anwernenhe akayake-ilemele arrentye Satan-ele anwernenhe rakeketyenge.
19 Anwerne kwenhe itelareme anwerne-arle Ngkarte-kenhe aneme Re nhenge anwernenhe akwetethe arntarnte-arerle-anemeke akwetethe anwernenhe akayake-ilerle-anemele. Anwerne itelareme-anteye, arrentye Satan-arle pwathe anemeke tyerrtye nhenge areyeke-arle arne apmere ahelhe nhenhe-arenye areyeke-ante ware itirrerlte-anemeke.
20 Anwerne kwenhe itelareme Alere Ngkarte-kenhe-arle apmere alkere akertne-ngentyele anwerneke-werne apetyeke, anwerne itelareme-anteye rarle anwernenhe akaltyele-antheke nhenge nthakenhe-arle itelaretyeke Ngkarte-arle arratye anemeke. Kele lyete anteme anwerne Ngkarte arratyenge anyente-irreke-arle, anwerne-arle Jesus Christ Alere Ikwerenhe-kenhe aneme. Jesus Christ kwenhe Ngkarte arratye aneme. Re apele nhenge tyerrtye areye itethe-ileme-arle akwete-ante anetyeke.
21 Ye, ampe atyinhe areye, arrpenhemele kwenhe arne arrpe-anenhe mpwareme arne-ngentyele apwerte-ngentyele-arlke itnenhe tnakemele. Kenhe arrantherre akenhe itnekenge apurte-irretyale anetyeke arne nhenge areye tnaketyeke, arne yanhe areye arratye anetyakenhele, urrtyirrentye ware-arle. Kele itne-ketye arlenge anetyeke, Ngkarte-ante ware akertne tnakaye.
Kele alakenhe ware.