Philemon
Ayeye nhenhe Paul-ele intelhe-ileke yernemele artwe Philemon arritnyeke
1
Ayeye nhenhe Paul-ele Philemon-eke intelhe-ileke
1-2 Philemon-aye, ayenge Paul-arle, the pipe nhenhe ngkwenge intelhe-ileme. Ayenge kwenhe jail-ele aneme ayenge-arle Jesus-kenhe anemenge, tharle ayeye ikwere-akerte ilerle-apekenge anteye. The pipe nhenhe ngkwenge intelhe-ileme, Jesus-kenhe arrpenhe areyeke-arlke apmere ngkwinhele-arle apurte-irremeke. Tharle ayeye nhenhe intelhe-ilemele Apphia-eke-arlke re yaye-arteke rarle Jesus apenterlenge anteye. The pipe nhenhe Archippus-eke-arlke yerneme. Timothy ilerne nhenhele apurte aneme. Re kake anwerne-kenhe-arteke, ilerne-arle kwenhe arrantherre-arlke, anwerne ingkirrekele Jesus apenterlte-aneme.
Ilerne Ngkarteke angkerle-anerreme Jesus Christ Alartetye anwerne-kenheke ratherre-arle arrenhantherrenhe atnyenetyeke akangkentye-iletyeke arrantherre atnerre anetyeke, mwerrentye anerlte-anetyeke.
Paul Ngkarteke akangkemele aneke Philemon-arle Ngkarte-kenhe arrpenhe areyeke ahentye anetyartenge
4-5 Nhenge ayenge Ngkarteke angkemele, ayenge ngkwenge-inpe itirremele. Nhenge the Ngkarte apayuthnemele ayenge-arle Ikwere akangkemele angkeme tharle awerle-anemele unte-arle Ngkarte-kenhe areyeke akwetethe ahentye anemenge nhenge Jesus Alartetye-arlke akwetethe arratye itelaremele arlte arrpe-anenhele. The itelareme unte-arle Jesus arratye itelareme, atyewe Jesus-kenhe arrpenhe areyenge akwetethe anyente-irremele anteye. Ayenge Ngkarteke angkeme, nhenge unte atyewe Jesus-kenhe arrpenhe yanhe areyenge arrawe-irremele, Re arrenhantherrenhe akaperte altywere-iletyeke awethe-ame-awethe arne mwerre akngerre areye-akerte Rarle anwernenhe anthemele anwerne-arle Christ-enge anyente-irrekenge. Arrule-ngentyele kwenhe unte Ngkarte-kenhe areyeke ahentye-anerle-aneme, unte kwenhe itnenhene akangkentye-iletyeke lterrke-arlke-ilemele. Nhenge the nhenhe awemele ayenge akangkemele anthurre aneke. Alakenhe ikwerenge anteme the Ngkarte tnakeme anteye.
8-9 Philemon, ayenge awaye! Ayenge nhenhe jail-ele aneme, artwe ampwe anteme anemele, tharle ayeye Jesus Christ-kenhe ilerle-apemeke. The angkentye ikwerenhe akwete ileme, ayenge kake ngkwinhe-arteke-arlke Christ-nge. Alakenhe ikwerenge anteme the apeke alartetyele-arteke ngenhe uternemere ayenge awetyeke mpwaretyeke anteme ayenge-arle angkeme. Arrangkwe akenhe, the ngenhe mwantyele apayuthneme unte-arrpe itirretyenhenge. 10 Kele nthakenhe-arle-ame unte itirreme? The artwe Onesimus-eke apayuthneme, Jesus arratye itelareke-arle re alere atyenge-arteke. Tharle renhe areke nhenge ayenge jail kwenele anemele, the renhe mwantye-mwantye-ileke re anteme Jesus arratye itelareke, kele ayenge ikwere angkeme akngeye-arteke alere ikwerenheke angkeme. 11 Nhenge re ngkwenge arrekwele aneke, unte itelareme, re kwenhe ngenhe akwenpele aweme, apale-arlke ngkwenge mpwarekeke, kele re utepe anteme irreke aywerrkele awemele-arlke, re anteme warrkene mwerre anemele. Lyete re kwenhe ayenge aweme, re ngenhe-arlke aywerrkele awetyenhenge.
Paul Philemon-eke angkeme Onesimus ikwere-werne yernetye-alpetyeke-akerte
12 Ayenge Onesimus-eke itirreke-arle renhe nhenhele atnyenetyeke ahentye-aneme. Kele the renhe ngkwenge-werne yernirtneme kele ayenge anteye ikwere ahentye anthurre aneme. 13 Tharle renhe atyenge atnyenetyeke ahentye-aneme, nhenge ayenge jail-le anemele tharle Angkentye Mwerre Jesus Christ-akerte ilerle-apekeke. Re nhenhele atyenge warrke-irretyeke unte-tetye, tharle itelaremenge unte-arle ayenge alpe-eme-iletyeke ahentye aneme. Kele arrangkwe-arle! Re apele warrkene ngkwinhe. 14 Kele-arle the kwenhe renhe ngkwenge-werne yernirtneme. Nhenge the warrkene ngkwinhe atnyenetyakenhe unte-arle angketyakenhenge yernirtnetyeke. The ngenhe uternetyakenhe aneme. Nhenge ayenge ngkwenge angketyeke ahentye anemele unte-arle ikwere ilkelherlenge.
15-16 Kele unte itelareme rarle ngenhe imperle-alheke. Kele mwerre-arle, re nhenhe-werne apetyeke ayeye Jesus-akerte aweke-iperre re renhe arratye itelaremele. Re kwenhe warrkene ngkwinhe aneke ngenhe iwerle-alhemele alheke, re kwenhe Jesus-eke-artweyeke anteme. Kele nhenge re ngkwenge-werne alpemele, nhenge warrkene-ante ware kwenye, nhenge re Jesus-kenhe anteme irreke mpwele kenhenge atherre anteme anerle-anerreme. Kele lyete re ngkwenge-werne apetye-alpeme ngkwenge anetyeke anteme akwete. Ayenge kwenhe artwe nhenheke akangkeme anthurre anteme, unte-inpe kele ikwere akangkemele anthurre anetyenhe rarle ngkwenge-artweyeke anthurre anteme Jesus-enge ularre.
17 Philemon, unte kwenhe atyewe atyinhe aneme, alakenhe ikwerenge anteme unte Onesimus-eke akangkemele arneke-arnare-irreme atyewe-arteke, re nhenge ngkwenge-werne alhemenge. Renhe akangkemele ikngwemele, unte ayenge, atyewe ngkwinhe-arle, akangkemele ikngweme-arteke. 18 Arratye apelaye, unte-arle renhe apwerte ngkweltyele ineke re ngkwenge arlkarentye-irremele impelheke. Kele impaye, akwete itirretyale. Kele re apeke ngkwengenge arne anyelkngele ineke ngenhe re anteme anthirtnetyeke. Nhenge renhe apayuthnetyale nhenhe anthirtnetyeke. Kele atyenge ilaye nthakenhe-arle re irreke nthakenhe-arle re apale mpwareke kele the ngenhe iwenhe apeke renhe anthirtnetyenhe apwerte ngkweltye atyinhe-ngentyele. 19 Awaye, ayenge Paul, the-arrpe anteme iltyele intelhe-ileme ngkwenge alhilemele tharle ngenhe ingkirreke anthirtnemele, unte-arle itirremeke artwe nhenhele akwele anyelkngele ineke. Apwerte mane yanheke itirretyeke, arne iwenhe apeke renhe-arteke tharle ngkwenge alhileme. Kenhe unte akenhe itelaretyeke anteye unte-arle atyenge akngerre anthurre alhileme, arrule anthurre-arle the ngkwenge Jesus-akerte ilerlenge, unte anteme itethe alkarle ineke Ngkarteke atyewe-irremele atyengenge ularre. 20 Ye, the ngenhe apayuthneme artwe nhenhe akangkemele inirtnetyeke ikwere ipeltye-irretyeke. Alakenhe renhe atyenge mpwaraye, apentemele anthintye-alpeme-arteke, unte-arle Christ-kenhe anemenge. Nhenge unte ikwerenge ipeltye-irremele, ayenge arnterre akangkemele anthurre anetyenhenge. 21 Kele the-ingarle nhenhe intelhe-ileme, the itelareme unte arratye-arle mpwareme iwenhe apeke renhe the apayuthneke, unte awethe anthurre-ulkere anteme mpwaretyenhe.
22 The nhenhe-inpe apayuthneme! Apmere atyenge akwetante mpwaretyeke, ayenge apetyetyeke arrekantherrenge anetyeke. Arrantherre nhenge Ngkarte atyenge apayuthneke-arle nhenge ayenge ingwenthe-ulkere jail-ngentyele arratetyenhe arrekantherre-werne apetyetyenhenge. Ayenge itirreme Ngkartele ingwenthe-ulkere mpwaretyenhe iwenhe arrantherre-arle apayuthnekeke.
Paul-ele ayeye nhenhe Philemon-eke uyerrelhe-ileme
23 Artwe arrpenhe nhenge Epaphras arritnye ilerne akwele nhenge apmere jail-ele anerle-anerreme, ilerne-arle ayeye Jesus-akerte ilerle-aperrekenge. Kele re ngkwenge akwete-arle akangkemele itirreme ngkwenge akwele ilelheme re akwele mwerre-arle. 24 Kele artwe arrpenhe nhenhe areye, Ayeye Mwerre Jesus-akerte-arle ilemeke, itne-inpe kwenhe apmere nhenhele ante, arritnye itnekenhe, Mark, Aristarchus, Demas uthene Luke uthene. Itne kwenhe ngkwenge akangkemele itirreme ayenge ngkwenge itne apayuthneme anteye.
25 Kele the intelhe-ilentye urteke nhenhe uyerrelhe-ileke. Alartetye Jesus Christ-ele arrenhantherrenhe arntarnte-aretyenhe mwantye-mwantye-ilemele.
Kele, yanhe alakenhe ware.