2 Peter
Pipe ingkernenye Peter-elarle intelhe-ilemeke
1
Pipe ingkernenye Peter-kenhe
Ayenge, Simon Peter-arle, the pipe nhenhe arrekantherre intelhe-ileme. Ayenge Jesus Christ-eke warrke-irreme, re anteme ayenge yerneke ayeye ikwerenhe tyerrtye areyeke iletyeke. Kele nhenhe anteme the arrekantherre intelhe-ileme Jesus-arle arratye itelaremeke, anwerne-arle renhe arratye itelareke-arle-arteke.
Rarle Ngkarte anwerne-kenhe aneme, anwernenhe-arle itetheke mpwarekeke, Re arratye mwerre anthurre anerle-anemele. Alakenhe ikwerenge anteme anwerne renhe aywerrkele awetyeke Rarle anwerneke arratye mwerre mpwarekenge. Kele arrantherre kwenhe Ngkarte kele itelareme Alartetye Jesus-arlke, kele arrantherre Ikwerenhe anteme aneme, alakenhe ikwerenge anteme the Ngkarte arrekantherre apayuthnerle-aneme Re arrenhantherrenhe mwantye-mwantye-iletyeke arntarnte-aremele arrantherre akangkemele anetyenhenge utnenge atnerrele mwerre aneme.
Ngkartele anwernenhe akngakeme Ikwere arratye anetyeke
Anwerne itelareme Ngkartele-arle anwernenhe arne ingkirreke antheke anwerne Ikwere arratyentye anerlte-anetyeke Re akangkemele anetyeke. Anwerne apele alakenhe mpwareme anwerne-arle Renhe itelareme. Re anwernenhe akngakeke imerte Ikwere-werne akngetyemele anwerne Ikwerenhe anetyenhenge, Ikwere arratye anemele. Anwerne Utnenge Ikwerenhe atnyeneme anwernenhe-arle Re antheke-arle. Alakenhe ikwerenge anteme anwerne arratye aneme. Ye, Ngkarte Re mwerre anthurre aneme. Re anwernenhe arntarnte-aretyeke alhileke mwerre anthurre anwerneke mpwaremele. Re nhenhe mpwareke arrantherre apale itirretyakenhe anetyeke akurne mpwareme-ketye. Tyerrtye areye ahelhe nhenhele aneme Christ-arle arratye itelaretyakenhe anekeke, arne akurne areye mpwaretyeke ahentye aneme arne akurne nhenhele anteme itnenhe akurne-ileme. Kenhe arrantherre akenhe arne akurne ingkirreke-ngentyele untyeme-irreke-arle Ngkarteke anemele. Re-arteke Ngkartele anwerneke iwerre altywere-ileke irrpenhetyeke anpere-alhemele akurne areye-ketye atere-arlpe-irremele. Lyete kwenhe anwerne Ikwere aneme.
Kele arrantherre Christ arratye itelareke-arle, akwetethe mwerre mpwarerlte-anaye Ngkartele-arle arne mwerre atningke arrekantherre mpwarekenge. Arrantherre Ngkarte-akerte akwete akaltye-irretyeke arrantherre mwerrantye arratye anetyenhenge. Ingkerrekeke itirrewarraye mwantyele mpwaremele, arrantherre akayake-ilelhetyeke arne akurne mpwareme-ketye. Arrantherre Ngkarte akwetethe apentetyeke anteye apurrke-irretyale anaye. Mwerre anetyeke anteye Ngkarte-arle akangkemele anetyeke. Arrantherre Jesus-arle arratye itelareme ingkirreke arntarnte-aretyeke, itnenhe akwetethe mwantye-mwantye-iletyeke.
The arrenhantherrenhe arne nhenhe areye mpwaretyeke ileke-arle, nhenge arrantherre-arle apeke alakenhe irnterre-ame-irnterre mpwarerlte-anemenge, kele arrantherre Jesus-eke akaltye anthurre anteme-arle aneme. Kele imerte arrantherre warrke Ikwerenhe mwerre anthurrele mpwaretyenhenge. Kenhe angwenhe apeke akenhe alakenhe anetyakenhe, re mwerre-irretyeke itirretyakenhele, kele re tyerrtye-arteke mwerre-arle aretyakenhenge, alknge pwenge-arteke apeke-arle. Rarle tyerrtye-arteke alkngwirrekeke-arle Ngkartele-arle arne akurne areye ikwerenge urrpareke-arle.
10 Kele, atyewe Jesus-kenhe atyinhe areye, arrantherre arnterre arrkernetyeke arratye anetyeke arrekantherre-arrpe imernelhetyeke arrpenhe areyeke-arlke imernetyeke Ngkartele-arle kwenhe arrenhantherrenhe akngakeke akalkelhe-ilemele Ikwerenhe areye anetyeke. Ayenge alakenhe angkeme, arrantherre-arle apeke alakenhe renhe mpwareme, arrantherre Ngkarte-ketye untyeme-irretyakenhe anetyenhe arrantherre akenhe Ikwere arratye akwete anetyeke. 11 Kele Ngkarte anteme arrekantherre alakenhe angkeme, “Arrantherre, apmere mwerre akngerre Atyinheke irrperrirraye.” Arratye-arle. Urreke anteme arrantherre apmere mwerre akngerre yanheke irrpenhetyenhe Alartetye anwerne-kenhe-arle Jesus Christ anemeke. Re tyerrtye ingkirreke anthurreke alartetye impene aneme.
12 Kele, arrantherre perre arne nhenhe areye kele itelareme, ayeye arratye Christ-akerte akwetethe apentemele arrpenhe areyele-arle arrenhantherrenhe akaltyele-anthekeke, the arrenhantherrenhe akwetethe itneke-akerte irlpangkelhe-ileme. 13 The itelareme, nhenge ayenge itethe akwete anemele, atyenge mwerre kwenhe arrekantherre itneke-akerte akwete angkerle-anetyeke arrantherre itneke alkngwirretyakenhe anetyenhenge. 14 The itelareme ayenge-arle urreke-awerne ilwetyenhe, Alartetye Jesus Christ-ele-arle atyenge ilekenge. 15 Alakenhe ikwerenge anteme ayenge arnterre anthurre warrke-irreme arne nhenhe areye arrekantherre iletyeke, arrantherre itnenhe akwetethe itelarerlte-anetyenhenge ayenge arrangkwe-arle-irrekenge anteme.
Peter-ele itneke ileke ingkirreke-arle rarle Jesus-akerte angkekeke, arratye anekenge
16 Anwerne arrenhantherrenhe kele ileke-arle Alartetye Jesus-arle Utnenge Ngkarte-kenhe-akerte apetye-alpetyenhe alkngenthe akngerre-akerte-arlke. Nhenge anwerne nhenhe arrekantherre ilemele, anwerne ayeye urrtyirretyakenhele, itirrentye anwerne-kenhe-ngentyele kwenye. Anwerne urrpetyele akenhe renhe alknge-arrpele areke apwerte akertnele Moses uthene Elijah uthenenge tnerlenge. Rarle mwerre anthurre aneke, alkngenthe arrtyernemenge-arteke. 17 Anwerne renhe arratye itelareke anwerne-arle apwerte ameke-ameke yanhele aneke nhenge Ngkartele-arle anwerneke imerneke Jesus-arle arratye mwerre anthurre anekenge. Anwerne Ngkarte aweke, ingkirrekenge-arle mwerre anthurre-ulkere anemeke, alakenhe angkerlenge, “Nhenhe Alere Atyinhe, Ayenge ikwere akangkemele anthurre aneme.” 18 Anwerne Christ-enge apwerte ameke-ameke akngerre Ngkarte-kenhenge aneke, Re alkere-ngentyele angkerlenge, anwerne renhe aweke.
19 Arrule anthurre arrpenhe areyele ayeye Ngkarte-akerte intelhe-ileke, anwerne ayeye itnenhe arratye itelareme. Itne intelhe-ileke artwe arratye mwerre anthurre-arle ingkerne apetyetyenhe. Kele anwerne Jesus areke-iperre kele anwerne arratye itelareme angkentye itne-arle angkekenge kwenhe arratye. Arrantherre-inpe mwantyele awetyeke ayeye itnekenhe Christ-arle apetye-alpeme-akerte, angkentye itnekenhe-arle alkngenthe-arteke anemenge. Arrantherre itelareme nthakenhe-arle alkngenthe ingwemertele pwarrtyemenge. Alakenhe renhe angkentye re apetyeme, kele arrantherre renhe akethele itelareme anteme. Angkentye yanhele anteme anwernenhe arratye akaltyele-antherle-aneme Jesus apetye-alpetyeke-atwetye. Arrantherre itelareme, anwerne kwerralye ingwenthe arraterlenge areme alakenhe itirremele, “Arlte anteme irreme.” Alakenhe-arle anwerne Jesus arraterlenge aretyenhe alakenhe itirremele, “Re kele apetyeke-arle.” 20 Kele nhenhe mwantyele awerrirraye, yanhe areyele Ngkarte-kenhe ayeye-arle ilerlte-apekeke, itne-arle ayeye nhenhe pipe-ke intelhe-iletyakenhe-arle itne-arrpe-arle itirreke. 21 Ayenge nhenhe angkeme itne-arle iwenhe apeke renhe ware intelhe-iletyakenhenge-arle itne ilkelhemele, arrpenhele-arlke itnenhe uternetyakenhenge-arle. Itne-arle angkeke intelhe-ilemele-anteye renhe-ante Utnenge Akngerrele-arle itneke imernekenge intelhe-iletyeke.