PITA MA ESÉ ARAÍEN UVANTEIN BOMPON MINO
(1 Pita)
Pita Ma Esé Bompon Uvanteí Pákenai Afova Vaya Ino
Ma vompon ma uvantein banta ino.
Pita anon Sirivanusin nan ma Sairasine sen ariyain banta ma veni vompon uvaran doran bantaí ukhá ein mi siamin uvanten mino.
Uvarein orana ino.
AD sikisti-fo (64) fin mino.
Ma vompon ma uvantein baru ino.
Ovaeran bayafó ma Babironi e siyain baru Romú ino. (1 Pita 5:13 fin ná onano.)
Ma vompon ma uvaman amikhein kéká ino.
Esiá bara van ma saréa Teki e siyain barafin ma vain monó namun kayofin kokhon Yutan kayo vákan inká ena anan pinté ma monó tiyain kéká bá dere vákan mai kayon uvaman amikhen mino.
Nái ana vará ma vompon uvanten nafino.
Monó nanin banta ano ída uman baranté uno sen inikharé ein uman kayo variyaimpin mi ma vayafó betin ákona uantáken mino. Inká baru yafisin kayo vá antuntá ma varú barú ukhein kéká bá ano ará manafiníen bano van mi aní iyáken ará ákona uantan baya siamikhen mino.
1
Pita Ma Amusin Baya Sein Mino
Yisas Karaisini vaya varen orin banta mai séi Pita anon ma vompon uvaré uno. Mai ma Pontusí barafa safi Karesia safi Kapadosiá barafa safi inká Esiá barafin nafi Bitiniá barafin nafi ma Tiyarafenu ano aní ukhein nanin banta ano ma meren mana mana ukhein kékápin mi ma vompon uvamádékun oren mino. *Tifóe Tiyarafenu ano fefái siretin aní uraya varé en nan mi Kantá Aunan mano siretin maman kantasíen mino. Mai ma siretin maman kantasí ukhein ana maen mai máan mi ukhen mino. Yisas Karaisini vaya inire ma mai ánain dakhafe nan ma inká beni nare ano siretíi ume sesé uanteintá ino.
Máan tukhantin Tiyarafenui avábá bá ará kusin má ano moéken tiretin masá bano.
Para Van Oriyan Ban Aunan Ma Sive Ukhein Nará Tiyarafenun Aví Daní Tifano
Tetisi Bafan Yisas Karaisin Afóe Ayarafenun avisá daní ono. Mai fara vara seyo, setinti monó tin avúavápin maman auyení ino van mi Tiyarafenu ano Yisas Karaisin pinté uaren ída kípan arunaná tetin timikhen mino. Máan tukhái Yisas Karaisi ma fúaren evaránen e mantakhein nan mi ákona inin kauré ave iyá tiféuno. *Mai ma ída miyantá bain amusin Tiyarafenu ano ve akhafana amikhen mino. Mai ma siretin amikhein amusin ma inarufá kaúantan bain mano ída avóken inká o afeyoren en inten mino. *Tiyarafenurá ma mumunan iyaona van mi vei moékan ákona fóké tiretintá dafíkantiya oriya varé esin ume fintena siretin aya uren evaránen aviranten mino. Ma vara ma mo kípan nain damúi mai ma evaránen aviran nain maman dákó urantin minó anon onanten mino. *Mai vará minó ano fura se amusin ono. Asíkarái kokhon uman kayofin oferan nompo mai oyampáké amusin ban mino.
*Tiretí ankan kaná ákona e mantakheya fo mai siretíi mumunan akhenóka uan onano van mi mai uman kayo erinten mino. Irafin ma kori iyó uan oniyain an den mi siretíi mumunan akhenóka uan onanten mifo Tiyarafenu avorá mai siretíi mumunan mano kori esantaren moéken kákan danái van mino. Máan tukhantin ákona akhenóka kayofin ma sireti mantaan ákona ukharé esin maen Yisas Karaisi ma ma varará afoká inain damúi siretin nan amusin uren kákan bí aminten mino.
*Tiretí ankan béin ída yákó oné iya ompo véin nan para anunu é iya ono. Inká béin ída onteya mumunan iyáke mae moéke amusin é iya ompo mai moékentasá amusin ono. Para vara seyo, véintá ma ákona mumunan kaiya ona van ma amin nain miyan mai Tiyarafenu ano ma ume fintena siretin evaránen aviran nain mino.
10  *Mai ma Tiyarafenu ano ume fintena vanasi sarisari uren evaránen avirano van ma sikhein nan mi sakhanampa vanta kayo ano moeké afová ono van iyaren mino. Mai avúavasí ma inain ana mai vetí ankan ída afová ukhen kokhon ineine iyáken mi fara sakhanampa vaya siyaren mino. 11  *Karaisi ma uman o yosen púaren ma ínaimpáké e manten kákan bí baranaí pákena van ma veni Kantá Aunan mano fe o útúben tiamiyain nan betí ankan amino ukharen mino. Mai yaná inte yamusá afoká intéin ná iye anó mai uman barantéin ná tiyan nafi siren kokhon ineine iyaren mino.
12 Betí ankan ma vá ein damu san mai yanasinta ída afoká inten ne sikharen mifo kokhon orana ma esantavintin mi sireti ma vanona yamu san mi afoká inten nen tikharen mino. Máa sikharéin mi inaru fáké ma siantan erein Kantá Aunani ákona vá ma vaya sen noin kéká anoi saréa mai Kama Vaya siamiyan mino. Mai ma afokáin nain avúavá ano mo kama uron ukhan mi enisori kayo ano yere amusin iyáken mai yaná afoká intin onano van iyaren mino.
Kantasí Ukhen Ma Van Avúavá Pákena Vaya Ino
13 Máan tukhanti Yisas Karaisi ma ovaránen erin nain damú ma varanona sarisari vará ákona inin kauráke vá tiretí aurá kama e yafiseno. 14  *Tiyarafenu akhafana ompo veni vaya vá ineno. Mai ma Tiyarafenun ída afová ukhe ma ída funtákein avúavá bariyá eona ano siretin damuádan nafo ída vá mai avúavá evaráne yakhafono van anunu ono. 15 Máan tukha ompo saréa ma Tiyarafenu ano siretin maman be akhafanaí ono van ma aní uren kantasí ura vaona rasá kantasí ukhein avúavá ana vá barano. 16  *Mai fara vara seyo, Tiyarafenui vompompin máa sikhen mino. “Téi kantasí ukhé umpo siretí ankan masá kantasí ono.” Riv 11:44-45; 19:2; 20:7
17  *Máa sikhen mifo afovasá ono. Mai ma inarufá bain Tifóe oe sire ma amúkuan amiyaona ano ma vanasi yaimin nain damú mai ída arona ino sin avúaváká daiminten mino. Tiretí ankan ma variyaré eona avúaváká ten mi yaíden miyan aminten mino. Máan tukhanti ma varará ma vákeya ena vara fáké ma e vain an dakhe vá Tiyarafenu aránaópá ma van avúavá ana vá barano. 18 Mai fara vara seyo, siretí anáuyani avúavá ánain ma vákuriyaona ano ída kanaíen ayairí ukhan mi mai fintena siretin aya uré avirano van Tiyarafenu ano Yisasin pinté uaren tiretin miyaní ukhen mino. Mai miyan mai kori vá siriva fóké basa miyaní ukhen naino. Ída ino. 19  *Tiyarafenun anin Yisas Karaisi ída mana ume vákan ma afun ída vain sipisipi an dakhein ni aunan bain nare fókéi miyaní uraya vaono. 20  *Pefá ma vara ída afoká ukhan maen mai avúavá barano van mi Tiyarafenu ano véin aní uran baré íkan damú ma afoká iyain má ume fintena siretin aya ino van béin tiantan ma varará eren mino. 21  *Tiretí ankan Yisas Karaisimpinté uarei Tiyarafenurá mumunan iya ono. Inká Tiyarafenu ano ma furin pintena Yisas Karaisin orun avían mantaren kakhan ákona amikhein manon tiretíi mumunan moéken ákona uantiyan mino.
Afá Aváeyan Ma Aúkáké Avábá In Avúavá Baya Ino
22  *Tiretí ankan ma fura sikhein Kama Vaya inire ma mai ánain bákureona van mi siretíi ume yo sesé uraya va ompo saréa vá mana nanin banta akhafana an dakheya fura se ven avábá in maran ná ono. Máan tiyáke ena nanin banta yere fura seya aú kákesá avábá ono.
23 Mai fara vara seyo, siretí ankan monó tin avúavápin evaráne auyení ukha ono. Ma vara ráke anóe afóe ano ma amikhein aunan mai sireti ma furesin maen kípanten mifo auyen aunan betin pintesa erikhen naino. Ída ino. Mai aunan Tiyarafenui fara van oriyan ban baya fintéi erikhein mai ída kípan para van oriyan banten mino. 24 Para vara seyo Sakhanampa vanta ano máa sikhen mino,
“Banasi ano ainen ma kafuriyain kata an mi yakhen mino.
Betíi kama vukhafa ano katafin bain kama faravan mano ma ainen mo khanoeníi iyan mino.
Kata ma kafuriyain má beni faravan mano kano uaren un pafasen eravé iyan mino.
25 Máan té iyan mifo Bafani vaya ano fara van oriyan banten mino.” Ais 40:6-8
Mai vaya maen Tiyarafenui Kama Vaya ma fefá tiamíka inikhá eona ino.
* 1:2 Rom 8:29; 2Te 2:13 * 1:4 Kor 1:12 * 1:5 Yon 10:28; 17:11 * 1:6 Yem 1:2; 1Pi 5:10 * 1:7 Pro 17:3; Sek 13:9; Mar 3:3; Yem 1:3 * 1:8 Yon 20:29; 2Ko 5:7 * 1:10 Mat 13:16-17 * 1:11 Íbo 22; Ais 53; Ruk 24:26-27 * 1:14 Rom 12:2; Efe 2:3; 4:17-18 * 1:16 Mat 5:48 * 1:17 Rom 2:11; Rev 2:23 * 1:19 Apo 20:28; Ibu 9:12-14 * 1:20 Efe 1:4; 2Ti 1:9-10 * 1:21 Yon 14:6; Rom 5:1-2 * 1:22 Yon 13:34; Rom 12:10