8
Anwerne mwerre anetyenhe Utnenge Akngerrele-arle anwernenhe atnyenemenge
Ye, Ngkarte kwenhe angkeme anwerne-arle Ikwerenge arratye aneme anwerne-arle Jesus Christ arratye itelaremenge ikwerenge anyente-irremenge. Alakenhe ikwerenge anteme Ngkarte anwernenhe irrerlknge atwetye-kwenye. Urreke anwerne Ngkarte-kenhe areye irretyenhenge, anwerne arne akurne areye mpwarerlte-anetyarte iwerre akurnele alhemele irrerlknge iperte-werne atheke. Nhenge anwerne Jesus Christ-nge apurte-irremele Utnenge Akngerrele anwernenhe iwerre akurne yanhe ikwere-ketye akayake-ileke anwernenhe iwerre mwerreke arrerneke anwerne Jesus-nge apurte akwete alherlte-iwetyenhenge. Anwerne itelareme angkentye Ngkartele-arle Moses antheke anwernenhe itetheke mpwaretyakenhenge, anwerne-arle uyarne mpwarerlenge iwenhe-arle re anwerneke ileme arratye anetyeke. Kenhe Ngkartele akenhe anwerne itetheke mpwareke Alere Ikwerenhe yernemele. Anwerne itelareme rarle tyerrtye-irreke, tyerrtye anwerne-arteke anteye-arle aneke. Re anteme anwerneke piwelhemele ilweke anwerne anteme arratye anthurre anetyenhenge arne akurne areye akwetethe mpwaretyakenhe anetyeke. Ye, arlte lyete anteme anwerne awerlte-aneme iwenhe apeke renhe Utnenge Ngkarte-kenhe anwerneke angkeme. Anwerne arne akurne areye akwete mpwaretyakenhe, anwerne-arle mpwaretyartele. Alakenhe ikwerenge anteme anwerne arratye anetyeke ahentye-aneme angkentye Moses-kenhenge ularre. Lyete anwerne arne yanhe areye mpwareme Utnenge Ngkarte-kenhele-arle anwerneke mpwaretyeke ahentye aneme. Tyerrtye arrpenhemele arne akurne arrpe-anenhe renhe-arle mpwarerlte-aneme itne-arle ahentye anemeke. Itne kwenhe Ngkarte awetyakenhe, itne-arle ware itirrerlte-aneme iwenhe apeke ikwere-arle itne mpwaretyeke ahentye aneme. Kenhe arrpenhe areyele akenhe Utnenge Akngerre aweme, itne kwenhe aywerrkele mpwarerlte-anemele rarle ileme, itne akwetethe itirrerlte-aneme arne yanhe areye-akerte Ngkartele-arle itneke ileme. Angwenhe apeke akwete itirrerle-anemele arne akurne akwetethe mpwaretyeke rarle iwerre irrerlknge iperte-werne atheke alhemele. Kenhe angwenhele apeke akenhe Utnenge Ngkarte-kenhe mwantyele aweme, rarle iwerre mwerrele itethe-werne alhemele Ngkartenge mwerre akwete aneme-werne. Tyerrtye areye akwetethe-arle itirrerlte-aneme arne akurne areye mpwarerlte-anetyeke, itne kwenhe Ngkarteke ahele-irremele-arteke. Itne angkentye Ngkarte-kenhe awetyakenhe aneme. Itne uyarne mpwareme nhenge iwenhe ikwere Rarle ahentye-aneme itne-arle renhe akwenpele ware awemenge. Yanhe areye-arle alakenhe ikwere itirreme-arteke, itne uyarne Ngkarteke akangkemele aneme.
Nhenge Utnenge Akngerre arrekantherre-arlenge anemele, arrantherre arrekantherre-arrpe ware itirretyakenhe, ware mpwaremele anteme arrantherre-arle ahentye-anemele. Arrantherre kwenhe itelareme tyerrtye areye-arle Utnenge Christ-kenhe itnekele-arlenge-arle atnyenetyakenhenge, itne Jesus Christ-kenhe anetyakenhe. 10 Nhenge Christ arrekantherrele-arlenge anemele, kele utnenge arrekantherrenhe anteme itethe akwete-ante anerlte-aneme Ngkarte-arle kwenhe angkerlenge arrantherre-arle Ikwerenge arratye aneme. Kele mwerre-arle arrantherre-arle ilwetyenhe arrantherre-arle arne akurne areye mpwaretyarte. Tyerrtye-ante ware-arle arrangkwe-irretyenhe. Kenhe utnenge arrekantherrenhe akenhe itethe akwete-ante anetyenhenge. 11 Arratye-arle, Ngkartele Jesus itethe-ilirtneke rarle ilweke-iperrenge akeme-ilemele Utnenge Akngerrele. Utnenge Akngerre re-ante-arle arrekantherrele-arlenge anemele re arrenhantherrenhe itethe-ilirtnetyenhe arrenhantherrenhe akemelhe-ilirtnetyenhe irrerlkngele inteke-ipenhele.
12 Atyewe Jesus-kenhe areye, anwerne kwenhe itirretyeke arratye anetyeke, arne akurne iwenhe apeke renhe-arle mpwaretyale ahentye-anemeke. 13 Anwerne apeke arne akurne arrpe-anenhe akwete mpwarerlte-anetyeke ahentye aneme, kele anwerne anteme ilwetyenhenge Ngkarte-ketyenge akwete-ante akngakelhemele anteme aneme. Kenhe nhenge Utnenge Akngerrele anwernenhe akaltyele-anthemele, anwerne akurne mpwareme-ketye untyeme-arle-irremele, kele anwerne anteme itethe akwete-ante Ngkartenge apurte anetyenhenge. 14 Tyerrtye areyele-ante ware Utnenge Akngerre aweme mpwaremele Re ilemenge, itne kwenhe ampe Ngkarte-kenhe areye aneme. 15 Arrwekele kwenhe anwerne atere-irretyarte, Ngkartele anteme anwernenhe Utnenge Akngerre antheke. Utnenge Akngerrele kwenhe anwernenhe atnerre-ileme, atere-kwenye. Anwerne Utnenge Ngkarte-kenhe ineke nhenge Re anwernenhe ampe Ikwerenhe areye-arteke altye-ileme. Lyete anteme anwerne Renhe akeme, “Abba, Akngeye.” 16 Arratye apelaye, Utnenge Akngerre-arle utnenge anwerne-kenhe-nge anyente-irreme anwerne itelaretyeke anwerne-arle ampe Ngkarte-kenhe areye arratye anthurre aneme. 17 Anwerne-arle ampe uthene alere uthene Ngkarte-kenhe areye anerlenge, urreke anwerne, apurtele Christ-nge, arne mwerre anthurre areye inetyenhe Ngkartele-arle anwernenhe alhileke. Nhenge apmere ahelhe nhenhele anwerne anemele arne akurne areye anwerneke irretyenhe, Christ-eke irreke-arteke. Kele mwerre-arle, Ngkartele-arle kwenhe anwernenhe mwantye arntarnte-aretyenhenge apmere mwerre anthurre Ikwerenhele apurte Christ-nge anemele.
Urreke, Ngkartele anwerneke arne mwerre anthurre areye imernetyenhe
18 Kele mwerre-arle tyerrtye areye anwerneke ahele-ahele angkeme anwernenhe atwemele-arlke, lyete anteme anwerne uyarne itirreme. Urreke Ngkartele anwernenhe tnaketyenhe apmere mwerre Ikwerenhele mwantyele arntarnte-aretyenhe, anwerne anteme alkngwirretyenhe anthurre arne akurne areyeke anwerneke-arle irretyarte apmere ahelhe nhenhele anerlte-anetyartele. 19 Arne ingkirreke anthurre Ngkartele-arle mpwareke, apmere ahelhe anteke nhenhe-arlke, apwerte areye-arlke, arne areye-arlke, kere areye-arlke, thipe areye-arlke, iwenhe-iwenhe arrpenhe areye-arlke, ingkirreke kwenhe atyepe-atyepele akarelheme Ngkarteke imernetyeke angwenhe apeke ampe Ikwerenhe uthene alere Ikwerenhe uthene areye arratye anemenge tyerrtye ingkirrekele itnenhe aretyenhenge. 20-21 Ngkarte arne areye ingkirrekeke akwete akarelhetyeke ahentye-aneme alakenhe renhe-arteke Rarle ilekeke arne areye ingkirreke anthurre apmere ahelhe nhenhe-arenye-arle apele ingkweye-irretyenhe akurne-irretyenhe Adam uthene Eve uthenele-arle akurne mpwarerle-anerrekenge. Alakenhe ikwerenge anteme, arne areye ingkirreke anthurre apmere ahelhe nhenhe-arenye-arle kwenhe uyarne mwerre akwete anerlte-aneme. Kenhe Ngkartele akenhe itelareke urreke-arle Re arne areye mwerre-ilirtnetyenhe awethe anteye. Arne ingkirreke Ngkartele-arle mpwareke kwenhe akngarte-iwelhetyenhe arratye mwerre anthurre irrirtnetyenhe. 22 Anwerne itelareme ingkirreke Ngkartele-arle mpwareke akwetethe tyerrtye rlkerte-arteke ampangkerle-anemenge. Arrantherre itelareme, nhenge arelhe ampe akweke atnyenetyeke akarelheme, re-anteme ampangkerle-aneme, alakenhe renhe-arteke arne ingkirreke Ngkartele-arle mpwarerlenge ampangkerlte-aneme Ngkarteke akarelhemele urreke nhenge mwerre anthurre ilirtnetyenhenge awethe. 23 Kenhe anwerne-inpe utnengele ampangkerlte-aneme anteye nhenge apmere ahelhe nhenhele anemele, Ngkarteke atyepe-atyepele akarelhemele Ikwere arelhewarremele. Kenhe Ngkartele kwenhe anwernenhe kele antheke Utnenge Akngerreke-amparre, lyete anteme anwerne Ngkarteke atyepe-atyepele akarelhemele anwernenhe altye-iletyeke ampe uthene alere uthene Ikwerenhe-arteke. Urreke, Re-anteme anwernenhe tyerrtye alkarle arrpenhe anthetyenhe. 24-25 Anwerne itelareme Ngkartele-arle anwernenhe itetheke mpwareke. Anwerne awethe itelareme urreke-arle Ngkartele anwernenhe tyerrtye arrpenhe anthetyenhe, Ikwerenge anetyeke akngirtnetyenhe. Anwerne kwenhe nhenheke akaltye-irreke nhenge anwerne-arle Ngkarte-kenhe areye irremele. Anwerne kwenhe tyerrtye arrpenhe yanhe areye aretyakenhe akwete. Kele mwerre-arle. Lyete kwenhe anwerne atyenpele akarelheme Ngkarteke anwernenhe tyerrtye arrpenhe areye anthetyeke Ikwerenge akngirtnemele anetyeke.
26 Arlte arrpenhemenge anwerne kwenhe apertape awelheme apatemele anthurre anemele. Kenhe Utnenge Akngerrele-arle akenhe anwerneke imerneme. Nhenge anwerne uyarne itirremele nthakenhe-arle Ngkarte apayuthnetyeke, kenhe Utnenge Akngerrele akenhe itelareme. Re anteme anwerneke itwe-irremele apetyetyeke apayuthnemele anwerneke, ampwangkemele angkentye angkemele anwerne uye itelarerlenge. 27 Ngkartele anteme aweme iwenhe-arle Utnenge Akngerre angkeme. Ngkartele kwenhe itelareme iwenhe-arle tyerrtye areye itirremenge, Re itelareme-anteye iwenhe-arle Utnenge Akngerrele apayuthnemeke nhenge Ngkarte-kenhe areyeke, ratherre-arle kwenhe itirrentye anyente.
28 Anwerne itelareme Ngkartele-arle arntarnte-areme yanhe areye Ikwere-arle ahentye-anemeke. Apmere ahelhe nhenhele-arle anemele arne arrpe-anenhe kwenhe anwerneke irreme, arrpenheme mwerre-arle, arrpenheme akurne-arle. Arne ingkirreke anwerneke irrerlenge Ngkartele akenhe itnenhe anwerneke mwerre-ileme. Re kwenhe anwernenhe akngakeke, anwerne itelareme iwenhe apeke-arle anwerneke irrerlenge, arne yanhe areyeke Rarle ahentye anemenge. 29 Urreke anwerne ampe akweke intetyenhenge, Ngkartele-arle anwernenhe arrwekele-anteye-arle akngakeke nhenge Alere ikwerenhe-arteke anetyeke. Re Alere Ikwerenhe akngakeke kake akngerre tyerrtye ingkirrekeke anetyeke. 30 Anwernenhe akngakeke-arle iperre Ikwerenhe areye anetyeke Ngkartele anteme anwernenhe ikngweke. Anwernenhe ikngweke-arle-iperrele Re-anteme anwerneke angkeke, “Arrantherre kwenhe Atyengenge ularre arratye aneme.” Re anwerneke akangkemele anthurre anetyenhe Ikwerenge akwete-ante atnyenetyenhenge.
Ngkartele kwenhe anwernenhe akwetethe akayake-ileme
31 Ikwerenge-ntyele anwerne alakenhe itirretyeke, “Arratye kwenhe Ngkarte anwerneke alkwerte-arteke aneme, angwenhele-ame anwernenhe atweye? Arrangkwe-arle, arrpenhele anwernenhe atwetye-kwenye Rarle anwernenhe akayake-ilerlenge mwantyele atnyeneme.” 32 Ngkartele kwenhe ameke-aretyakenhe aneke Alere anyente anthurre-arle Ikwerenhe Ikwere-arrpe, Re renhe akwenpele antheke anwerneke ilwetyeke. Alakenhe ikwerenge anteme anwerne itelareme Rarle kwenhe anwernenhe arne arrpenhe atningke-arlke mwantyele anthetyenhe, ameke-aretye-kwenyele. 33 Anwerne itelareme, arrpenhele ilpernetyakenhe tyerrtye areye Ngkartele-arle akngakeke, Ngkartele-arle kwenhe kele angkekenge anwerne-arle arratye aneme Ikwerenge ularre. 34 Kele angwenhe-ame anteme anwerneke ahele-irremele irrerlknge atwetyenhe? Arrangkwe-arle! Arrpenhele anwernenhe uyarne irrerlknge atweme Christ-arle kele anwerneke ilwekenge. Ngkartele anteme renhe itethe-ilirtneke akemelhe-ilemele, re-anteme Ngkartenge akwe-arratyele aneme nhenge alartetye impene anthurre-arteke anwerneke angkemele. 35 Re kwenhe anwernenhe mwantyele arntarnte-areme anthurre. Arrpenhele anwernenhe Jesus-ngentyele uyarne akalkelhe-ileme. Kele mwerre-arle, arne akurne arrpenhe areye apeke anwerneke irreme. Kele mwerre-arle, anwerne rlkerte-irreme nhenge irrare-apeke-irremele. Kele mwerre-arle, anwerne apateke anthurre nthakenhe mpwaretyeke anwerne-arle kwenhe merne apeke nhenge mantere-arlke apeke atnyenetyakenhele. Kele mwerre-arle, arrpenhe areye anwerneke ahele angkemele anwernenhe atwemele-arlke, angkerreme-arlke nhenge anwernenhe atwetyeke, anwernenhe apeke tnyante atweme anthurre-arle. Kenhe arne akurne nhenhe areyele-arle anwernenhe Jesus-ngentyele uyarne akalkelhe-ileme rarle kwenhe anwernenhe akwetethe mwantyele arntarnte-arerle-anerlenge. 36 Arrantherre itelareme, nhenhe David-ele kwenhe arrule anthurrele pwekeke intelhe-ileke-arteke, re alakenhe-arle angkemele,
“Itne kwenhe akwetethe angkerreme anwernenhe irrerlknge atwetyeke anwerne-arle Ngkwinhe areye anemenge.
Itne anwernenhe mwantyele arerlte-aneme yepe-yepe areye-arteke itne-arle irrerlknge atwetyeke ahentye anemele kereke.
Arrantherre itelareme nhenge nthakenhe-arle itne yepe-yepe areye apurtelhe-ilemele atnyeneme imerte irrerlknge anteme atwetyenhenge itnenhe arlkwemele anteme, alakenhe renhe.” Psalm 44:22.
37 Kele-anteye-arle arne akurne areye anwerneke irreme, anwerne atereke akutne-arle, anwerne-arle Jesus akwete arratye itelarerlte-aneme rarle anwerneke ilwekenge, re akwetethe anwernenhe arntarnte-arerle-anemele. Alakenhe ikwerenge anteme arne akurne nhenhe areyele anwernenhe Ngkarte-ngentyele uyarne akalkelhe-ileme. 38-39 Arratye apelaye, nhenge Christ-ele anwernenhe arntarnte-arerle-anemele arrpenhele anwernenhe Ngkarte-ngentyele uyarne akalkelhe-ileme Rarle anwerneke ahentye anthurre anerle-anemenge. Kele mwerre-arle anwerne apeke ilweme, anwerne apeke-arle itethe akwete anetyenhe. Christ-ele anwernenhe mwantyele arntarnte-areme. Arrangkwe anthurre-arle-irreke arrwekelenge, urreke anteye arrangkwe anthurre-arle irretyenhe-arle anwernenhe Ngkarte-ngentyele akalkelhe-iletyenhenge. Arrantherre itelareme, alartetye arrpenhe alkere-arenye areye, alkere-arenye areye, altyerre-ipenhe uthene arrentye uthene areye, nhenhe ingkirrekele kwenhe anwernenhe Ngkarte-ngentyele uyarne akalkelhe-ileme. Arrpenhe areye-arlke alkere akertnele aneme arne arrpenhe areye-arlke ahelhe kwenele-arle aneme anwernenhe Ngkarte-ngentyele uyarne akalkelhe-ileme. Arne ingkirreke anthurre Ngkartele-arle mpwareke, arne yanhe areyele anwernenhe Ngkarte-ngentyele uyarne akalkelhe-ileme. Ngkarte uthene Jesus Christ uthenele kwenhe anwernenhe akwetethe mwantyele arntarnte-arerle-anerretyenhe.