6
Arará Iyampon Ma Afova Amein An Ma Yan Avúavá Ma Me Ampin Baya Ino
Máan tukhen mifo ída vá mai ma esé araíintá ma Yisas Karaisini vaya sisimí iné tiferuna avúaváká evaráné orive orive iyá bá tifano. Monó avúavá purasé afová uresá ume avúavá ma me soyan amiré erikhé tiferuna ída vá evaráné mo aruviyáké Tiyarafenurá ma ákona mumunan in nará inétifano. Monó non péantan nafi ayan ánontá kaúden avu uantan nafi fúaren ma orun mantan nafi inká Tiyarafenu ano ma ínaimpáké ma vanasii avúavá daiminaí pákena van mana ída vá tiamiya vano. Máan tiya tifékun ná Tiyarafenu ano ma anunu intí maerá moékan afova vará tifano.
*Para vara seyo, mai ma Tiyarafenui fura vaya vá kama yanasinta vá afová en ma Kantá Aunani avúavá baren ma Tiyarafenui kama avúavá bain baya vá 5-6 inká ínaimpáké ma ma vara kípan nain ákona vá ma afová ukhein kéká ano ma Tiyarafenun me oyan amiren orivinten maen ída kanaíen ará baeranten mino. Mai fara va ino. Máan kéká anon Tiyarafenu Anin oyan amiyáken mi véin evaránen daa unkamádantá ariyáken banasi avorá béin ankayan tiren ayave amiyan ban mino.
Banasi ano ma varafin danayun dókáin ma á eren bara afú daran ma orun ampamaren ma kama aran iré iyain mai Tiyarafenui avábái varé iyan mino. *Máan té iyan mifo mai yunan anafin ma namu naman má ayankun naman má ma e ampamaren ma yunan ana yarádantin maen mai yunan ana afóe ano mai vara van aufon ukhen mino siren ira saman kaurinten mino.
Téi ma sinunu ukheruna sirona kéka soe, ma vaya ma siyaruna van mai ída siretin nan tiyá unon té iniyá tiféuno. Tiyarafenu ano ma setin tiya uren tivíkeimpin ma kama yaná afoká inti ma varan nona rái inin onan kaúka ononté inikhé tiféuno. 10  *Mai fara vara seyo, Tiyarafenu ano funtáken ban mino. Mai ma veni ákona yorarí iya ma mumunan nanin banta avábá ureya ayaiya ma kama e yafisiya vaona van béi ída áun inten mino. 11 Ena ma ará amin avúavá ákona uan pákaráke oriyareya mai ma ákona inin onan kauráke ma ave iya vaona yaná purase o varano van mi setí ankan tinunu ukhé uno. 12 Máan ma inteyan monó avúavápin ída avesara in nono. Máan tin nompo mai ma Tiyarafenu ano iyáantan bain daná ma fura sen afoká intéí uno siren ma mai yanáká ákona mumunan kaúdáken kama avúavá ana varen oriyaren ma mai yaná o varein kéká an mi yan nono.
Tiyarafenu Ano Ma Iyáantan Danáká Ma Ákona Mumunan Kain Baya Ino
13 Mana vanta ano ída Tiyarafenun esantakheimpin mi veyantá be avíkái ayan befió uren pura ódino siren mi Abaraamun máa sen iyáan ten mino.
14 “Éin purasé moeké avu uantádé
en ana akhá maman kokhoni suron uantanté uno. Esé 22:17
15 Máa siran ará kusin má Abaraamu ave ukharen mai ma Tiyarafenu ano iyáantáká ein daná baren mino.
16 Mana vanta ano ma mana yaná ma ena kéká iyáantano van maen ben ma esantakhein banta avíkái ayan befiyó uren pura ódino siran mi mai ano fura sen ákona ukharéin mi ída ara ara vaya vákan kasaen baré iyan mino. 17 Máan avúaváká anan ten mi mai ma iyáantákáin nain kéká ano fura sé baranté uno siren ákona mumunan ino van mi Tiyarafenu ano veyantá ayan befiyó uren pura ódino sikhein ída kanaíen do varanten mino. 18  *Máan tukhein nan mi Tiyarafenu ano setin iyátintáden inká ayan befiyó uren pura ódino siran ban mino. Maíkan dana san ma Tiyarafenu ano kampun tiantáden ma yurafurimpin ída seso sikhen mino. Máan tukhein nará mai ma ven ópá aúmaneno van muno siré ma karan oronuna kéká ano kasaé mantaan ákona uvé maé mai ma iyátintan bain danáká ákona inin kaó tifanté uno.
19  *Mai ma ave ukhé ma ákona inin onan kaiyá tiferuna anon sipii ankan ma un nompin kain orun pákaan ákona ukhen bain an mi setin tuká ukhen mino. Mai anon tetin tiviren inarufá ma vain monó namumpin ma moéken kantasí ukhein karafaran ma iyákein davaráe esantaren maen Tiyarafenui kantasí ukhein karafarampin ódiyan mino. 20 Yisasi ano setin tiya ono van pefái maifin un báken Merkisedekin an den para van oriyan ban monó ánon banta kékái ánon bantaí ukhen mino.
* 6:4 Mat 10:22; Ibu 10:26-27; 1Yn 5:16 * 6:8 Esé 3:17-18; Mat 13:7, 22 * 6:10 Ibu 10:32-34 * 6:18 Nam 23:19 * 6:19 Riv 16:2-3