10
Tafúnai Nare Ano Ma Ída Kanaí En Banasii Ume Arúantan Nain Baya Ino
Mosesini man baya maen mai ma ínaimpá ma kama yaná erin nain aman mi varen mifo Yisas Karaisi ano ma fura sikhein daná ma varen erein naino. Ída ino. Para va máa siya rauno. Mai ma ena ena oranafin ma safúnai narefó ma ákonte uanten eriyá ein mano ída uron mi vanasi ano ma monó tiyá ein ayaiyaren mino. Pura siren ume arúanten baré intin mai ma íkun uan amin avúavá ída vanainten mino. Mai fara vara seyo, manádá ma íkun uan amin avúavá ano ma monó nanin bantai ume ma ena ena sesé urantin maen mai ída umeí ukhé uno sen afová inainten mino.
Máan tiyaren mifo mai ma ena ena oranafin ma manádá ákonte iyaré ein mano mai ma umeí ukhá ein mi aní uantiyaren mino. *Mai fara vara seyo, mémé bá afon kao vái nare ano ída kanaíen ume arúantanten mino. Máan tukhan pasen Yisas Karaisi ma ma varará dorun báken máan mi sikharen mino.
“Íkun uan amin avúavá bá ákonte in avúava ba san éi ída anunun e ompo
sen tui útaan kaútinte ono.
Ume arun mino siren ma íkun uan amin má inká tafúna aruren ma íkun uan amin avúavá ba san
éi ída amusin ukha ono.
Máan tiyaonafin mi séi siyáké, ‘Masi séi vakun, Bompon dókifin téin nan mi sikhen mino.
Tiyarafenu oe, éin oo yaiyé dorano van mi erikhé uno.’ ” Íbo 40:6-8
Esé araíen Yisas Karaisi máa semí, “Ara ara yanápó ma íkun uan amin nafi safúna ma aruren íkun uan amin nafi inká ume ampiantano siren ma íkun uan amin nafi mai Mosesini man baya ano sikha ompo mai avúava sinta van éi ída anunu ure amusin e ono.” Máa siren temí, “Éin oo yaiyé dorano van mi eré uno.” Esé ma kasen ban man baya ma amikhá ein do mádé auyen avúaváká ma kasen ban man baya maman dákó ono van mi máa sen mino. 10  *Mai van mi minó damú para oriyan bano van Yisas Karaisi ano ve aufó Tiyarafenun manádá íkun uan amiren tetin maman kantasí urá bá tiféuno.
Yisas Karaisi Ano Minó Nanin Banta Van Manádái Tiyarafenun Íkun Uan Amikhen Mino
11  *Peyante avúaváká ma kasen ban aránaó ma váken monó ánon banta kayo ano ena ena yamú monó dorarí iyáken inká ume arumino van ena ena íkun uan amiyaren mifo mai ano ída kanaíen arumiyaren mino. 12 Máan tiyaren mifo setisi Monó Anon Doran Banta ano ume ampisintano van kama avúavasíen minó damú kena manádá íkun uan Tiyarafenun amiren ben ayan kurompá kin karáká un kumanten mino. 13  *Un kumanten mi vei namuro kayo maman bararasí uren beni arantan kain karasí ino van ave ukhen mino. 14 Mai fara vara seyo, ve aufó ma manádá íkun uan Tiyarafenun amein avúavá anon mai ma funtákein avúavá bariyain kéka maman kantasí iyan mino. 15 Máan tukhan Kantá Aunan mano yere mai van tetimpin tian amá iyáken esé araí in baya máa sikhen mino.
16  *“Tesi vanasi vá ma auyen avúaváká kasen ban maen
maí damúi yamuan kaonté uno sen Bafan mano sikhen mino.
Betí ankan aúká ma sesi man baya kaúdé maé
inká betíi ineinefin uvádékun
mai vaya ánain bákurinten mino.” Yer 31:33
17 Máa siren evaránen temí,
“Betí ankan ma man baya átakharé uren ume avúavá ma variyá ein nan
ída ovaré me ineine onté uno.” Yer 31:34
18 Máan tukhein nan mi ume ma ampiantá dantin maen ída evaránen íkun uan amin avúavá banten mino.
Tiyarafenun Ádé Ma Orin Baya Ino
19  *Máan tukhein nan mi mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, Yisasini nare ano setin maman avusese ukhein pasé ída feran kasaé Moéken Kantasí ma Ukhein Karafarampin ódó tifanté uno. 20  *Mai ma yavaráe fóké ma are ukhá ein mi Yisas Karaisi ano vei furimpó auyen aunan ma varan aa uvisiyáken do varen mino.
21 Máan tukhan maen Tiyarafenui vanasirái setisi kákaní ukhein Monó Anon Banta anon dafíken mino. 22  *Máan tukhanti erí tifé purasé túkáké bentá mumunan é Tiyarafenun ádesá oró tifano. Mai fara vara seyo, Yisas Karaisini nare anon tetinti namu ineine maman avusese uren ída fain bain nompói minó bukhafa sesé ukhen mino.
23 Mai ma Tiyarafenu ano amenté uno sikhá ma ákona mumunan iyá tiferuna ída vá me ampé tifano. Para vara seyo, Tiyarafenu ano vei vaya ánain mi yakhafen mai ma iyáantan bá ein daná amé iyan mino. 24 Máan tukhein nará erí tifesá ará amin avúavápó ben aya ven aya iyáké kama avúavá ana vá bará tifano. 25  *Máan tiyáké ída vá manáa kéká an desá manafin ma átaruin avúavá me ampé tifano. Beni erin inka ádesí ukhen mifo erí tifesá ben ma moéken ákona uantan maran ná ó tifano.
Ída Ma Tiyarafenu Anin Oyan Amin Baya Ino
26  *Máan tukhen mifo fura sikhein baya ma afová ure ma evaráne umeí iya vante mae mai ume ma ampiantano van ma íkun uan amin avúavá ena ída vanten mino. 27  *Máan tinten mifo Tiyarafenui kó barufin ma o mantan má kákan ira ano ma veni namuro kayo saman kaurin nain má anan ave ó tifanté uno. 28  *Mana ano ma Mosesini man baya yurafúdan ma kan mano fi kanú manau ano safi ma ódaran maen ída avo uantan bákan esé anan aruan puriyaren mino. 29  *Máan tukhantin intéa kéká anó Tiyarafenu Anin barafin daren ná arantampó dosasí iyáken ná auyen kasen ban man baya ma vei narefó ákonte ukhein maman painí iyáken ma inká tarisari amé iyain Aunan ma ankayan tiyá inten nafi mai kéká ano kákan uman uron mi varanten mino.
30  *Mai fara vara seyo, setí ankan afová ukhékun beyantá máa sikhen mino.
“Mai anonafá betin daídé uman amenté uno.”
“Mai yaná ma varano van iyain kéká evaráné amenté uno.” Diu 32:35
Máa siren evaránen temí,
“Bafan mano veyantái vei vanasi yaiminten mino.” Diu 32:36
31 Máan ume vá ma ayun para van oriyan ban Tiyarafenun ayampin ma orin maen mai namu ukhan kákan akhokho yanái van mino.
Mumunan Avúavápin Ma Mantaan Ákona In Baya Ino
32 Mai ma esé araíintá ma Yisas Karaisini kama vaya inire afova vareona van ída vá áun nono. Moékentá uman bariyáke ma ákonaen mantakhá eona vará ovare me ineno. 33 Manáa yamú tiretí ankan avían banasi avorá mo khaúden maen aruren uman amiyaren mino. Inká ená damú tiretí ankan mano ena kéká ma uman bariya mae oyampá mantaveya aya iya ono. 34  *Máan tiyan nan ma siretin páken karavusií mo ura mae maifin ma vain kéká bá kama iya mae inká tiretin nina yanasinta ma vara maeya sentisi kama ukhein danasinta inarufái yan bane se afová ukhe fase amusin manan iyare ono.
35 Máan tiya ompo mai ma Tiyarafenurá ma ákona inin dáke ma mumunan iyaona avúavá ída vá me ampiyákeya mai ma kákan miyan ma ave ukhein nará ovare me ineno. 36 Mantaan ákona ukhe ma Tiyarafenui anunu ánain ma yakhafiyare maeya mai ma iyáantákein amusin baran nono.
37 Mai fara vara seyo, Tiyarafenui Vompon dókifin máa sikhen mino.
“Ída ayáká ban mi
mai ma Ereno Sikhein Banta ainen erinten mino.
38 Máan tinten mifo funtákein banta ma váken maen tentá anan mumunan iyan banten mino.
Inká ten ma oyan timikhá inain kéká ída simusin uantanté uno.” Aba 2:3-4
39 Máan tinten mifo mai ma Tiyarafenun oyan amiren ma ainen eraven ankamé iyain kéká an ída yakhé tifé umpo ákona mumunan má ma van oriyan ma o ayain baré iyain kékái vá tiféuno.
* 10:4 Ibu 9:13 * 10:10 Ibu 9:12 * 10:11 Eks 29:38 * 10:13 Íbo 110:1 * 10:16 Ibu 8:10 * 10:19 Ibu 4:16 * 10:20 Mat 27:51 * 10:22 Riv 8:30; Isi 36:25; Efe 5:26 * 10:25 Ibu 3:13 * 10:26 Ibu 6:4-8 * 10:27 Ais 26:11 * 10:28 Diu 17:6; 19:15 * 10:29 Mat 12:30-32; 1Ko 11:27-29 * 10:30 Íbo 135:14 * 10:34 Mat 5:11‑12; 6:20